Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

V Bruseli 11. marca 2008

EÚ vydáva zákaz predaja cigaretových zapaľovačov nezabezpečených proti používaniu deťmi a zábavných cigaretových zapaľovačov

Dňa 11. marca nadobúda účinnosť rozhodnutie Komisie, ktorým sa zakazuje predaj zapaľovačov nezabezpečených proti používaniu deťmi a zábavných zapaľovačov spotrebiteľom. Toto rozhodnutie prijali členské štáty EÚ v rámci výboru zriadeného podľa smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 13. februára 2007. Prispieva k väčšej bezpečnosti spotrebiteľov tým, že sa ním od 11. marca ustanovuje zákaz predávať európskemu spotrebiteľovi cigaretové zapaľovače, ktoré sú nebezpečné pre deti. Zákaz uvádzania takýchto zapaľovačov na trh a ich dovozu platí už od 11. marca 2007 a príslušné odvetvie tak malo jeden rok na vypredanie zásob. Týmto rozhodnutím sa okrem toho od vlád požaduje, aby zabezpečili, že zapaľovače uvádzané na trh v EÚ sú zabezpečené proti používaniu deťmi. Zároveň sa ním zakazuje uvádzanie na trh zapaľovačov, ktoré sa podobajú predmetom obzvlášť lákavým pre deti (tiež tzv. „zábavné zapaľovače“).

„Vítam nadobudnutie účinnosti týchto dôležitých požiadaviek, ktoré posilnia bezpečnosť spotrebiteľov a najmä detí v Európe,“ uviedla európska komisárka pre ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva. „Všetky zainteresované osoby majú teraz povinnosť zabezpečiť, aby sa zapaľovače, ktoré nezodpovedajú príslušným požiadavkám, nedostali do rúk konečnému spotrebiteľovi. Nalieham na národné orgány presadzovania práva, aby prevzali svoju zodpovednosť a dôrazne presadzovali tieto požiadavky“.

Prečo toto rozhodnutie?

Nevhodné používanie cigaretových zapaľovačov pri detských hrách je príčinou vysokého počtu vážnych požiarov. Odhaduje sa, že v EÚ dôjde ročne k 1 500 až 1 900 zraneniam a k 34 až 40 úmrtiam v dôsledku požiarov, ktoré vznikli pri detských hrách so zapaľovačmi. Mechanizmy na zabezpečenie zapaľovačov proti používaniu deťmi slúžia na prevenciu takýchto nehôd a v Spojených štátoch, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande sú už asi 10 rokov povinné. Zavedenie požiadaviek na zabezpečenie zapaľovačov proti používaniu deťmi v Spojených štátoch viedlo k 60 % zníženiu počtu takýchto nehôd.

Cigaretové zapaľovače sú spotrebiteľskými výrobkami, ktoré sú svojou podstatou nebezpečné, pretože produkujú plameň alebo teplo a obsahujú palivo. V prípade nevhodného použitia deťmi predstavujú vážne riziko. Zvlášť to platí v prípadoch jednorazových zapaľovačov, ktoré sa predávajú vo veľkých množstvách, často v baleniach obsahujúcich viac kusov, a používajú sa ako lacné jednorazové výrobky. Deti sa s nimi môžu hrať a náhodne zapríčiniť požiare, vážne zranenia a úmrtia.

Na čo sa rozhodnutie vzťahuje?

Požiadavka na zabezpečenie zapaľovačov proti používaniu deťmi ustanovená v rozhodnutí sa vzťahuje na približne 98 % všetkých zapaľovačov každoročne predaných v EÚ vrátane všetkých jednorazových plastových zapaľovačov a lacných kovových zapaľovačov. Na určité druhy zapaľovačov sa požiadavka na ich zabezpečenie proti používaniu deťmi nevzťahuje, pretože nie sú tak ľahko dostupné deťom.

Napriek tomu musia takéto zapaľovače spĺňať niekoľko všeobecných požiadaviek na bezpečnosť stanovených v osobitnej norme o bezpečnosti zapaľovačov EN ISO 9994. Ak majú byť zapaľovače vylúčené z požiadaviek na ich zabezpečenie proti používaniu deťmi, musia spĺňať niekoľko technických kritérií ustanovených v uvedenom rozhodnutí. Okrem toho uvedeným rozhodnutím sa zakazuje uvádzať na trh zapaľovače, ktoré sa podobajú predmetom obzvlášť lákavým pre deti (napr. hračkám, mobilným telefónom, potravinám, automobilom atď.), a preto predstavujú vysoké riziko nevhodného použitia (tzv. „zábavné zapaľovače“).

Kedy je zapaľovač „zabezpečený proti použitiu deťmi“?

Európska norma (EN 13869:2002) zavádza špecifikácie zabezpečenia zapaľovačov proti použitiu deťmi. Zapaľovače, ktoré sú v súlade s príslušnými špecifikáciami tejto európskej normy, sa považujú za vyhovujúce z hľadiska daného rozhodnutia. Vyhovenie požiadavkám rozhodnutia sa predpokladá aj v prípade tých zapaľovačov, ktoré spĺňajú požiadavky na zabezpečenie proti používaniu deťmi platné v tretích krajinách, ak sú tieto požiadavky rovnocenné s požiadavkami stanovenými v rozhodnutí (ako napr. požiadavky platné v Spojených štátoch).

Ako toto rozhodnutie funguje?

Na žiadosť príslušných orgánov členských štátov musia výrobcovia a dovozcovia predložiť všetky relevantné dokumenty vrátane protokolov zo skúšok zabezpečenia zapaľovačov proti používaniu deťmi. Skúšobné protokoly môžu vydať skúšobné orgány, ktoré sú akreditované alebo uznané príslušnými orgánmi členských štátov. Skúšobné protokoly môžu vydať aj skúšobné orgány, ktorých protokoly sú akceptované v krajinách, v ktorých sa uplatňujú požiadavky na zabezpečenie zapaľovačov proti použitiu deťmi rovnocenné s požiadavkami stanovenými v rozhodnutí (ako je to napríklad v Spojených štátoch). Distribútori sú povinní spolupracovať s príslušnými orgánmi a na požiadanie im poskytnúť dokumentáciu potrebnú na zistenie pôvodu zapaľovačov, ktoré uvádzajú na trh. Príslušné orgány členských štátov sú zodpovedné za presadzovanie požiadaviek ustanovených v uvedenom rozhodnutí a mali by odteraz kontrolovať, či sa na predajných pultoch nenachádzajú zábavné zapaľovače a také zapaľovače, ktoré nie sú zabezpečené proti používaniu deťmi.

Ďalšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar