Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Bruksela, dnia 11 marca 2008 r.

UE zakazuje sprzedaży zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczek-gadżetów

11 marca wchodzi w życie decyzja Komisji zakazująca sprzedaży zapalniczek niezabezpieczonych przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczek-gadżetów. Została ona przyjęta w dniu 13 lutego 2007 r. przez państwa członkowskie UE, reprezentowane w komitecie działającym na mocy dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Decyzja zwiększa bezpieczeństwo europejskich konsumentów poprzez ustanowienie z dniem 11 marca zakazu sprzedaży zapalniczek mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla dzieci. Wprowadzania na rynek oraz importu takich zapalniczek zakazano już od 11 marca 2007 r., pozostawiając jednak przedstawicielom branży rok na rozprowadzenie nagromadzonych zapasów. Ponadto decyzja zobowiązuje rządy państw członkowskich do zagwarantowania, by wprowadzane na rynek UE proste zapalniczki były odpowiednio zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci. Decyzja zakazuje również wprowadzania na rynek zapalniczek przypominających przedmioty budzące szczególne zainteresowanie dzieci (tzw. „zapalniczek-gadżetów”).

„Z zadowoleniem przyjmuję wejście w życie tych istotnych wymogów, które zwiększą bezpieczeństwo konsumentów w Europie, a szczególnie bezpieczeństwo dzieci”, powiedziała komisarz UE ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa. „Zagwarantowanie, żeby niezgodne z tymi wymogami zapalniczki nie trafiały do użytkowników końcowych, będzie teraz obowiązkiem wszystkich podmiotów zaangażowanych w obrót tymi produktami. Apeluję do władz państw członkowskich odpowiedzialnych za egzekwowanie tych przepisów, by ze stanowczością zadbały o ich skuteczne wprowadzenie w życie”.

Dlaczego przyjęto tą decyzję?

Dzieci, bawiąc się niebezpiecznymi dla nich zapalniczkami, powodują wiele poważnych wypadków związanych z ogniem. Szacuje się, że rocznie w UE wypadki związane z ogniem wywołane przez dzieci bawiące się zapalniczkami powodują od 1500 do 1900 obrażeń ciała oraz od 34 do 40 zgonów. Istnieją mechanizmy zabezpieczające zapalniczki przed uruchomieniem przez dzieci, pozwalające zapobiec tego typu wypadkom. W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii wymaga się korzystania z nich już od około dziesięciu lat. Wprowadzenie obowiązków zabezpieczenia zapalniczek przed uruchomieniem przez dzieci spowodowało spadek liczby takich wypadków w Stanach Zjednoczonych o 60%.

Zapalniczki to wyroby użytkowe z natury rzeczy niebezpieczne, ponieważ wytwarzają wysoką temperaturę i płomień oraz zawierają łatwopalne paliwo. Wykorzystywane przez dzieci niezgodnie z przeznaczeniem, stanowią poważne ryzyko.

Dotyczy to szczególnie zapalniczek jednorazowych, sprzedawanych w dużych ilościach, często w opakowaniach zawierających wiele sztuk oraz traktowanych jako tanie wyroby i wyrzucane po użyciu. Dzieci mogą bawić się nimi i spowodować przypadkowo wybuch pożaru, poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Jakie produkty objęto decyzją?

Wymóg zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci dotyczy ok. 98% wszystkich zapalniczek sprzedawanych każdego roku w UE, w tym wszystkich jednorazowych plastikowych zapalniczek oraz tanich metalowych zapalniczek. Niektóre zapalniczki wyłączono z tego obowiązku, jako że nie są one tak łatwo dostępne dla dzieci. Niemniej jednak muszą one odpowiadać wielu ogólnym wymogom bezpieczeństwa, wynikającym ze szczegółowej normy EN ISO 9994, dotyczącej bezpieczeństwa zapalniczek. Aby nie podlegać wymogowi zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci, zapalniczka musiałaby spełniać szereg kryteriów technicznych określonych w decyzji. Ponadto decyzja zakazuje wprowadzania na rynek zapalniczek, które przypominają przedmioty szczególnie przyciągające uwagę dzieci (np. zabawki, telefony komórkowe, jedzenie, samochody itp.), a tym samym powodują duże zagrożenie niewłaściwego ich wykorzystania (tzw. „zapalniczek-gadżetów”).

Czym jest „zapalniczka zabezpieczona przed uruchomieniem przez dzieci”?

Specyfikacje dotyczące zabezpieczenia zapalniczek przed użyciem przez dzieci ustanawia norma europejska (EN 13869:2002). Zakłada się, że zapalniczki odpowiadające właściwym specyfikacjom określonym w tej normie są zgodne ze omawianą decyzją. Zgodność zakłada się także w stosunku do tych zapalniczek, które odpowiadają wymogom w zakresie zabezpieczenia przed uruchomieniem przez dzieci określonym w krajach spoza UE, jeżeli wymogi te są równoważne ze standardami wynikającymi z decyzji (np. zapalniczek wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych).

W jaki sposób działa decyzja?

Na żądanie właściwego organu państwa członkowskiego producenci i importerzy powinni przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty, w tym sprawozdania z badań zabezpieczeń przed uruchomieniem przez dzieci. Sprawozdania z badań muszą pochodzić z jednostek badawczych akredytowanych lub uznanych przez właściwy organ państwa członkowskiego. Może je również sporządzać jednostka badawcza, której sprawozdania są akceptowane przez kraje stosujące wymagania dotyczące zabezpieczenia zapalniczek równoważne wymogom ustanowionym w decyzji (np. Stany Zjednoczone). Od dystrybutorów wymaga się współpracy z właściwymi organami i przedstawiania im na żądanie dokumentacji potrzebnej do określenia pochodzenia zapalniczek wprowadzanych na rynek przez danego dystrybutora. Za wprowadzenie w życie wymogów ustanowionych decyzją odpowiadają właściwe organy państw członkowskich. Od tej chwili mogą one kontrolować, czy z półek sklepowych zniknęły już wszystkie zapalniczki niezabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci oraz zapalniczki-gadżety.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar