Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Brussel, 11 maart 2008

De EU verbiedt de verkoop van niet-kinderveilige sigarettenaanstekers en "novelty lighters"

Op 11 maart wordt de beschikking van de Commissie van kracht waarbij de verkoop van niet-kinderveilige aanstekers en "novelty lighters" aan consumenten wordt verboden. De EU-lidstaten die in het comité voor de richtlijn inzake algemene productveiligheid (RAPV) vertegenwoordigd zijn, hebben deze beschikking op 13 februari 2007 vastgesteld. Zij bevordert de consumentenveiligheid omdat zij verbiedt dat aanstekers die gevaarlijk zijn voor kinderen na 11 maart nog aan Europese consumenten worden verkocht. Reeds sinds 11 maart 2007 mochten dergelijke aanstekers niet meer op de markt worden gebracht of geïmporteerd. De bedrijfstak had dus een jaar de tijd om zijn voorraden te verkopen. Krachtens deze beschikking moeten de lidstaten er bovendien op toezien dat de aanstekers die in de EU op de markt worden gebracht, kinderveilig zijn. Aanstekers die lijken op voorwerpen die bijzonder aantrekkelijk zijn voor kinderen ("novelty lighters") mogen ook niet meer op de markt worden gebracht.

"Het verheugt me dat deze belangrijke bepalingen, die de veiligheid van consumenten, en vooral van kinderen, in Europa zal bevorderen, van kracht worden", verklaarde mevrouw Meglena Kuneva, Europees Commissaris voor Consumentenbescherming. "Iedere betrokkene moet er nu voor zorgen dat aanstekers die niet aan de norm beantwoorden niet meer bij eindgebruikers terechtkomen. Ik dring er bij de nationale handhavingsautoriteiten op aan dat zij hun verantwoordelijkheid opnemen en deze voorschriften streng handhaven."

Waarom deze beschikking?

Jonge kinderen die met aanstekers spelen, veroorzaken een aanzienlijk aantal ernstige brandongevallen. Volgens de ramingen zijn in de EU jaarlijks 1 500 à 1 900 letsels en 34 à 40 sterfgevallen toe te schrijven aan brandongevallen die worden veroorzaakt door kinderen die met aanstekers spelen. Er bestaan kinderveilige mechanismen waarmee dergelijke ongevallen kunnen worden voorkomen. In de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn zij reeds een tiental jaren verplicht. Sinds deze kinderveilige aanstekers in de VS werden ingevoerd, zijn dit soort ongevallen met 60% gedaald.

Aan aanstekers zijn inherente gevaren verbonden omdat zij een vlam of warmte produceren en brandstof bevatten. Zij vormen een ernstig risico wanneer zij door kinderen verkeerd worden gebruikt. Dat is zeker het geval voor wegwerpaanstekers, waarvan grote hoeveelheden worden verkocht, vaak in verpakkingen met meerdere aanstekers, en die als goedkope wegwerpproducten worden gebruikt. Kinderen kunnen ermee spelen en brand veroorzaken, met ernstige letsels en sterfgevallen tot gevolg.

Waarop is deze beschikking van toepassing?

Ongeveer 98% van alle aanstekers die jaarlijks in de EU worden verkocht, met inbegrip van alle plastic wegwerpaanstekers en goedkope metalen aanstekers, moeten beantwoorden aan de norm inzake kinderveiligheid van deze beschikking. Bepaalde aanstekers moeten daar niet aan beantwoorden omdat zij voor kinderen niet zo voor het grijpen liggen.

Deze aanstekers moeten echter wel voldoen aan een aantal algemene veiligheidsvoorschriften van een specifieke norm die betrekking heeft op de veiligheid van aanstekers: EN ISO 9994. Aanstekers moeten aan een aantal in de beschikking vastgestelde technische criteria voldoen om niet aan de kinderveiligheidsvoorschriften te hoeven beantwoorden. Bij deze beschikking wordt ook het op de markt brengen van "novelty lighters" verboden. Deze aanstekers gelijken op voorwerpen die bijzonder aantrekkelijk zijn voor kinderen (speelgoed, mobieltjes, eten, auto's enzovoort) en de kans is daarom groter dat zij door kinderen verkeerd worden gebruikt.

Wat is een "kinderveilige aansteker"?

De specificaties voor kinderveilige aanstekers zijn bij een Europese norm (EN 13869:2002) vastgesteld. Aanstekers die voldoen aan de relevante specificaties van deze Europese norm worden geacht in overeenstemming te zijn met de beschikking. Hetzelfde geldt voor aanstekers die voldoen aan de voorschriften inzake kinderveiligheid van derde landen wanneer deze equivalent zijn aan die van de beschikking (zoals die in de VS).

Hoe werkt deze beschikking?

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten producenten en importeurs alle relevante documenten, met inbegrip van testrapporten inzake kinderveiligheid, overleggen. De testrapporten moeten zijn afgegeven door keuringsdiensten die zijn goedgekeurd of erkend door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat. Testrapporten mogen ook zijn afgegeven door een keuringsdienst wiens verslagen zijn goedgekeurd door landen waar gelijkaardige voorschriften op het gebied van kinderveiligheid gelden als die welke in de beschikking zijn vastgesteld (zoals de VS). Distributeurs moeten samenwerken met de bevoegde autoriteiten en hun op verzoek de documentatie verschaffen die nodig is om de afkomst te traceren van de aanstekers die zij op de markt brengen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten handhaven de voorschriften van de beschikking en moeten verifiëren of er nog "novelty lighters" of niet-kinderveilige aanstekers in de winkels liggen.

Nadere informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar