Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Brüssel, 11. märts 2008

EL keelab lastekindluse nõuetele mittevastavate ja „uudsete” tulemasinate müügi

11. märtsil jõustub komisjoni otsus, millega keelatakse lastekindluse nõuetele mittevastavate ja „uudsete” tulemasinate müük tarbijaile. Üldise tooteohutuse direktiivi komitees esindatud ELi liikmesriigid võtsid selle otsuse vastu 13. veebruaril 2007. Kõnealuse otsusega edendatakse tarbijaohutust nõude kaudu, mille kohaselt alates käesoleva aasta 11. märtsist ei tohi Euroopa tarbijaile enam müüa tulemasinaid, mis on lastele ohtlikud. Niisuguste tulemasinate turuleviimine ja importimine on keelatud juba alates 11. märtsist 2007, kuid tööstusharul lubati aasta jooksul olemasolevad varud maha müüa. Lisaks sellele nõutakse otsuses liikmesriikide valitsustelt, et nad tagaksid ELis turustatavate tulemasinate lastekindluse. Otsus keelab ka selliste tulemasinate turuleviimise, mis meenutavad lastele huvipakkuvaid asju (nn „uudsed tulemasinad”).

„Euroopa tarbijate, ja eelkõige laste, ohutust toetavate oluliste nõuete jõustumine on igati tervitatav,” lausus Euroopa Komisjoni tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva. „Nüüdsest peavad kõik asjaomased isikud kandma hoolt, et nõuetele mittevastavad tulemasinad enam lõpptarbijani ei jõua. Kutsun riikide täitevasutusi oma kohuseid täitma ja neid nõudeid aktiivselt jõustama.”

Miks oli seda otsust vaja?

Laste mängimine tulemasinatega põhjustab suure hulga tõsiseid tulekahjusid. ELis on aastas hinnanguliselt 1500–1900 vigastust ja 34–40 surmajuhtumit seotud tuleõnnetustega, mille põhjustavad tulemasinatega mängivad lapsed. Lastekindlad mehhanismid selliste õnnetuste vältimiseks on olemas ning nende kasutamine on kohustuslik Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias ja Uus-Meremaal juba 10 aastat. Ameerika Ühendriikides vähendas lastekindluse nõude rakendamine vastavaid õnnetusi ligikaudu 60%.

Tulemasinad on oma olemuselt ohtlikud tooted, sest need tekitavad leeki või kuumust ja sisaldavad kütust. Laste käes on tulemasinad tõsiseks ohuallikaks. Väide peab eriti paika ühekordsete tulemasinate puhul, mida müüakse suurtes kogustes, sageli pakikaupa, ning käsitletakse väärtusetute toodetena, mida võib minema visata. Lapsed võivad nendega mängida ning põhjustada tulekahjusid, tõsiseid vigastusi ja surmajuhtumeid.

Mida otsus hõlmab?

Otsuses esitatud lastekindluse nõue puudutab ligikaudu 98% ELis igal aastal müüdavatest tulemasinatest, hõlmates kõiki ühekordseid plastmassist tulemasinaid ning odavaid metallist tulemasinaid. Lastekindluse nõuet ei kohaldata teatavate tulemasinate suhtes, mida lapsed ei saa nii hõlpsasti kasutada.

Sellele vaatamata kohaldatakse kõnealuste tulemasinate suhtes mitmeid üldisi ohutusnõudeid, mis on kehtestatud konkreetse tulemasinate ohutusstandardiga EN ISO 9994. Tulemasinad, mille suhtes ei kohaldata lastekindluse nõudeid, peavad vastama mitmetele otsusega sätestatud tehnilistele tingimustele. Otsusega keelatakse turule viia ka selliseid tulemasinaid, mis sarnanevad lastele huvi pakkuvatele asjadele (näiteks mänguasjadele, mobiiltelefonidele, toidule, autodele jne) ning kujutavad endast suurt ohtu väärkasutamisel (nn „uudsed tulemasinad”).

Milline tulemasin on lastekindel?

Tulemasinatele on lastekindluse spetsifikatsioonid kehtestatud Euroopa standardiga (EN 13869:2002). Tulemasinad, mis vastavad Euroopa standardi asjaomastele spetsifikatsioonidele, loetakse otsusega kooskõlas olevateks. Otsusega loetakse kooskõlas olevaks ka sellised tulemasinad, mis vastavad muu riigi lastekindluse nõuetele, kui need nõuded on otsusega kehtestatud nõuetega samaväärsed (näiteks Ameerika Ühendriikides kehtestatud nõuded).

Kuidas otsus ellu viiakse?

Liikmesriikide pädevate asutuste taotluse korral peavad tootjad ja importijad esitama neile kõik asjaomased dokumendid, sealhulgas ka lastekindluse katsearuande. Katsearuanded peab koostama liikmesriigi ametiasutuse poolt akrediteeritud või tunnustatud katseasutus. Katsearuande võib koostada ka katseasutus, mille aruandeid tunnustatakse riikides, kus kohaldatakse otsusega kehtestatud nõuetega samaväärsed lastekindluse nõuded (näiteks Ameerika Ühendriigid). Edasimüüjad peavad pädevate asutustega koostööd tegema ning esitama neile taotluse korral dokumendid, mis võimaldavad kindlaks teha turuleviidavate tulemasinate päritolu. Liikmesriikide pädevad asutused peavad tagama otsuse nõuete jõustamise ja kontrollima, kas on veel müügil uudseid või lastekindluse nõuetele mittevastavaid tulemasinaid.

Lisateavet saab aadressil:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar