Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Bruxelles, den 11. marts 2008

EU forbyder salg af lightere, der ikke er børnesikrede, eller som ligner gadgets

Den 11. marts træder Kommissionens beslutning om forbud mod lightere, der ikke er børnesikret, eller som ligner gadgets, i kraft. Beslutningen blev vedtaget af EU-landene på mødet den 13. februar 2007 i et udvalg, der er nedsat i henhold til direktivet om produktsikkerhed i almindelighed. Med denne beslutning øges forbrugernes sikkerhed, fordi cigaretlightere, der er farlige for børn, efter den 11. marts ikke længere må sælges til de europæiske forbrugere. Allerede den 11. marts 2007 blev det forbudt at importere og bringe sådanne lightere i omsætning, men erhvervslivet fik et år til at sælge ud af deres lagre. Ifølge beslutningen skal regeringerne desuden sørge for, at almindelige cigaretlightere, der bringes i omsætning på EU-markedet, er børnesikrede. Det er også forbudt at bringe lightere i omsætning, som ligner genstande, der er særligt attraktive for børn (lightere, der kan henføres under kategorien "gadgets").

"Jeg er tilfreds med, at disse vigtige bestemmelser nu træder i kraft, fordi forbrugernes og især børns sikkerhed dermed sættes i højsædet i EU", udtalte EU-kommissær med ansvar for forbrugerbeskyttelse, Meglena Kuneva. "Alle berørte parter skal nu sørge for, at lightere, der ikke opfylder kravene, ikke længere finder vej til slutbrugeren. Jeg opfordrer indtrængende de nationale håndhævelsesmyndigheder til at leve op til deres ansvar og håndhæve bestemmelserne med stor beslutsomhed".

Hvorfor denne beslutning?

Der sker mange alvorlige brandulykker som følge af børns leg med og forkerte brug af lightere. Det anslås, at der årligt er mellem 1 500 og 1 900 personskader og 34-40 dødsfald i EU på grund af brandulykker forårsaget af børn, som har leget med lightere. Der findes børnesikringsmekanismer, der skal forebygge sådanne ulykker, og de har været obligatoriske i USA, Canada, Australien og New Zealand i omkring 10 år. Da børnesikringskravet blev indført i USA, faldt antallet af disse ulykker med 60 %.

Cigaretlightere er forbrugsvarer, som udgør en risiko i sig selv, eftersom de frembringer en flamme eller varme og indeholder et brændstof. De udgør en alvorlig fare, når børn bruger dem forkert. Det gælder især for engangslightere, som der sælges mange af, ofte i flerstykspakninger, og bruges som et produkt, der er billigt og kan smides væk. Børn kan lege med dem og ved et uheld forårsage brande, alvorlige personskader og dødsfald.

Hvilke lightere er der tale om?

Bestemmelserne i beslutningen om børnesikring finder anvendelse på ca. 98 % af alle lightere, der sælges i EU hvert år, herunder alle engangslightere af plastic og billige lightere af metal. Visse lightere er ikke omfattet af kravet om børnesikring, fordi børn ikke så let kan få fat i dem.

Ikke desto mindre skal de opfylde en række generelle sikkerhedskrav, der er fastsat i en særlig standard for sikkerheden ved lightere, EN ISO 9994. For at lightere kan fritages fra børnesikringskravet, skal de opfylde en række tekniske kriterier, som er fastlagt i beslutningen. Desuden forbyder beslutningen markedsføring af lightere, der ligner genstande, som virker særligt tiltrækkende på børn (f.eks. legetøj, mobiltelefoner, fødevarer, biler osv.) og derfor indebærer stor risiko for, at de bruges forkert (dvs. lightere i kategorien "gadgets").

Hvad er en "børnesikret lighter"?

Den europæiske standard EN 13869:2002 indeholder specifikationer for børnesikring af lightere. Lightere, der opfylder de relevante specifikationer i denne europæiske standard, formodes at være i overensstemmelse med kravene i beslutningen. Lightere, der opfylder børnesikringskravene i lande uden for EU, formodes også at være i overensstemmelse med beslutningen, hvis disse krav svarer til dem, der er fastsat i beslutningen (som f.eks. kravene i USA).

Hvordan virker beslutningen i praksis?

På anmodning fra medlemslandenes kompetente myndigheder skal producenter og importører fremlægge alle relevante dokumenter, bl.a. testrapporter om børnesikring. Testrapporterne skal udstedes af testmyndigheder, som er akkrediteret eller godkendt af de kompetente myndigheder i medlemslandene. Testrapporterne kan også udstedes af en testmyndighed, hvis rapporter accepteres af de lande, hvor der stilles tilsvarende krav til børnesikring som i denne beslutning (f.eks. i USA). Distributører skal samarbejde med de kompetente myndigheder og på deres anmodning udlevere den nødvendige dokumentation, så det bliver muligt at opspore oprindelsen af de lightere, de markedsfører. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne har ansvaret for at håndhæve beslutningen og bør nu kontrollere, om der stadig findes lightere, der ikke er børnesikrede, eller som ligner gadgets, på hylderne.

Yderligere oplysninger findes på internetadressen:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar