Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

V Bruselu dne 11. března 2008

EU zakazuje prodej zapalovačů nebezpečných pro děti a zapalovačů neobvyklého typu

Dne 11. března vstupuje v platnost rozhodnutí Komise, které zakazuje prodej zapalovačů nebezpečných pro děti a zapalovačů neobvyklého typu spotřebitelům. Rozhodnutí přijaly dne 13. února 2007 členské státy EU zastoupené ve výboru zřízeném směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků. Rozhodnutí zvyšuje bezpečnost spotřebitele tím, že požaduje, aby se od 11. března již evropským spotřebitelům neprodávaly zapalovače, které jsou nebezpečné pro děti. Uvádění na trh a dovoz takových zapalovačů je zakázán již od 11. března 2007, přičemž podnikům byl dán rok na vyprodání zásob. Rozhodnutí kromě toho po vládách požaduje, aby dbaly na to, aby běžné zapalovače uváděné na trh EU byly pro děti bezpečné. Rovněž zakazuje uvádět na trh zapalovače, které se podobají předmětům zvláště lákavým pro děti (zapalovače neobvyklého typu).

„Vítám, že vstupují v platnost tyto důležité požadavky, které posílí bezpečnost spotřebitelů a zejména dětí v Evropě,“ uvedla evropská komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva. „Všechny zúčastněné strany budou nyní muset zajistit, aby se již zapalovače, které tyto požadavky nesplňují, nedostaly ke konečným uživatelům. Apeluji na donucovací orgány členských států, aby převzaly zodpovědnost a rázně tyto požadavky prosazovaly.“

Proč takové rozhodnutí?

Používání zapalovačů malými dětmi při hře je příčinou značného množství závažných nehod způsobených ohněm. Odhaduje se, že zapalovače v dětských rukou způsobí v EU každý rok 1 500 až 1 900 úrazů a 34 až 40 úmrtí. Existují bezpečnostní dětské pojistky, aby se předcházelo takovýmto nehodám, a jejich užívání je v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu již přibližně deset let povinné. Zavedením požadavků na bezpečnost dětí se v USA snížil počet takových nehod o 60 %.

Zapalovače jsou výrobky, které jsou svou podstatou nebezpečné, protože produkují plamen nebo žár a obsahují hořlavé palivo. V dětských rukou představují velké riziko. To platí především o jednorázových zapalovačích, které se prodávají ve velkém množství často v balení po více kusech a používají se jako nízkohodnotné předměty na jedno použití. Děti si s nimi mohou hrát a náhodně způsobit požáry, vážná zranění a smrt.

Na co se rozhodnutí vztahuje?

Požadavek na bezpečnost dětí uvedený v rozhodnutí se vztahuje na zhruba 98% všech prodaných zapalovačů v EU za rok včetně všech jednorázových zapalovačů, umělohmotných zapalovačů a levných kovových zapalovačů. Na určité zapalovače se požadavek bezpečnosti pro děti nevztahuje, protože nejsou dětem tak snadno dostupné.

Musí nicméně splňovat řadu obecných požadavků na bezpečnost, které jsou stanoveny zvláštní normou pro bezpečnost zapalovačů EN-ISO 9994. Aby bylo možné zapalovače vyjmout z působnosti požadavků na bezpečnost dětí, musí splňovat řadu technických kritérií stanovených v rozhodnutí. Kromě toho rozhodnutí zakazuje uvádění na trh zapalovačů, které se podobají předmětům zvláště lákavým pro děti (kupříkladu hračkám, mobilním telefonům, potravinám, automobilům atd.), a tudíž představují vysoké riziko nesprávného zacházení (tzv. zapalovače neobvyklého typu).

Co je „zapalovač bezpečný pro děti“?

Evropská norma (EN 13869:2002) stanovuje specifikace zapalovačů v souvislosti s bezpečností pro děti. Zapalovače, které splňují příslušné specifikace této evropské normy, se považují za odpovídající požadavkům stanoveným rozhodnutím. Soulad se předpokládá rovněž u zapalovačů, které splňují požadavky na bezpečnost dětí v zemích, které nejsou členy EU, pokud jsou takové požadavky rovnocenné s požadavky stanovenými v rozhodnutí (např. v USA).

Jakým způsobem se rozhodnutí použije?

Na žádost příslušných orgánů členského státu budou muset výrobci a dovozci předložit veškeré související dokumenty včetně zkušebních protokolů o bezpečnosti pro děti. Zkušební protokoly musí vydat zkušebny akreditované nebo uznané příslušnými orgány členských států. Zkušební protokoly mohou rovněž vydat zkušebny, jejichž protokoly byly přijaty zeměmi, ve kterých jsou požadavky na bezpečnost dětí rovnocenné s požadavky, které stanovuje rozhodnutí (např. v USA). Distributoři budou vyzváni ke spolupráci s příslušnými orgány a na žádost jim poskytnou veškerou dokumentaci potřebnou k vysledování původu zapalovačů, které uvádějí na trh. Za prosazování požadavků rozhodnutí zodpovídají příslušné orgány členských států, které by nyní měly ověřovat, zda již z regálů prodejen zmizely zapalovače nebezpečné pro děti a zapalovače neobvyklého typu.

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar