Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Брюксел, 11 март 2008 г.

ЕС забранява продажбата на запалки с нестандартен дизайн и такива, които не са безопасни за деца

На 11 март влиза в сила решение на Комисията, забраняващо продажбата на потребители на запалки с нестандартен дизайн и такива, които не са безопасни за деца. Решението беше прието от държавите-членки на ЕС на 13 февруари 2007 г. в рамките на комитета, създаден съгласно Директивата относно общата безопасност на продуктите (GPSD). Решението подобрява безопасността на потребителите, като предвижда, считано от 11 март, запалките, които са опасни за децата, да не могат повече да бъдат продавани на европейските потребители. Вносът и пускането на пазара на такива запалки вече бяха забранени от 11 март 2007 г., като на фирмите беше предоставена една година за продажба на наличните количества. Освен това решението изисква правителствата да гарантират, че пусканите на пазара на ЕС обикновени запалки са безопасни за деца. То също така забранява пускането на пазара на запалки, наподобяващи предмети, които са особено привлекателни за децата (наричани също „запалки с нестандартен дизайн“).

„Приветствам влизането в сила на тези важни изисквания, с които ще се подобри безопасността на потребителите и особено на децата в Европа“, заяви по този повод Меглена Кунева, европейски комисар по защита на потребителите. „Сега всички ангажирани страни ще трябва да гарантират, че запалките, които не отговарят на изискванията, вече няма да достигат до крайните потребители. Призовавам компетентните национални органи да поемат своите отговорности и енергично да прилагат тези изисквания“.

Защо е необходимо това решение?

Неправилната употреба на запалки от малки деца по време на игра е причина за значителен брой сериозни злополуки, причинени от огън. Изчислено е, че между 1 500 и 1 900 наранявания и от 34 до 40 смъртни случая годишно в ЕС се дължат на злополуки, причинени от огън, предизвикан от деца, играещи със запалки. Съществуват механизми за обезопасяване срещу ползване от деца с цел предотвратяване на подобни злополуки и от около 10 години насам тяхната употреба в САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия е задължителна. Въвеждането в САЩ на изисквания за обезопасяване срещу ползване от деца доведе до намаляване с 60 % на броя на подобни злополуки.

Запалките са потребителски стоки, които са опасни сами по себе си, тъй като произвеждат пламък или топлина и съдържат гориво. Те представляват сериозна опасност, ако са употребявани неправилно от деца.

Това важи с особена сила за запалките за еднократна употреба, които се продават в големи количества, често в опаковки от по няколко броя, и се използват като продукти с ниска стойност.. Децата могат да си играят с тях и случайно да предизвикат пожар, сериозни наранявания и смърт.

Какво съдържа решението?

Предвиденото в решението изискване за обезопасяване се отнася до около 98 % от всички запалки, продавани в ЕС всяка година, включително всички запалки за еднократна употреба, както и запалките от пластмаса и евтини метали. Някои видове запалки не са обект на изискването за обезопасяване, тъй като не са толкова леснодостъпни за децата. Въпреки това, те трябва да отговарят на множество изисквания за обща безопасност, определени в специалния стандарт за безопасност на запалките – EN ISO 9994. За да бъдат изключени от изискванията за обезопасяване, запалките трябва да са в съответствие с голям брой технически критерии, определени в решението. Освен това решението забранява пускането на пазара на запалки, наподобяващи предмети, които са особено привлекателни за децата (например играчки, мобилни телефони, храна, автомобили и др.), и представляващи по тази причина сериозна опасност при неправилна употреба (наричани също „запалки с нестандартен дизайн“).

Какво означава „запалка, безопасна за деца“?

Европейският стандарт EN 13869:2002 определя спецификациите за обезопасяване срещу ползване от деца. Приема се, че запалките, които отговарят на съответните спецификации от този европейски стандарт, са в съответствие с решението. За запалките, които отговарят на изискванията за обезопасяване срещу ползване от деца в държави, които не са членки на ЕС, ако тези изисквания са равностойни на определените в решението (като например въведените в САЩ), също се приема, че са в съответствие с решението.

Как действа решението?

При поискване от страна на компетентните органи в държавата-членка производителите и вносителите трябва да предоставят всички съответни документи, включително протоколи от проведени изпитвания за обезопасяване срещу ползване от деца. Протоколите от проведени изпитвания трябва да бъдат издадени от изпитвателни органи, акредитирани или признати от компетентните органи в държавата-членка. Протоколите могат да бъдат издавани от изпитвателен орган, чиито протоколи се приемат от страните, в които са в сила изисквания за обезопасяване срещу ползване от деца, равностойни на предвидените от решението (като например в САЩ). От дистрибуторите се изисква да сътрудничат на компетентните органи и при поискване да им предоставят необходимата документация, за да бъде проследен произходът на запалките, които те пускат на пазара. Компетентните органи в държавите-членки са отговорни за прилагането на изискванията от решението и следва да проверяват дали запалки с нестандартен дизайн и такива, които не са безопасни за деца, все още са останали по рафтовете на магазините.

За по-подробна информация, моля посетете следната страница в интернет:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar