Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/419

V Bruselu dne 11. března 2008

Komise usiluje o společný přístup k budoucímu řízení evropských agentur

Evropská komise dnes vyzvala k novému přístupu při posuzování úlohy a řízení evropských agentur. V posledních letech se využívání agentur k provádění klíčových úkolů stalo nedílnou součástí způsobu, jakým Evropská unie funguje. Sdělení vyzývá Evropský parlament a Radu, aby se vážně věnovaly rozvinutí jasné a koherentní představy o tom, jakou roli by agentury měly v evropské správě hrát. Komise navrhuje, aby byla zřízena interinstitucionální pracovní skupina, pomocí níž by klíčové otázky, se kterými se agentury potýkají, mohly být stanoveny jakožto základní pravidla, jež by se vztahovala na všechny agentury.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso uvádí: „Nastala doba, kdy je třeba opětovně otevřít diskusi o úloze agentur a o službách, jež poskytují EU. Evropské agentury prokázaly, že své místo mají – ale naše tři orgány se musí společně zaměřit na nevyřešené otázky týkající se jejich řízení. Konsistentní politický přístup k agenturám nám umožní posílit průhlednost a efektivitu důležité součásti evropské architektury.“

Komise v roce 2005 předložila návrh interinstitucionální dohody o evropských regulačních agenturách, který měl umožnit dohodu o podmínkách zřizování, provozu a kontroly agentur. I přes širokou podporu ze strany Evropského parlamentu se vyjednávání o návrhu dohody naneštěstí zablokovala v Radě. Otázky, které interinstitucionální dohoda měla řešit, však přetrvávají.

Vzhledem k tomu, že s navrženou interinstitucionální dohodou nebylo možno pokročit, má Komise v úmyslu svůj návrh stáhnout a nahradit ho výzvou k interinstitucionální diskuzi, jež by vedla ke společným závěrům. Interinstitucionální pracovní skupina by umožnila, aby klíčové otázky, se kterými se agentury potýkají, mohly být stanoveny jakožto základní pravidla, jež by se vztahovala na všechny agentury. Zároveň Komise zamýšlí:

  • provést horizontální vyhodnocení regulačních agentur a do konce roku 2009 o něm informovat;
  • nepředkládat návrhy na zřízení nových regulačních agentur do doby, než bude hodnocení dokončeno;
  • přezkoumat vlastní vnitřní systémy Komise týkající se jejího vztahu s agenturami a metodiku pro posuzování vlivu agentur.
  • Efektivní poskytování služeb agenturami může být důležitým příspěvkem k provádění politik EU. Komise má za to, že všechny tři instituce by se měly shodnout na společné práci, jež by vedla k vytvoření jasné a koherentní představy o tom, jakou roli by v budoucnu měly agentury v evropské správě hrát.

Souvislosti

Existují dva typy agentur – regulační a výkonné –, z nichž každý se vyznačuje různými vlastnostmi a řeší různý druh problémů. „Regulační“ neboli „tradiční“ agentury mají řadu konkrétních úkolů, které vychází z jejich vlastního právního základu, a jsou v každém jednotlivém případě odlišné. Jedná se o nezávislé organizace, které mají svou vlastní právní subjektivitu. Většina z nich je financována z evropského rozpočtu a v některých případech prostřednictvím přímo získaných poplatků nebo plateb. Neexistují žádná obecná pravidla, jimiž by se zřizování a provoz těchto agentur řídil. Na druhou stranu výkonné agentury jsou zřizovány podle nařízení Rady přijatého v roce 2002. Jejich úloha je definována daleko úžeji – mají pomáhat řídit programy Společenství. Plnou odpovědnost za ně nese Komise.

Evropské regulační agentury jsou zakládány postupně tak, aby řešily zvláštní potřeby, které vyvstanou v konkrétních případech. Jejich vzájemná odlišnost je pro ně typická. Tyto agentury jsou zřizovány nekoordinovaně a bez společného rámce. Komise je přesvědčena, že tyto agentury mohou být skutečným přínosem ve správních strukturách Unie. Jejich práce je důležitá především v oblastech se sdílenými pravomocemi, ve kterých musí být provádění nových politik na úrovni Společenství spojeno s úzkou spoluprací mezi členskými státy a EU. V současné době však jejich potenciál nemůže být plně rozvinut, a to právě kvůli chybějící jasné představě o úlohách a funkcích regulačních agentur.


Side Bar