Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Bryssel den 6 mars 2008

”Fler kvinnor behövs i IKT-branschen i Europa”!

Många tror att det bara är män som kan göra en karriär inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), men detta stämmer inte alls. Även om andelen kvinnor som utexamineras från tekniska högskolor och datavetenskaplig utbildning fortfarande är mycket låg kan unga kvinnor se fram emot en framgångsrik och givande yrkesbana inom IKT. Detta ämne behandlas vid en konferens som anordnas i Bryssel i dag – inför den internationella kvinnodagen (den 8 mars) – där Europeiska kommissionen kommer att uppmuntra unga kvinnor i Europa att ta ett steg framåt och utnyttja möjligheterna med IT.

– Det är oacceptabelt att det råder brist på kvalificerad IKT-personal i Europa, säger Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör informationssamhället och medier. Om vi inte gör någonting åt denna brist på forskare och ingenjörer kommer den ekonomiska tillväxten i Europa så småningom att mattas av och vi riskerar att tappa mark till våra konkurrenter i Asien. Vi måste komma över våra traditionella föreställningar om att en yrkesbana inom IKT är tråkig och alldeles för teknisk för kvinnor. I stället måste vi uppmuntra kvinnor att söka sig till denna stimulerande, innovativa och mångfasetterade bransch.

IKT-branschen står för en fjärdedel av den totala tillväxten i EU och för 4 % av alla arbetstillfällen, men det saknas nu omkring 300 000 kvalificerade arbetstagare. Det är därför av yttersta vikt att unga människor, och inte minst kvinnor, uppmuntras att söka sig till denna bransch. Om detta inte sker kommer den europeiska konkurrenskraften att försämras.

Antalet ingenjörer som utexamineras har visserligen ökat avsevärt i hela EU-27, från 150 965 under 1998 till 320 950 under 2004, men den årliga ökningstakten minskade kraftigt från 60 % till 10 % under samma period. Situationen liknar i stort sett den situation som råder i USA, där procentandelen collegestuderande som under första året väljer datavetenskap som huvudämne har minskat från nära 4 % till 1 %, vilket är den lägsta siffran sedan 1977!

Situationen när det gäller kvinnor är ännu mer bekymmersam.

Positivt är att andelen kvinnor som utexamineras på universitetsnivå i Europa har ökat inom nästan alla områden, men andelen kvinnor av de ingenjörer som utexamineras är dock fortfarande låg (bara 19 % under 2004). I vissa länder, t.ex. Österrike, Portugal och Polen, har antalet kvinnliga studerande som utexamineras med datavetenskap som huvudämne till och med minskat kraftigt från 1998 till 2005.

Kvinnor återfinns i allt högre utsträckning på beslutsfattande nivå i stora IKT-företag, men de är fortfarande underrepresenterade. Vid en undersökning som gjordes i oktober 2007 av 150 europeiska företag i telekombranschen i Europa framkom att den genomsnittliga procentandelen kvinnliga styrelseledamöter låg på 6 %. Detta visar klart att mycket arbete ännu återstår för att kvinnor ska söka sig till och stanna kvar i IKT-branschen.

För två år sedan inledde Europeiska kommissionen sitt pilotprojekt Shadowing initiative för att väcka intresset bland fler unga kvinnor som står i begrepp att välja yrkesbana. Unga kvinnor får här möjlighet att följa med en kvinnlig högre chef som arbetar i IKT-branschen under en typisk arbetsdag. Inför den internationella kvinnodagen i år lägger kommissionen i dag fram resultaten av 2007 års Shadowing initiative i Bryssel. Vid konferensen kommer det bl.a. att hållas seminarier om hur kvinnor kan lockas att söka sig till IKT-branschen. Under 2007 fick mer än 50 unga kvinnor chansen att upptäcka hur det skulle vara att arbeta med IKT på 20 stora företag runt om i Europa.

Eftersom initiativet har varit en sådan framgång under de senaste åren vill kommissionär Viviane Reding i år gå ett steg längre. Tillsammans med branschen kommer hon att ta initiativ till en europeisk kod för bästa praxis för kvinnor inom IKT. Syftet är att få bukt med det fenomen som kallas ”the leaky pipeline" (dvs. att det sker ett större tapp av kvinnor under karriärutvecklingen) och att övervinna vissa av de förutfattade meningar som råder om arbetet i denna bransch. Branschen väntas komma överens om koden före internationella kvinnodagen 2009.

För mer information

På följande webbplats finns videofilmer som visar sex unga kvinnor som inom ramen för initiativet Shadowing under 2007 fick följa med en framgångsrik kvinna som arbetar i IT-branschen:
http://ec.europa.eu/itgirls

Internationella kvinnodagen:
http://www.internationalwomensday.com/

Bilaga

Förteckning över företag och IT-institut
som deltar i 2008 års Shadowing initiative

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar