Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/372

Βρυξέλλες, 04 Μαρτίου 2008

Η Επιτροπή προτείνει απλούστερους, σαφέστερους και εκσυγχρονισμένους κανόνες για τη διάθεση στην αγορά των ζωοτροφών και των τροφών για τα ζώα συντροφιάς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση κανονισμού με την οποία απλοποιούνται σε σημαντικό βαθμό οι υπάρχουσες διαδικασίες επισήμανσης και διάθεσης στην αγορά των ζωοτροφών και των τροφών για τα ζώα συντροφιάς, όλο το σύστημα γίνεται αποτελεσματικότερο και παράλληλα διατηρείται το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Ο κτηνοτροφικός τομέας της ΕΕ, στον οποίο αντιστοιχεί το ήμισυ σχεδόν της συνολικής αγροτικής παραγωγής της, θα ωφεληθεί από τους εκσυγχρονισμένους κανόνες οι οποίοι θα συμβάλουν στην προώθηση της ανταγωνιστικότητάς του. Επίσης, οι αλλαγές αυτές θα δώσουν ώθηση στις δυνατότητες καινοτομίας της βιομηχανίας ζωοτροφών – ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας σύνθετων ζωοτροφών και τροφών για τα ζώα συντροφιάς ανέρχεται σε 50 εκατ. EUR περίπου στην ΕΕ. Τέλος, τα 62 εκατ. νοικοκυριά της ΕΕ που έχουν ζώα συντροφιάς θα μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα το πραγματικό περιεχόμενο των τροφών που αγοράζουν για τα ζώα τους.

Απλούστευση των κανόνων

Σκοπός της πρότασης είναι να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις για τις επιχειρήσεις ζωοτροφών μέσω της κατάργησης του διοικητικού φόρτου και των τεχνικών απαιτήσεων, που δεν χρειάζονται πλέον αφού εφαρμόζεται η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια των τροφίμων από αγρόκτημα στο τραπέζι. Η χορήγηση άδειας πριν από τη διάθεση στην αγορά θα είναι ανάλογη προς τον κίνδυνο και δεν θα βασίζεται πλέον σε προκαθορισμένες ομάδες ζωοτροφών, όπως προϊόντα που λειτουργούν ως πηγές πρωτεϊνών («βιοπρωτεΐνες»).

Προσαρμογή των απαιτήσεων στον πελάτη

Στο σχέδιο κανονισμού καθορίζονται ορισμένες γενικές διατάξεις για την επισήμανση όλων των ζωοτροφών, όπως η υποχρέωση αναφοράς του τύπου της ζωοτροφής, η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης, ο κατάλογος με τα πρόσθετα ζωοτροφών και το καθαρό βάρος. Επιπλέον, ειδικές υποχρεωτικές απαιτήσεις επισήμανσης θεσπίζονται για τις πρώτες ύλες ζωοτροφών, τις σύνθετες ζωοτροφές (συμπεριλαμβανομένων των τροφών για τα ζώα συντροφιάς) και τις «διαιτητικές» ζωοτροφές. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός αφορά μια ζωοτροφή πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα. Οι «διαιτητικές» ζωοτροφές πρέπει να περιλαμβάνονται σε κατάλογο αξιολογούμενων χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές.

Όσον αφορά τις τροφές για τα ζώα συντροφιάς, οι απαιτήσεις επισήμανσης προσαρμόζονται στις ανάγκες των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι δεν απαιτούν εξίσου αναλυτικές πληροφορίες με τους κτηνοτρόφους σχετικά με τη σύνθεση της ζωοτροφής ή για την επιστημονική ονομασία των πρόσθετων των ζωοτροφών. Οι ετικέτες των τροφών για τα ζώα συντροφιάς πρέπει να φέρουν έναν αριθμό τηλεφώνου τον οποίο θα μπορούν να καλούν οι πελάτες, εάν επιθυμούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα συστατικά.

Ενημέρωση των κανόνων για τις σύνθετες ζωοτροφές

Ο τρόπος με τον οποίο έχουν εξελιχθεί οι υπάρχοντες κανόνες σχετικά με τη δήλωση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε αναμεμειγμένες, σύνθετες ζωοτροφές για ζώα που προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων έχει οδηγήσει σε μια μη ικανοποιητική κατάσταση τόσο για τους παραγωγούς ζωοτροφών όσο και για τους χρήστες. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, όλες οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες σύνθετες ζωοτροφές πρέπει να αναφέρονται ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνολικού βάρους, αλλά με ανεκτό περιθώριο σφάλματος +/- 15%. Ωστόσο, ο αγοραστής της ζωοτροφής δεν μπορεί να γνωρίζει το πραγματικό ποσοστό περιεκτικότητας που κρύβεται πίσω από το ποσοστό που αναφέρεται στην ετικέτα. Για το λόγο αυτό, η πρόταση αυξάνει το βαθμό ακρίβειας της ένδειξης των πρώτων υλών ζωοτροφών που είναι ενσωματωμένες στις σύνθετες ζωοτροφές απαιτώντας την αναγραφή τους κατά φθίνουσα σειρά βάρους. Ταυτόχρονα καταργεί τις περιττές και αναποτελεσματικές υποχρεώσεις επισήμανσης: προτείνεται πλέον οι απαιτήσεις για την επισήμανση των συστατικών να είναι ανάλογες με εκείνες που αφορούν τα τρόφιμα.

Περισσότερες πρωτοβουλίες στους επιχειρηματίες

Το σχέδιο κανονισμού μεταθέτει την πρωτοβουλία για την ενημέρωση του κοινοτικού καταλόγου πρώτων υλών που απαριθμεί τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών, στον οποίο προσδιορίζονται τα κυριότερα συστατικά που χρησιμοποιούνται στις ζωοτροφές, από το νομοθέτη στους παράγοντες του κλάδου. Σ’ αυτή τη δημιουργία ενός κοινοτικού καταλόγου πρώτων υλών ζωοτροφών λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι παραγωγοί ζωοτροφών, σε συνεργασία με τους χρήστες ζωοτροφών, γνωρίζουν καλύτερα ποια προϊόντα, από αυτά που χρησιμοποιούν, πρέπει να προσδιοριστούν κατά προτεραιότητα. Επομένως, θα βελτιωθεί η διαφάνεια στην αγορά, επειδή ο κατάλογος με τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών θα αντικατοπτρίζει καλύτερα την τρέχουσα κατάσταση και θα ενσωματώνει ταχύτερα καινοτομίες όπως είναι τα υποπροϊόντα από την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Επίσης, οι παράγοντες του κλάδου θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν κώδικες ΕΕ για την ορθή πρακτική επισήμανσης στο πλαίσιο των προαιρετικών διατάξεων επισήμανσης, για παράδειγμα σχετικά με το πόσο κοτόπουλο περιέχει μια τροφή για ζώα συντροφιάς στην ετικέτα της οποίας αναγράφεται «με κοτόπουλο» ή σχετικά με το πώς επισημαίνονται τα πρόσθετα των ζωοτροφών.

Η Επιτροπή θα διατηρήσει τον έλεγχο του καταλόγου και των κωδίκων, αφού σύμφωνα με το σχέδιο του κανονισμού απαιτείται η προηγούμενη έγκρισή τους από την Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το πλήρες κείμενο της πρότασης, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/index_en.htm


Side Bar