Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT FI EL CS

IP/08/352

Bryssel den 28 februari 2008

Direktivet om ekodesign: Europeiska kommissionen sänder motiverade yttranden till fyra medlemsstater

Kommissionen har idag sänt motiverade yttranden till Finland, Grekland, Portugal och Luxemburg som inte har inte anmält att de har införlivat direktivet om ekodesign[1] i sin lagstiftning. Direktivet syftar till att minska miljökonsekvenserna av energiförbrukande produkter och är en av pelarna i EU:s strategi för energieffektivisering.

Trots att formella underrättelser överlämnades till de berörda medlemsstaterna i september 2007 har de ännu inte underrättat kommissionen om att direktivet har införlivats helt och hållet. Kommissionen har därför tvingats inleda det andra stadiet av överträdelseförfarandet.

Genom direktivet upprättas en ram för fastställande av krav på ekodesign för energiförbrukande produkter. Medlemsstaterna skulle senast i augusti 2007 ha införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning. En heltäckande uppsättning sådana krav beräknas innebära att de europeiska konsumenterna kan spara flera miljarder euro varje år i form av lägre energiräkningar och skulle i betydande grad bidra till EU:s mål när det gäller klimatförändringar och användning av hållbar energi.

Kommissionen håller på att utarbeta ekodesignkrav för de produkter som har högst potential när det gäller minskad energiförbrukning, såsom pannor, digital utrustning och belysningsutrustning. Kraven för de första produktgrupperna kommer att börja gälla nästa år, vilket innebär att det är oerhört viktigt att de nödvändiga bestämmelserna införlivas i den nationella lagstiftningen i tid.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (EUT L 191, 22.7.2005, s. 29).


Side Bar