Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Bryssel den 28 februari 2008

EU kräver varningstext på magnetleksaker

En varningstext på leksaker som innehåller magneter ser ut att bli obligatorisk i EU. Kommissionen har lagt fram ett förslag som medlemsstaterna godkände i dag i kommittén för allmänna produktsäkerhetsdirektivet. Förslaget till kommissionsbeslut gäller alla magnetleksaker, dvs. leksaker som innehåller eller består av lösa magneter eller magneter som kan lossna och magnetiska delar som har sådan form och storlek att de kan sväljas av barn. Varningstexten ska finnas på förpackningen eller fästas vid leksaken. Magneter i leksaker är en ny risk, eftersom de på senare år blivit mindre och starkare och kan lossna lättare. Under de senaste två åren har ett antal olyckor inträffat på olika håll i världen där barn svalt magneter som lossnat från leksaker. Hundratals reklamationer, tillbudsrapporter och flera Rapex-anmälningar har registrerats. Förslaget till kommissionsbeslut bygger på uppföljningen av den inventering av leksakssäkerhetskontroller som kommissionen genomförde hösten 2007, efter en rad uppmärksammade återkallelser av leksaker. Det ligger i linje med liknande åtgärder som genomförts i Frankrike, Tyskland och andra medlemsstater sedan slutet på förra året. Förslaget till beslut kommer att läggas fram för Europaparlamentet innan kommissionens ledamöter fattar sitt beslut i början av april. Därefter har medlemsstaterna tre månader på sig att se till att alla magnetleksaker förses med varningstext.

Meglena Kuneva, kommissionsledamot med ansvar för konsumentfrågor, förklarar att "små magneter i leksaker ofta inte är större än radergummit på en penna, men de är väldigt starka. Det finns allt fler bevis på att de kan orsaka allvarliga skador om de lossnar och små barn får dem i munnen och sväljer dem. Att förse dem med en varningstext är en tillfällig åtgärd som ska gälla medan EU-standarden håller på att ses över. Varningstexten gör föräldrarna uppmärksamma på att det finns allvarliga risker och att de måste vara extra vaksamma."

Dagsläget

För närvarande finns inga särskilda regler eller standarder för magnetleksaker. De enda regler som gäller för dem är EU:s allmänna krav att leksaker som släpps ut på marknaden inte får utgöra en fara för hälsa och säkerhet.

Bakgrund

En dödsolycka inträffade i USA år 2006, och sedan 2006 har dussintals fall rapporterats från hela världen, där barn svalt minst två magneter eller en magnet och ett metallföremål och det krävts omfattande kirurgiska ingrepp (magneterna dras till varandra och kan skada matsmältningskanalen). Det har förekommit hundratals reklamationer och tillbudsrapporter, och flera Rapex-anmälningar om åtgärder rörande magnetleksaker har gjorts.

Flera leksakstillverkare har nyligen gjort omfattande återkallelser av leksaker som innehåller magneter, framför allt Mattel som sommaren 2007 återkallade ca 18 miljoner leksaker över hela världen.

Det nya förslaget

Kommissionen har bett Europeiska standardiseringskommittén (CEN) att se över relevant europeisk standard (EN 71-1) så att den täcker de särskilda riskerna med små magneter i leksaker. CEN fick i uppdrag att göra detta inom två år, och förväntas lägga fram en reviderad standard, med ordentliga tillverkningsanvisningar, under sommaren 2009. I väntan på detta föreslår kommissionen, genom det beslut som medlemsstaternas experter godkände idag, att alla magnetleksaker som kan utgöra en risk för barn förses med en varningstext. Varningen är en tillfällig lösning som ska gälla tills CEN har lagt fram sin reviderade standard.

Det förslag till beslut som man kom överens om idag gäller alla magnetleksaker. Med magnetleksaker menas leksaker som innehåller eller består av lösa magneter eller magneter som kan lossna och magnetiska delar som har sådan form och storlek att de kan sväljas av barn. För att dessa leksaker ska få marknadsföras i EU måste de vara försedda med en lämplig varningstext som anger alla risker som magneter och magnetiska delar utgör för barn.

Medlemsstaterna måste se till att magnetleksaker på den europeiska marknaden förses med följande text: ”Varning! Denna leksak innehåller magneter eller magnetiska delar. Magneter som fastnar vid varandra eller vid ett metallföremål inuti kroppen kan orsaka allvarliga skador och dödsfall – uppsök omedelbart läkare om någon har svalt eller andats in magneter" (eller annan text med samma betydelse). Varningstexten måste vara tydlig och lättläst, och väl synlig för konsumenten.

Ett antal medlemsstater, bl.a. Frankrike och Tyskland, har redan infört frivilliga rekommendationer för att införa varningstexter från början av 2008.

Nästa steg

Förslaget kommer nu att gå till Europaparlamentet som har rätt att granska det, och därefter kommer det att antas formellt av kommissionen. Kommissionen har redan startat det 60 dagar långa anmälningsförfarande som krävs av WTO, och som löper till slutet av mars. Inom tre månader efter det att kommissionen antagit beslutet måste medlemsstaterna se till att alla magnetleksaker som marknadsförs inom EU uppfyller det nya kravet, och att de som inte gör det blockeras eller dras tillbaka från marknaden.

För ytterligare information, se följande webbplats:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar