Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Brussel, 28 februari 2008

EU laat waarschuwing op “magnetisch speelgoed” aanbrengen

Volgens een voorstel van de Commissie dat vandaag door de lidstaten in het comité voor de richtlijn inzake algemene productveiligheid (RAPV) is goedgekeurd, zal in de hele EU een waarschuwingslabel moeten worden aangebracht op speelgoed dat magneten bevat. Het voorstel voor een ontwerpbeschikking van de Commissie heeft betrekking op alle soorten “magnetisch speelgoed”, dat wil zeggen speelgoed dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit losse of verwijderbare magneten of magnetische onderdelen die door hun vorm en afmeting door kinderen ingeslikt kunnen worden. Het waarschuwingslabel moet op de verpakking worden aangebracht of op een andere wijze aan het speelgoed worden bevestigd. Magneten vormen een nieuw risico, omdat zij de laatste jaren kleiner en krachtiger zijn geworden, en bovendien gemakkelijker kunnen loslaten. De afgelopen twee jaar heeft zich wereldwijd een aantal ongevallen voorgedaan waarbij kinderen van speelgoed losgeraakte magneten inslikten. Bovendien zijn er honderden klachten van consumenten, meldingen van incidenten en diverse RAPEX-kennisgevingen geweest. De ontwerpbeschikking van de Commissie vloeit voort uit de inventarisatie van de veiligheidscontroles op speelgoed die de Commissie in het najaar van 2007 uitvoerde naar aanleiding van een opvallende reeks terugroepacties voor speelgoed. Met deze ontwerpbeschikking wordt aangesloten bij soortgelijke maatregelen die onder meer Frankrijk en Duitsland sinds eind vorig jaar hebben genomen. De ontwerpbeschikking zal nu bij het Europees Parlement worden ingediend, waarna de Commissie begin april de definitieve beschikking zal vaststellen. De lidstaten krijgen vervolgens drie maanden de tijd om het waarschuwingslabel op al het magnetisch speelgoed te laten aanbrengen.

Europees commissaris Meglena Kuneva, bevoegd voor consumentenbescherming, zei hierover: “Magneetjes in speelgoed zijn vaak niet groter dan een potloodgummetje, maar kunnen tegenwoordig toch erg sterk zijn. Het wordt steeds duidelijker dat kleine magneetjes grote schade kunnen aanrichten wanneer zij losraken en door een kind worden ingeslikt. Dit waarschuwingslabel is een tijdelijke maatregel. Er wordt gewerkt aan een herziening van de norm, die in de hele EU geldt. Het waarschuwingslabel wijst ouders duidelijk op de mogelijk ernstige risico’s en zal leiden tot grotere alertheid."

Huidige situatie

Er zijn momenteel geen specifieke voorschriften of normen voor magnetisch speelgoed. Hiervoor geldt slechts het algemene EU-voorschrift dat speelgoed dat in de handel wordt gebracht geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid mag vormen.

Problemen

Sinds in 2006 een dodelijk ongeval in de VS werd gemeld, zijn er wereldwijd tientallen meldingen geweest van kinderen die ten minste twee magneten of een magneet en een metalen voorwerp hadden ingeslikt en een grote operatie moesten ondergaan (de magneten trekken elkaar aan en kunnen scheuringen in het spijsverteringskanaal veroorzaken). Bovendien waren er honderden klachten van consumenten en meldingen van incidenten en diverse RAPEX-kennisgevingen van maatregelen tegen magnetisch speelgoed.

Verschillende speelgoedfabrikanten hebben onlangs speelgoed met magneten teruggeroepen. De actie van Mattel, dat sinds de zomer van 2007 wereldwijd zo’n 18 miljoen speelgoedartikelen terugriep, sprong het meest in het oog.

Het nieuwe voorstel

De Commissie heeft de Europese Commissie voor normalisatie (CEN) gevraagd de desbetreffende Europese norm (EN 71-1) te herzien om rekening te houden met de specifieke risico’s van magneetjes in speelgoed. De CEN kreeg hiervoor twee jaar de tijd en moet in de zomer van 2009 een herziene norm met geschikte constructievoorschriften voor fabrikanten uitbrengen. Voor de tussenliggende periode stelt de Commissie, middels de vandaag door de deskundigen van de lidstaten goedgekeurde beschikking, voor een waarschuwing aan te brengen op al het magnetisch speelgoed dat een risico voor kinderen kan vormen. Het betreft een tijdelijke oplossing voor de periode waarin de CEN nog geen herziene norm heeft gepubliceerd.

De vandaag overeengekomen ontwerpbeschikking is van toepassing op “magnetisch speelgoed”. Hiermee wordt speelgoed bedoeld dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit losse of verwijderbare magneten of magnetische onderdelen die door hun vorm en afmeting door kinderen ingeslikt kunnen worden. Dergelijk speelgoed mag in de EU alleen in de handel worden gebracht als het van een adequate waarschuwing is voorzien. Hiermee wordt gewezen op de risico’s als gevolg van de aanwezigheid van voor kinderen bereikbare magneten of magnetische onderdelen.

De lidstaten moeten de volgende tekst laten aanbrengen op magnetisch speelgoed dat in de EU in de handel is: "Opgelet! Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam aan elkaar of aan een metalen voorwerp hechten, kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als magneten worden ingeslikt of ingeademd” (of een soortgelijke tekst). De waarschuwing moet duidelijk, leesbaar en voor de consument zichtbaar worden aangebracht.

Een aantal lidstaten, waaronder Frankrijk en Duitsland, hebben begin 2008 al vrijwillige aanbevelingen gedaan om deze waarschuwingen te laten aanbrengen.

Verdere stappen

Het voorstel gaat nu naar het Europees Parlement, dat recht van controle heeft, waarna het officieel zal worden goedgekeurd door de Commissie. De verplichte kennisgevingsprocedure van zestig dagen in verband met de WTO is door de Commissie reeds in gang gezet en zal eind maart voltooid zijn. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat al het magnetisch speelgoed dat in de EU in de handel is, binnen drie maanden na goedkeuring van de beschikking door de Commissie aan deze maatregel voldoet en dat het overige speelgoed van de markt wordt geweerd of uit de handel wordt genomen.

Nadere informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar