Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Brüssel, 28. veebruar 2008

EL nõuab magnetmänguasjade hoiatusmärgistamist

Näib, et üle kogu ELi peavad magneteid sisaldavad mänguasjad hakkama kandma kohustuslikku hoiatusmärgistust – seda nõuab komisjoni ettepanek, mille liikmesriigid täna üldise tooteohutuse direktiivi komitees heaks kiitsid. Ettepanek komisjoni otsuse eelnõu kohta hõlmab kõiki nn magnetmänguasju – mänguasju, milles on lahtisi või eemaldatavaid magneteid või magnetosi, mis on sellise suuruse või kujuga, et lapsed võivad neid alla neelata. Hoiatusmärgistus tuleb kanda mänguasja pakendile või kinnitada mänguasja külge. Magnetid on uus esilekerkiv riskitegur, sest viimaste aastate jooksul on nad muutunud väiksemaks, võimsamaks ja kergemini eemaldatavaks. Viimase kahe aasta jooksul on kogu maailmas toimunud mitmeid õnnetusi lastega, kes neelavad alla mänguasja küljest lahti tulnud magneteid; lisaks on tarbijatelt tulnud sadu kaebusi, registreeritud hulk juhtumeid ja RAPEXi kaudu esitatud mitu teadet. Komisjoni otsuse eelnõu kuulub järelmeetmete hulka, mis tulenevad 2007. aasta sügisesest mänguasjaohutuse kontrollimeetmete ülevaatusest, mille komisjon võttis ette pärast mitmeid mänguasjade müügilt kõrvaldamisi. See on kooskõlas samalaadsete meetmetega, mida liikmesriigid, nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, on võtnud alates eelmise aasta lõpust. Otsuse eelnõu esitatakse kõigepealt Euroopa Parlamendile ning seejärel aprilli alguses komisjoni volinike kolleegiumile vastuvõtmiseks. Seejärel on liikmesriikidel kolm kuud aega, et tagada, et kõik magnetmänguasjad kannaksid hoiatusmärgist.

Euroopa Komisjoni tarbijakaitsevolinik Meglena Kuneva ütles: „Mänguasjades olevad tillukesed magnetid pole sageli suuremad kui pliiatsi otsas olev kustutuskumm, aga nad on muutunud väga võimsaks. Üha rohkem on tõendeid, et kui väikesed magnetid mänguasja küljest lahti tulevad ja lapsed need alla neelavad, võivad nad põhjustada tõsiseid vigastusi. Hoiatusmärgistus on ajutine meede seniks, kuni üleeuroopalist standardit üle vaadatakse. Hoiatusmärgistusel on võimalikud tõsised ohud lapsevanemate jaoks selgesti kirjas, et nad teaksid olla eriti valvsad.“

Praegune olukord

Praegu ei kehti magnetmänguasjade suhtes konkreetseid eeskirju ega norme. Nende suhtes kehtib ainult üleüldine ELi nõue, et turule lastavad mänguasjad ei tohi ohustada tervist ega ohutust.

Probleemi olemus

Lisaks USAs 2006. aastal surmaga lõppenud õnnetusele on alates 2006. aastast kogu maailmas registreeritud kümneid juhtumeid, kus lapsed neelavad alla vähemalt kaks magnetit või magneti ja metalleseme ning vajavad seetõttu suuremat operatsiooni (magnetid tõmbuvad üksteise külge ja võivad seedetrakti vigastada). Samuti on registreeritud sadu tarbijate kaebusi ja juhtumeid ning RAPEXi kaudu on teatatud mitmest magnetmänguasjade suhtes kehtestatud meetmest.

Hiljuti on mitu mänguasjatootjat kõrvaldanud turult suurel hulgal mänguasju, mis sisaldavad magneteid: neist silmapaistvaim oli 2007. aasta suvel, kui Mattel võttis tagasi 18 miljonit mänguasja üle kogu maailma.

Uus ettepanek

Komisjon palus Euroopa Standardikomiteel vaadata üle vastav Euroopa standard (EN 71-1), et see hõlmaks ka mänguasjades olevate väikeste magnetitega seotud eririske. Standardikomiteele anti selleks aega kaks aastat ning 2009. aasta suveks peaks tal valmima muudetud standard, mis sisaldab tootjatele nõuetekohaseid konstruktsioonilahendusi. Seni aga teeb komisjon liikmesriikide ekspertide poolt täna vastu võetud otsuse kaudu ettepaneku, et kõik magnetmänguasjad, mis võivad lapsi ohustada, kannaksid hoiatusmärgistust. Hoiatus on ajutine lahendus seniks, kuni Euroopa Standardikomitee esitab muudetud standardi.

Täna kokku lepitud otsuse eelnõu hõlmab nn magnetmänguasju, see tähendab mänguasju, milles on lahtisi või eemaldatavaid magneteid või magnetosi, mis on sellise suuruse ja kujuga, et lapsed võivad neid alla neelata. Et selliseid mänguasju ELis turustada, tuleb neile kanda asjakohane hoiatus. Sellel tõstetakse üksikasjalikult esile lastele kättesaadavate magnetite või magnetosadega seotud ohud.

Liikmesriigid peavad tagama, et ELi turul olevad magnetmänguasjad kannaksid sõnastust: „Ettevaatust! Mänguasi sisaldab magneteid või magnetilisi osi. Vastastikku või metalleseme külge tõmbuvad magnetid võivad inimkehas põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Magneti allaneelamise või hingamisteedesse sattumise korral pöörduge viivitamata arsti poole“ (või samasisuline sõnastus). Hoiatus peab olema selge ja loetav ning tarbijale nähtav.

Mitu liikmesriiki, sealhulgas Prantsusmaa ja Saksamaa, on juba kehtestanud vabatahtliku soovituse kasutada neid hoiatusi alates 2008. aasta algusest.

Järgmised sammud

Nüüd saadetakse ettepanek Euroopa Parlamendile, kellel on õigus seda kontrollida, ning seejärel võtab komisjon selle ametlikult vastu. Komisjon on juba algatanud WTO nõutud 60-päevase etteteatamisprotsessi, mis peaks lõppema märtsi lõpus. Kolme kuu jooksul alates otsuse vastuvõtmisest komisjoni poolt peavad liikmesriigid tagama, et kõik ELis turustatavad magnetmänguasjad vastaksid sellele meetmele ning et mänguasju, mis sellele ei vasta, turule ei lasta või need kõrvaldatakse turult.

Lisateavet saab aadressil:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar