Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Bruxelles, den 28. februar 2008

EU kræver, at "magnetlegetøj" mærkes med en advarsel

Ifølge et forslag fra Kommissionen, der i dag blev godkendt af medlemsstaterne i det udvalg, der er nedsat i henhold til direktivet om produktsikkerhed i almindelighed, skal legetøj, der indeholder magneter, mærkes med en obligatorisk advarsel i hele EU. Kommissionens forslag til en beslutning omfatter alt "magnetlegetøj", dvs. legetøj, der indeholder eller består af løse eller aftagelige magneter eller magnetiske dele af en sådan størrelse og form, at de kan sluges af børn. Advarslen skal anbringes på emballagen eller skal på anden måde fastgøres legetøjet. Magneter udgør et nyt risikomoment, fordi de i løbet af de seneste par år er blevet mindre, stærkere og lettere at løsne. I de seneste to år er der rundt om i verden sket en række ulykker, hvor børn har slugt magneter, som har løsnet sig fra legetøj, og der har været i hundredvis af klager fra forbrugerne, indberetninger af uheld og adskillige RAPEX-meddelelser. I efteråret 2007 gjorde Kommissionen status over kontrollen med legetøjs sikkerhed efter en række opsigtsvækkende tilbagekaldelser af legetøj. Dette forslag til en beslutning ligger i forlængelse heraf og er i tråd med en række lignende foranstaltninger, som f.eks. Frankrig og Tyskland har truffet siden udgangen af 2007. Forslaget til beslutning vil blive forelagt Europa-Parlamentet, inden det vedtages af Kommissionen i begyndelsen af april. Medlemsstaterne har derefter 3 måneder til at sikre, at alt magnetlegetøj forsynes med en advarsel.

"Bittesmå magneter i legetøj er ofte ikke større end det viskelæder, der sidder i enden af en blyant, og de er meget kraftige. Der bliver stadig flere eksempler på de alvorlige skader, som små magneter kan forvolde, når de løsnes fra legetøjet og sluges af børn. Denne advarsel er en midlertidig foranstaltning, der gælder, indtil den europæiske standard er blevet revideret. Advarslen gør forældre opmærksomme på de potentielt alvorlige risici og sikrer ekstra agtpågivenhed", udtaler Meglena Kuneva, EU's kommissær for forbrugerbeskyttelse

Situationen i øjeblikket

I øjeblikket er der ingen specifikke bestemmelser eller standarder for magnetlegetøj, som kun er omfattet af det generelle EU-krav om, at legetøj, der bringes i omsætning, ikke må udgøre en fare for sundheden eller sikkerheden.

Problemstillingen

Siden en dødsulykke i USA i 2006 er der i hele verden blevet indberettet adskillige tilfælde, hvor børn har slugt mindst to magneter eller en magnet og en metalgenstand, og som har nødvendiggjort større operationer (magneterne tiltrækker hinanden og kan føre til perforering af tarmvæggen). Der har også været hundredvis af forbrugerklager og indberetninger af ulykker, og flere meddelelser om foranstaltninger vedrørende magnetlegetøj er blevet fremsendt gennem fællesskabssystemet for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX).

Flere legetøjsproducenter har for nylig iværksat omfattende tilbagekaldelser af magnetlegetøj, mest kendt er Mattel, som i løbet af sommeren 2007 tilbagekaldte ca. 18 millioner stykker legetøj på verdensplan.

Det nye forslag

Kommissionen har bedt Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om at revidere den relevante europæiske standard (EN 71-1), så den dækker de specifikke risici, der er forbundet med magnetlegetøj. CEN har fået 2 år til dette arbejde og skal præsentere en revideret standard med ordentlige konstruktionsmæssige løsninger for producenterne i sommeren 2009. Indtil da foreslår Kommissionen, at der i overensstemmelse med den beslutning, som medlemsstaternes eksperter i dag har godkendt, sættes advarsler på alt magnetlegetøj, som kan udgøre en risiko for børn. Advarslen er en midlertidig løsning, indtil CEN har revideret standarden.

Det forslag til en beslutning, der er opnået enighed om i dag, dækker "magnetlegetøj". Det vil sige legetøj, der indeholder eller består af magneter eller magnetiske dele, der er løse eller kan løsnes fra legetøj, af en sådan form og størrelse, at de kan sluges af børn. For at sådant legetøj kan markedsføres i EU, skal det være forsynet med en passende advarsel om de risici, der er forbundet med magneter eller magnetiske dele, som er tilgængelige for børn.

Medlemsstaterne skal sørge for, at magnetlegetøj på EU's marked er forsynet med en advarsel med følgende ordlyd: "Advarsel! Dette legetøj indeholder magneter eller magnetiske dele. Magneter, der hænger sammen eller fæstner sig til en metalgenstand inde i den menneskelige krop, kan forårsage alvorlig eller dødelig skade. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis magneterne sluges eller kommer i luftvejene" (eller tilsvarende ordlyd). Advarslen skal være tydelig, letlæselig og synlig for forbrugeren.

I en række medlemsstater, herunder Frankrig og Tyskland, har man allerede anbefalet, at sådanne advarsler indføres på frivillig basis fra begyndelsen af 2008.

De næste skridt

Forslaget vil nu blive forelagt Europa-Parlamentet til nærmere behandling, hvorefter det formelt vedtages af Kommissionen. Kommissionen har allerede indledt den af WTO krævede anmeldelsesprocedure på 60 dage, som forventes afsluttet i slutningen af marts. Inden tre måneder efter at Kommissionen har vedtaget beslutningen, skal medlemsstaterne sikre, at alt magnetlegetøj, som markedsføres i EU, er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne beslutning, og at det legetøj, som ikke er, stoppes eller trækkes tilbage fra markedet.

Yderligere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Kontakt Helen Kearns: +32 2 2987638


Side Bar