Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

V Bruselu dne 28. února 2008

EU požaduje označovat magnetické hračky štítky s upozorněním

Na základě návrhu Komise, který dnes schválily členské státy ve výboru zřízeném směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků, mají být hračky obsahující magnety v celé EU povinně opatřeny štítkem s upozorněním. Předloha rozhodnutí Komise by se týkala všech „magnetických hraček“, které obsahují volné nebo oddělitelné magnety nebo magnetické části takové velikosti a tvaru, že by je děti mohly spolknout. Štítek s upozorněním bude umístěn buď na obalu, nebo bude k hračce připojen jiným způsobem. Magnety představují nové nebezpečí, jelikož se jejich velikost v průběhu několika posledních let zmenšila, ale přitom jsou silnější a lze je snadněji uvolnit. V posledních dvou letech došlo na celém světě k řadě nehod způsobených tím, že děti spolkly magnety uvolněné z hraček, a rovněž se objevily stovky stížností ze strany spotřebitelů, zpráv o nehodách a několik oznámení RAPEX. Předloha rozhodnutí Komise je součástí opatření navazujících na inventuru v oblasti kontroly bezpečnosti hraček, kterou provedla Komise na podzim 2007 po četných případech stažení hraček z trhu, které si vyžádaly velkou pozornost. Toto opatření je v souladu s podobnými opatřeními, které počínaje koncem loňského roku zavedly některé členské státy, např. Francie a Německo. Předloha rozhodnutí bude nejprve předložena Evropskému parlamentu a poté, na začátku dubna, sboru Komisařů, kteří o ní rozhodnou. Členské státy potom budou mít tři měsíce na to, aby zajistily, že všechny magnetické hračky budou opatřeny štítkem s upozorněním.

Meglena Kuneva, evropská komisařka pro ochranu spotřebitele, řekla: „Malé magnety v hračkách často nejsou větší než guma v tužce, ale jsou velmi silné. Je stále více důkazů o skutečných zraněních, které malé magnety mohou způsobit, když se dostanou do úst dítěte, uvolní se a jsou spolknuty. Štítek s upozorněním je jen dočasným opatřením pro dobu, než bude dokončena revize normy EU. Tento štítek upozorní rodiče na možné vážné nebezpečí a přiměje je k větší ostražitosti.“

Stávající situace

V současnosti neexistují žádná zvláštní pravidla nebo normy pro magnetické hračky. Vztahuje se na ně pouze obecný požadavek EU v tom smyslu, že hračky uváděné na trh nesmí ohrožovat zdraví či bezpečnost.

Problém

Kromě smrtelné nehody, ke které došlo v roce 2006 v USA, byla od roku 2006 na celém světě hlášena řada případů, kdy děti spolkly nejméně dva magnety nebo jeden magnet a kovový předmět, což si vyžádalo větší chirurgický zákrok (magnety se navzájem přitahují a mohou způsobit protržení stěn trávicího ústrojí). Byly rovněž hlášeny stovky stížností ze strany spotřebitelů a zpráv o nehodách a bylo předloženo několik oznámení RAPEX o opatřeních týkajících se magnetických hraček.

Někteří výrobci hraček v nedávné době stahovali ve velkém měřítku hračky obsahující magnety, zejména společnost Mattel stáhla v létě roku 2007 kolem 18 milionů hraček po celém světě.

Nový návrh

Komise požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN) o revizi příslušné evropské normy (EN 71-1), aby se vztahovala i na zvláštní nebezpečí, které představují malé magnety v hračkách. Výboru CEN byla poskytnuta dvouletá lhůta a v létě 2009 by měl předložit revidovanou normu s vhodným konstrukčním řešením pro výrobce. Mezitím Komise v rámci rozhodnutí, jež bylo dnes schváleno odborníky z členských států, navrhuje, aby k magnetickým hračkám, které by mohly představovat riziko pro děti, byly připojeny štítky s upozorněním. Toto upozornění je jen dočasným řešením pro překlenutí doby, než CEN vytvoří revidovanou normu.

Předloha rozhodnutí, která byla dnes schválena, se týká magnetických hraček. Tím se rozumí hračky, které obsahují volné nebo oddělitelné magnety nebo magnetické části takové velikosti a tvaru, že by je děti mohly spolknout. Aby mohly být uvedeny na trh v EU, budou muset být tyto hračky označeny příslušným upozorněním. Jeho obsahem bude popis rizik, která představuje přítomnost magnetů nebo magnetických částí, k nimž mají děti přístup.

Členské státy budou muset zajistit, aby k magnetickým hračkám na trhu EU bylo připojeno upozornění v tomto znění: „Pozor! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se k sobě navzájem nebo ke kovovému předmětu uvnitř lidského těla mohou způsobit vážné nebo smrtelné zranění - v případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.“ (nebo rovnocenné znění). Upozornění musí být jasné a čitelné a dobře viditelné pro spotřebitele.

Některé členské státy včetně Francie a Německa již zavedly nepovinná doporučení týkající se zavedení těchto upozornění od roku 2008.

Další postup

Návrh bude nyní předložen Evropskému parlamentu, jenž má právo provést kontrolu, a poté bude formálně přijat Komisí. Komise již zahájila šedesátidenní oznamovací proces požadovaný WTO, jenž by měl skončit na konci března. Do tří měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí Komisí musí členské státy zajistit, aby všechny magnetické hračky, které jsou uváděny na trh v EU, byly v souladu s tímto opatřením a aby hračky, které s ním v souladu nejsou, byly zablokovány nebo staženy z trhu.

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar