Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/345

Брюксел, 28 февруари 2008 г.

ЕС изисква поставянето на предупреждаващ етикет върху „магнитните играчки“

Съгласно предложение на Комисията, одобрено днес от държавите-членки в рамките на Комитета, създаден по силата на Директивата относно общата безопасност на продуктите (ДОБП), на детските играчки с магнити във всички държави от ЕС следва да бъде поставен задължителен предупреждаващ етикет. Предложението за проект на решение на Комисията ще обхваща всички „магнитни играчки“, т.е. детски играчки, които съдържат подвижни или отделими магнити, или пък магнитни части с размер и форма, които позволяват те да бъдат погълнати от деца. Предупреждаващият етикет трябва да бъде поставян на опаковката или прикрепян към играчката по друг начин. Магнитите са нововъзникнал риск, тъй като през последните години те станаха по-маломерни, по-мощни и по-лесни за отделяне. През последните две години по света се случиха редица инциденти с деца, погълнали магнити, отделени от играчки, бяха подадени стотици жалби от потребители, бяха съставени доклади за инциденти и извършени няколко нотификации посредством Системата на Общността за бърз обмен на информация (RAPEX). Проектът за решение на Комисията е една от последиците от прегледа на положението с безопасността на детските играчки, предприет от Комисията през есента на 2007 г., вследствие на серия от значителни изтегляния на детски играчки от пазара. Той е в синхрон с редица сходни мерки, предприети от държави-членки, като например Франция и Германия, от края на миналата година. Проектът за решение ще бъде представен на Европейския парламент преди да бъде предоставен на колегиума на членовете на Комисията за решение в началото на април. След тази дата държавите-членки ще разполагат с 3 месеца за да осигурят наличието на предупреждаващия етикет върху всички детски играчки.

Европейският комисар по защита на потребителите Меглена Кунева заяви: „Дребните магнити в играчките често са не по-големи от гумичка на молив, но са станали особено мощни. Съществуват все повече доказателства за действителните увреждания, които могат да бъдат причинени, когато дребни магнити бъдат отделени и погълнати от дете. Този предупреждаващ етикет представлява временна мярка, валидна докато трае преразглеждането на съответния стандарт на ЕС. Предупреждаващият етикет ясно ще посочва на родителите сериозните потенциални рискове и ще подтиква към повишена бдителност.“

Настоящото положение

Понастоящем не съществуват специфични правила или стандарти по отношение на магнитните играчки. Те се регулират единствено от общото изискване на ЕС пусканите на пазара детски играчки да не представляват заплаха за здравето или безопасността.

Проблемът

След смъртния случай в САЩ през 2006 г., се появиха данни за десетки случаи по целия свят с деца, погълнали два или повече магнита, или магнит и метален предмет, което е наложило значителна хирургическа намеса (магнитите се привличат помежду си и могат да причинят разкъсвания на храносмилателния тракт). Бяха подадени също така стотици жалби от потребители и съставени доклади за инциденти, както и няколко нотификации посредством RAPEX относно мерки във връзка с магнитни играчки.

Наскоро няколко производителя на детски играчки извършиха изтегляния от пазара на значителни количества играчки, съдържащи магнити, предимно Mattel, който през лятото на 2007 г. изтегли около 18 милиона детски играчки в световен мащаб.

Новото предложение

Комисията поиска Европейският комитет по стандартизация (CEN) да преразгледа съответния европейски стандарт (EN 71-1), така че той да обхване специфичните рискове, свързани с дребните магнити в детските играчки. На CEN бяха дадени 2 години за това, като през лятото на 2009 г. той трябва да представи преработен вариант на стандарта, съдържащ адекватни конструктивни решения за производителите. Междувременно посредством решението, прието днес от експертите от държавите-членки, Комисията предлага предупреждаващи етикети да бъдат поставяни на всички магнитни играчки, които биха могли да създадат рискове за децата. Това предупреждение представлява временно решение, докато CEN приключи с изготвянето на новия вариант на стандарта.

Приетият днес проект за решение обхваща „магнитните играчки“. Това са детските играчки, които съдържат или се състоят от подвижни или отделими магнити, или от магнитни части с размер и форма, позволяващи да бъдат погълнати от деца. За да могат да бъдат пускани на пазара на ЕС, на подобни играчки следва да е поставен съответен предупреждаващ надпис. В него следва да се конкретизират рисковете, свързани с наличието на достъпни за децата магнити или магнитни части.

Държавите-членки трябва да гарантират, че на магнитните детски играчки на пазара на ЕС е поставен следният текст: „Внимание! Тази детска играчка съдържа магнити или магнитни части. Магнитите, които прилепват един към друг или към метален предмет в човешкото тяло, могат да причинят сериозно увреждане или да предизвикат смърт. В случай на тяхното поглъщане или вдишване потърсете незабавно медицинска помощ.“ (или текст със същия смисъл). Предупреждението трябва да е ясно четливо и видимо за потребителя.

Редица държави-членки, в това число Франция и Германия, вече въведоха доброволни препоръки, с които се въвежда употребата на тези предупреждения от началото на 2008 г.

Следващите стъпки

На този етап предстои предложението да бъде внесено в Европейския парламент, който има правото на контрол, след което то ще бъде официално прието от Комисията. Комисията вече инициира изисквания от СТО 60-дневен процес по нотифициране, който ще приключи в края на март. В рамките на три месеца от приемането на решението от Комисията държавите-членки трябва да гарантират, че всички магнитни играчки, пускани на пазара в ЕС, са в съответствие с тази мярка, и че в противен случай те биват спирани от продажба или изтегляни от пазара.

За по-подробна информация, моля посетете следната страница в интернет:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm


Side Bar