Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Bryssel den 11 januari 2008

Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken inför ett nytt instrument för finansiering av det europeiska transportnätet

I dag undertecknade Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) ett samarbetsavtal genom vilket de inför ett nytt instrument för lånegarantier till projekt inom det transeuropeiska transportnätet. Detta nya instrument ska bidra till att den privata sektorn bidrar mer aktivt till finansieringen av transportinfrastruktur av europeiskt intresse, och inte minst till investeringar i projekt inom det transeuropeiska transportnätet för vilka intäktsrisken är stor under projektens första driftår. Lånegarantiinstrumentet omfattas av programmet för transeuropeiska transportnät och EIB:s tillväxtinitiativ, och ska delvis täcka sådana risker och därigenom påtagligt förbättra den ekonomiska bärkraften för investeringar i transeuropeiska nät. Kapitaltillskottet på 1 miljard euro (500 miljoner vardera från kommissionen och EIB) är avsett att stödja kapitalinvesteringar på sammanlagt upp till 20 miljarder.

”Lånegarantin är ett viktigt nytt instrument för finansiering av EU:s infrastruktur. Det handlar inte bara om att vi i dag ger marknaden tillgång till detta innovativa instrument, utan vi bekräftar därigenom också att privat delaktighet i finansieringen av transportinfrastruktur av europeiskt intresse är både välkommen och nödvändig” sade kommissionens vice ordförande med ansvar för transport, Jacques Barrot, när han skrev under avtalet. ”För vissa projekt kan samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn visa sig vara den effektivaste lösningen. Den nya lånegarantin, som ska öppna upp miljarder i nya investeringar för de transeuropeiska transportnäten, är ett kraftfullt verktyg för att främja sådana samarbeten.”

“Genom lånegarantin tillhandahålls betydande extra riskkapital som bör främja och påskynda de privata investeringarna i transeuropeiska nät. Lånegarantin kompletterar de budgetmedel som kommissionen tillhandahållit för de transeuropeiska näten och de befintliga lånen från EIB. Den är också ett exempel på effektivt samarbete mellan två EU-institutioner för att främja utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet,” sade EIB:s ordförande Philippe Maystadt vid undertecknandet av avtalet. ”Vi förenar våra krafter med Europeiska kommissionens för att komplettera de finansiella produkter som finns att tillgå för projekt inom de transeuropeiska näten och underlätta för den privata sektorn att delta i utvecklingen av viktig transportinfrastruktur.”

I och med undertecknandet av avtalet har vide ordförande Jacques Barrot och ordförande Philippe Maystadt officiellt inrättat detta instrument. Kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och monetära frågor, Joaquin Almunia, vars medarbetare också bidragit till inrättandet av lånegarantin, välkomnade detta nya instrument för riskdelning och uttryckte sin tilltro till initiativets framgång.

Lånegarantiinstrumentet för projekt inom det transeuropeiska transportnätet

För att färdigställa och modernisera det transeuropeiska nätet, som är en förutsättning för en verklig inre marknad och för regional sammanhållning, behövs investeringar som vida överskrider möjligheterna till offentlig finansiering. Bara för perioden 2007–2013 beräknas investeringsbehoven för de transeuropeiska nätens infrastruktur uppgå till sammanlagt 300 miljarder euro. Det förutses en stor brist i de offentliga finansieringsresurserna, som endast kan överbryggas med privata investeringar i de stora infrastrukturprojekten. Lånegarantin, dvs. en garanti från EIB för efterställda skulder i form av en standby-likviditetsfacilitet som ska tillhandahållas av affärsbanker, upphäver detta problem genom att ge säkerhet för de initiala trafikintäktsriskerna under ett projekts första 5–7 driftår. Lånegarantin ger projekten möjlighet att hantera denna initialrisk och lita till projektets långsiktigare förutsättningar att gå med vinst.

Lånegarantin är konstruerad så att den ger låntagaren bättre möjligheter att betala räntor och amorteringar på prioriterade skulder, och förbättrar därmed den allmänna kreditvärdigheten och främjar en minskning av de riskmarginaler som tillämpas på prioriterade lån till projekten. Dessa besparingar bör vara större än låntagarens kostnader för garantin, och därmed ge projektet ett ekonomiskt mervärde. Införandet av lånegarantierna kommer därför att vara till fördel för samhället som helhet, genom att de gör det attraktivare och mindre dyrbart för den privata sektorn att investera i projekt.

Lånegarantin ska komplettera två andra ekonomiska instrument som Europeiska kommissionen särskilt tagit fram för att öka andelen privatkapital i de transeuropeiska transportnäten. Riskkapitalfaciliteten tillhandahåller riskkapital till investeringsfonder som är inriktade på att bistå med aktiekapital till transeuropeiska nätprojekt, och system med betalning relaterad till tillgänglighet kan få bidrag baserade på konstruktionskostnader under ett projekts driftsfas (efter konstruktion).

Ytterligare upplysningar finns i MEMO/08/12

Operationella uppgifter om lånegarantin:
AGI – EIB – Matthias Woitok: +352/437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar