Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

V Bruseli 11. januára 2008

Európska komisia a Európska investičná banka prichádzajú s novým nástrojom na financovanie európskej dopravnej siete

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) dnes podpísali dohodu o spolupráci pri zavedení nástroja na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete (LGTT). Týmto novým nástrojom sa dosiahne väčšia účasť súkromného sektora na financovaní dopravnej infraštruktúry európskeho významu, najmä na investíciách do projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), kde je vysoká úroveň ohrozenia výnosov v počiatočnej prevádzkovej fáze projektu. Nástrojom na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete, ktorý tvorí súčasť programu transeurópskej dopravnej siete a iniciatívy Európskej investičnej banky nazvanej opatrenie pre rast, sa toto ohrozenie čiastočne pokryje, čím sa významne zvýši finančná životaschopnosť investícií do projektov transeurópskej siete. Na podporu až 20 miliárd EUR celkových kapitálových investícií je určený kapitálový vklad vo výške 1 miliardy EUR (po 500 miliónov EUR od Komisie a EIB).

„Nástroj na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete je významným novým prostriedkom na financovanie európskej infraštruktúry. Nielenže dnes dávame na trh tento inovačný nástroj, ale znovu opakujeme, že účasť súkromného sektora na financovaní dopravnej infraštruktúry v európskom záujme je vítaná a potrebná“, poznamenal podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Jacques Barrot, keď podpisoval dohodu. „Ukazuje sa, že pre niektoré projekty môže byť najúčinnejším smerovaním partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom. Nový nástroj na poskytovanie záruk, ktorým sa odomknú miliardy nových investícií pre projekty transeurópskej dopravnej siete, je účinným prostriedkom na podporovanie takýchto partnerstiev.“

„Nástroj na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete dodá významný doplnkový rizikový kapitál, ktorým by sa mali podporiť a urýchliť investície súkromného sektora do transeurópskej siete. Je nad rámec rozpočtových zdrojov na transeurópsku dopravnú sieť od Komisie a existujúcich pôžičiek od EIB. Takisto je ukážkou veľmi účinnej spolupráce pri podporovaní rozvoja transeurópskej dopravnej siete medzi dvoma inštitúciami EÚ,“ povedal pri príležitosti podpísania dohody prezident EIB Philippe Maystadt. „Pri finalizovaní sortimentu finančných produktov pre projekty transeurópskej dopravnej siete spájame sily s Európskou komisiou, aby sme podporili účasť súkromného sektora na kľúčovej dopravnej infraštruktúre.“

Podpísaním dohody podpredseda Barrot a prezident Maystadt oficiálne uviedli tento nástroj. Európsky komisár pre hospodárske a finančné záležitosti Joaquín Almunia, ktorého tím takisto prispel k návrhu nástroja na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete, ocenil vytvorenie nového nástroja na rozdelenie rizika a vyjadril svoju dôveru v úspech tejto iniciatívy.

Nástroj na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete

Investície požadované na ukončenie a modernizovanie transeurópskej siete, ktoré sú predpokladom na dosiahnutie skutočného jednotného trhu a regionálnej integrácie, presahujú možnosti verejného financovania. Len v období rokov 2007-2013 sa predpokladá potreba investícií do infraštruktúr transeurópskej siete v celkovej výške približne 300 miliárd EUR. V zdrojoch z verejného sektora sa očakáva významná finančná medzera, ktorá sa bude dať preklenúť iba uvoľnením súkromných investícií pre veľké projekty v oblasti infraštruktúry. Nástroj na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete – záruka od EIB za podriadené dlhy vo forme nástroja pohotovostnej likvidity poskytovaného komerčnými bankami – rieši tento problém poskytnutím zábezpeky za ohrozenie počiatočných výnosov z dopravy počas prvých 5 – 7 rokov od začatia prevádzkovej fázy projektu. Nástroj na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete pomáha zvládnuť počiatočné ohrozenie projektu, pričom sa spolieha na to, že v dlhodobom výhľade bude projekt finančne životaschopný.

Zvýšením schopnosti dlžníka splácať prednostný dlh prispieva návrh nástroja na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete k zlepšeniu celkovej kvality úveru, čím podporuje zníženie rizikových sadzieb uplatňovaných na prednostné úvery pre projekt. Tieto úspory by mali prekročiť náklady dlžníka na záruku, výsledkom čoho je pridaná finančná hodnota pre projekt. Zavedenie nástroja na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete bude znamenať, že investície do projektov zo súkromného sektora budú atraktívnejšie a menej nákladné, čo prinesie výhody pre celú spoločnosť.

Nástroj na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete bude dopĺňať dva iné finančné nástroje Európskej komisie vypracované na účely projektov transeurópskej dopravnej siete a zamerané na zvýšenie účasti súkromného kapitálu. Nástroj rizikového kapitálu ponúka rizikový kapitál pre investičné fondy zamerané na poskytovanie akcií pre projekty transeurópskej siete, zatiaľ čo mechanizmy platieb za dostupnosť môžu počas prevádzkovej fázy projektu po výstavbe čerpať z grantu založeného na stavebných nákladoch.

Ďalšie informácie - pozri MEMO/08/12

Informácie o nástroji na poskytovanie záruk pre projekty transeurópskej dopravnej siete:
AGI – EIB – Matthias Woitok: +352/437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar