Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Bruksela, dnia 11 stycznia 2008 r.

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchamiają nowy instrument finansowania europejskiej sieci transportowej

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały dziś umowę o współpracy ustanawiającą instrument gwarancji pożyczkowej dla projektów transeuropejskiej sieci transportowej (LGTT). Ten nowy instrument ułatwi większy udział sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury transportowej o znaczeniu europejskim, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji w zakresie projektów transeuropejskiej sieci transportowej o podwyższonym ryzyku przychodów w pierwszym okresie funkcjonowania projektu. LGTT, stanowiący część programu transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz wpisujący się w działalność EBI w ramach inicjatywy na rzecz wzrostu, częściowo pokryje to ryzyko i w ten sposób znacznie poprawi finansową rentowność inwestycji w zakresie TEN. Wkład kapitałowy w wysokości 1 miliarda EUR (po 500 milionów ze strony Komisji i EBI) przeznaczony jest na wsparcie ogółu inwestycji do 20 miliardów EUR.

„LGTT jest ważnym nowym instrumentem finansowania infrastruktury europejskiej. Nie tylko udostępniamy dziś ten innowacyjny instrument na rynku, lecz jednocześnie podkreślamy, że udział sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury transportowej leżącej w interesie Europy jest mile widziany i niezbędny” – oświadczył w trakcie podpisywania umowy Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport. „W przypadku niektórych projektów partnerstwo między sektorem publicznym i prywatnym może okazać się najskuteczniejszym krokiem w kierunku rozwoju. Nowy instrument gwarancji, uwalniając miliardy na nowe inwestycje na rzecz TEN-T, stanowi istotne narzędzie sprzyjające powstawaniu partnerstw tego rodzaju.”

LGTT zapewni znaczną część dodatkowego kapitału ryzyka, która powinna ułatwić i przyspieszyć inwestycje sektora prywatnego w TEN. Uzupełni ona środki budżetowe przyznane przez Komisję i pożyczki zaciągnięte w EBI. Świadczy ona również o skutecznej współpracy między obiema instytucjami UE mającej na celu wspieranie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej” – powiedział z kolei prezes EBI, Philippe Maystadt, podczas podpisywania dokumentu. „W celu uzupełnienia wachlarza produktów finansowych będących do dyspozycji w odniesieniu do projektów w zakresie TEN połączymy siły z Komisją Europejską, aby ułatwić zaangażowanie sektora prywatnego na rzecz podstawowej infrastruktury transportowej.”

Podpisując tę umowę wiceprzewodniczący Barrot i prezes Maystadt oficjalnie uruchomili przedmiotowy instrument. Komisarz UE ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia, którego zespół również przyczynił się do opracowania koncepcji LGTT, z zadowoleniem przyjął stworzenie nowego mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka i wyraził wiarę w sukces tej inicjatywy.

Instrument gwarancji pożyczkowej dla projektów transeuropejskiej sieci transportowej

Inwestycje niezbędne do ukończenia i modernizacji TEN – warunek konieczny do stworzenia prawdziwego jednolitego rynku i integracji regionalnej – przekraczają możliwości finansowania publicznego. Tylko na lata 2007-2013 niezbędne inwestycje w infrastrukturę TEN szacowane są łącznie na ok. 300 miliardów EUR. W związku z powyższym przewiduje się, że znacznemu niedoborowi środków, które są do dyspozycji sektora publicznego, będzie można zaradzić jedynie poprzez stymulowanie inwestycji prywatnych na rzecz dużych projektów infrastrukturalnych. LGTT – gwarancja EBI dla długu podporządkowanego w formie rezerwowego kredytu wsparcia płynności, którą muszą zapewnić banki komercyjne – rozwiązuje ten problem, zabezpieczając ryzyko związane z początkowo mniejszymi przychodami z myta w pierwszych 5-7 latach funkcjonowania projektu. LGTT stanowi wsparcie projektu, mające na celu sprostanie początkowemu ryzyku, opierające się jednocześnie na możliwości finansowania projektu w perspektywie długoterminowej.

Opracowanie LGTT, poprzez poprawę zdolności pożyczkobiorcy do obsługi długu nadrzędnego, zwiększa ogólną jakość kredytu i, w związku z tym, sprzyja zmniejszeniu marży ryzyka stosowanej do nadrzędnych pożyczek projektu. Oszczędności te powinny przewyższać koszt zaciągniętej gwarancji i wnieść finansową wartość dodaną do projektu. Ustanowienie LGTT, poprzez uczynienie inwestycji sektora prywatnego w dany projekt bardziej atrakcyjnymi, a zatem pociągającymi za sobą mniejsze koszty, będzie więc stanowić źródło korzyści dla ogółu społeczeństwa.

LGTT uzupełni dwa inne instrumenty finansowe Komisji Europejskiej stworzone dla TEN-T i przeznaczone do zwiększenia udziału kapitału prywatnego. Instrument kapitału podwyższonego ryzyka oferuje kapitał podwyższonego ryzyka funduszom inwestycyjnym zapewniającym fundusze na projekty TEN. Z kolei systemy opłat za dostępność mogą korzystać z dotacji opartej na kosztach budowy w fazie operacyjnej projektu, po zakończeniu budowy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zob. również MEMO/08/12

Informacje operacyjne na temat LGTT:
Inicjatywa na rzecz wzrostu (AGI) – EBI – Matthias Woitok +352/437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html
www.eib.org


Side Bar