Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Briselē, 2008. gada 11. janvārī

Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka izveido jaunu instrumentu Eiropas transporta tīkla finansēšanai

Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka (EIB) šodien parakstīja sadarbības nolīgumu, ar ko izveido aizdevumu garantiju instrumentu Eiropas transporta tīklu projektu finansēšanai (LGTT). Šis jaunais instruments rosinās privātā sektora aktīvāku iesaistīšanos Eiropas nozīmes transporta infrastruktūras finansēšanā, jo īpaši investīcijas TEN projektos, kuriem darbības sākumposmā raksturīgs liels peļņas risks. LGTT, kas veido daļu no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmas un uz darbību izaugsmei vērstās EIB iniciatīvas, daļēji segs šo risku un tādējādi ievērojami uzlabos TEN investīciju finansiālo dzīvotspēju. Kapitālieguldījums 1 miljarda euro apmērā (500 miljoni euro no Komisijas un tikpat no EIB) ir paredzēts, lai atbalstītu kapitālieguldījumus, kuru kopējā vērtība varētu sasniegt pat 20 miljardus euro.

LGTT ir jauns nozīmīgs instruments Eiropas infrastruktūras finansēšanai. Šodien mēs ne tikai padarām šo novatorisko instrumentu pieejamu tirgū, bet arī vēlreiz apliecinām to, ka privātā sektora līdzdalība Eiropas nozīmes transporta infrastruktūras finansēšanā ir vēlama un vajadzīga,” parakstot nolīgumu, teica par transporta jautājumiem atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Žaks Barro. „Dažiem projektiem publiskā un privātā sektora partnerība var izrādīties par visefektīvāko veidu attīstības nodrošināšanai. Jaunais garantiju instruments, kas paver ceļu jaunām, miljardu vērtām investīcijām TEN-T projektos, ir spēcīgs līdzeklis šādu partnerību veicināšanai.”

LGTT ievērojamā apjomā nodrošinās papildu riska kapitālu, kas veicinās un stimulēs privātā sektora investīcijas TEN projektos. Tas būs labs papildinājums budžeta resursiem, ko Komisija atvēlējusi TEN projektiem, un pašreizējiem EIB aizdevumiem. Tas parāda arī to, cik pilnvērtīga ir ES iestāžu sadarbība, atbalstot Eiropas transporta tīkla izveidi,” nolīguma parakstīšanas ceremonijā uzsvēra EIB prezidents Filips Meištats. „Lai papildinātu Eiropas transporta tīklu projektiem pieejamo finanšu produktu klāstu, mēs apvienojam spēkus ar Eiropas Komisiju, lai veicinātu privātā sektora iesaistīšanos transporta infrastruktūras galvenā tīkla izveidē.”

Parakstot nolīgumu, priekšsēdētāja vietnieks Barro un EIB prezidents Meištats oficiāli uzsāka šā instrumenta darbību. Eiropas ekonomikas un monetāro lietu komisārs Hoakins Almunja, kura darbinieku grupa palīdzēja izstrādāt LGTT koncepciju, atzinīgi novērtēja jaunā risku dalīšanas instrumenta izveidi un izteica pārliecību par šīs iniciatīvas gaidāmajiem panākumiem.

Aizdevumu garantiju instruments Eiropas transporta tīkla projektiem

Investīcijas, kuras vajadzīgas, lai pilnībā izbūvētu un modernizētu Eiropas transporta tīklu, kas ir priekšnoteikums patiesi vienota tirgus izveidei un reģionālās integrācijas nodrošināšanai, pārsniedz publiskā finansējuma iespējas. Tikai laikā no 2007. līdz 2013. gadam vien TEN infrastruktūrai nepieciešamās kopējās investīcijas varētu veidot aptuveni 300 miljardus euro. Sagaidāms būtisks publiskā sektora finanšu resursu trūkums, ko iespējams pārvarēt tikai, mobilizējot privātās investīcijas lielos infrastruktūras projektos. LGTT — EIB garantija subordinētiem parādiem kā ārkārtas likviditātes mehānisms, kas jānodrošina komercbankām, — risina šo problēmu, garantējot drošību saistībā ar pārvadājumu ieņēmumu sākotnējo risku pirmajos 5–7 projekta darbības gados. LGTT palīdz projekta īstenotājiem pārvarēt sākotnējo risku, paļaujoties uz projekta finansiālo dzīvotspēju ilgtermiņa perspektīvā.

Uzlabojot aizdevuma ņēmēja iespējas izpildīt pirmās kārtas parādsaistības, LGTT paaugstina projekta vispārējo kredīta kvalitāti un tādējādi palīdz samazināt riska maržas pirmās kārtas aizdevumiem. Šiem ietaupījumiem vajadzētu būt lielākiem par aizdevuma ņēmēja izmaksām, kuras saistītas ar garantiju; tā rezultātā palielinātos projekta pievienotā finansiālā vērtība. Tā kā LGTT īstenošana padara privātā sektora investīcijas projektā pievilcīgākas un samazina to izmaksas, šis instruments sniegs labumu visai sabiedrībai.

LGTT papildinās divus citus Eiropas Komisijas finanšu instrumentus, kuri īpaši pielāgoti TEN-T projektiem un kuru mērķis ir palielināt privātā kapitāla piesaistīšanu. Riska kapitāla mehānisms piedāvā riska kapitālu investīciju fondiem, kuru mērķis ir nodrošināt kapitālu TEN projektiem, savukārt pieejamības maksājumu shēmām var piešķirt uz būvniecības izmaksām balstītas dotācijas projekta darbības posmā, t.i., pēc būvdarbu posma.

Turpmāku informāciju skatīt arī MEMO/08/12

Praktiska informācija par LGTT
AGI – EIB – Matthias Woitok: +352/437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar