Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Bryssel 11. tammikuuta 2008

Euroopan komissiolta ja Euroopan investointipankilta uusi rahoitusväline eurooppalaisia liikenneverkkoja varten

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) allekirjoittivat tänään yhteistyösopimuksen Euroopan laajuisille liikenneverkoille tarkoitetusta lainavakuusvälineestä (LGTT). Uusi rahoitusväline helpottaa yksityisen sektorin mukanaoloa Euroopan kannalta merkittävien liikenneväylien rahoituksessa, erityisesti investoitaessa Euroopan laajuisten verkkojen hankkeisiin, joissa toiminnan alkuvaiheeseen liittyy suuri tuottoriski. LGTT, joka kuuluu osana Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) ohjelmaan ja EIP:n AGI-aloitteeseen (Action for Growth Initiative), kattaa tämän riskin osittain ja parantaa siksi merkittävästi TEN-investointien taloudellista kannattavuutta. Miljardin euron pääomapanoksella (500 miljoonaa sekä komissiolta että EIP:ltä) on määrä tukea yhteensä jopa 20 miljardin euron pääomainvestointeja.

Kuten komission varapuheenjohtaja ja liikenneasioista vastaava komissaari Jacques Barrot totesi sopimusta allekirjoittaessaan, "LGTT on tärkeä uusi väline eurooppalaisen infrastruktuurin rahoittamiseen. Tämä nyt markkinoiden käyttöön annettava innovatiivinen rahoitusväline on myös vahvistus siitä, että yksityisen sektorin osallistuminen Euroopan kannalta merkittävien liikenneinfrastruktuurien rahoitukseen on tervetullutta ja tarpeellista. Julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus voi joissain hankkeissa olla tehokkain keino edetä. Pannessaan liikkeelle miljardien edestä uusia investointeja TEN-T-hankkeisiin uusi vakuusväline on tehokas keino edistää tällaista yhteistyötä."

EIP:n pääjohtaja Philippe Maystadt puolestaan totesi, että "LGTT tarjoaa merkittävää uutta riskipääomaa, jonka pitäisi helpottaa ja vauhdittaa yksityisen sektorin investointeja TEN-verkkoihin. Se tulee komission TEN-budjetin ja EIP:n nykyisten lainojen lisäksi. Se on myös osoitus kahden EU-toimielimen hyvin tehokkaasta yhteistyöstä Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehityksen tukemiseksi. Euroopan laajuisiin verkkoihin käytössä olevien rahoitustuotteiden täydentämiseksi EIP aikoo nyt yhdessä Euroopan komission kanssa helpottaa yksityisen sektorin osallistumista keskeisen liikenneinfrastruktuurin toteutukseen."

Allekirjoittamalla sopimuksen varapuheenjohtaja Barrot ja pääjohtaja Maystadt ottivat tämän rahoitusvälineen virallisesti käyttöön. Talous- ja rahapolitiikasta vastaava EU-komissaari Joaquín Almunia, jonka osasto oli niin ikään mukana LGTT:n kehittämisessä, piti uutta riskinjakovälinettä tervetulleena ja ilmaisi luottavansa sen menestykseen.

Euroopan laajuisten liikenneverkkojen lainavakuusväline

Todellisten sisämarkkinoiden syntyminen ja Euroopan alueellinen yhdentyminen edellyttävät, että Euroopan laajuiset liikenneverkot saatetaan valmiiksi ja nykyaikaistetaan. Tarvittavat investoinnit ylittävät julkiset rahoitusmahdollisuudet. TEN-liikenneväylien investointitarve on pelkästään kaudella 2007–2013 kaikkiaan noin 300 miljardia euroa. Julkisen rahoituksen ennakoidaan jäävän pahasti vajaaksi, minkä vuoksi suuriin infrastruktuurihankkeisiin on välttämättä saatava yksityisiä investointeja. Euroopan laajuisten liikenneverkkojen lainavakuusväline LGTT – joka on EIP:n takaus takasijaisille lainoille, joita liikepankit myöntävät standby-likviditeettisopimuksen muodossa – tarjoaa ratkaisun antamalla vakuuden alkuvaiheen tuottoriskin varalta hankkeen ensimmäisten 5–7 toimintavuoden aikana. LGTT auttaa hanketta selviytymään alkuvaiheen riskistä sillä oletuksella, että hanke on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattava.

Koska LGTT parantaa lainanottajan velanhoitokykyä etuoikeutetuissa lainoissa, se kohentaa yleistä luottokelpoisuutta ja sen vuoksi kannustaa alentamaan hankkeen etuoikeutettuihin lainoihin sovellettavia riskimarginaaleja. Näiden säästöjen pitäisi ylittää lainanottajalle takauksesta aiheutuneet kustannukset, mikä lisää hankkeen taloudellista arvoa. LGTT:n käyttö lisää yksityisen sektorin kiinnostusta investoida hankkeeseen vähentämällä investoinnin kustannuksia ja tuo sitä kautta hyötyjä koko yhteiskunnalle.

LGTT täydentää kahta muuta Euroopan komission rahoitusvälinettä, jotka on tarkoitettu varta vasten TEN-T-hankkeille ja joilla pyritään lisäämään yksityisen pääoman osallistumista. Riskipääomajärjestely tarjoaa riskipääomaa TEN-hankkeisiin keskittyville erityissijoitusrahastoille, ja käytettävyysmaksujärjestelyissä voidaan hyötyä rakennuskustannuksiin perustuvasta avustuksesta hankkeen toimintavaiheessa (rakennusvaiheen jälkeen).

Lisätietoa: MEMO/08/12

Käytännön tietoa LGTT:stä:
AGI – EIP – Matthias Woitok: (+352) 437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html

www.eib.org


Side Bar