Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/31

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγκαινιάζουν ένα νέο μέσο χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν σήμερα συμφωνία συνεργασίας με την οποία θεσπίζεται το μέσο εγγύησης δανείων για έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (LGTT). Το νέο αυτό μέσο θα διευκολύνει την ευρύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση μεταφορικής υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ειδικώς για επενδύσεις σε έργα ΔΕΔ στα οποία υπάρχει υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας εσόδων στην αρχική περίοδο λειτουργίας του έργου. Το LGTT, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και στην πρωτοβουλία δράσης της ΕΤΕπ για την ανάπτυξη, θα καλύψει εν μέρει τον ανωτέρω κίνδυνο και τοιουτοτρόπως θα βελτιώσει σημαντικά την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων σε ΔΕΔ. Η συνεισφορά κεφαλαίων ύψους 1 δις € (500 εκατ. € από έκαστο φορέα, δηλαδή την Επιτροπή και την ΕΤΕπ) αποσκοπεί στη στήριξη συνολικής επένδυσης ύψους μέχρι και 20 δις €.

"Το LGTT αποτελεί ένα σημαντικό νέο μέσο χρηματοδότησης έργων ευρωπαϊκής υποδομής. Όχι μόνο προσφέρουμε σήμερα στην αγορά το καινοτόμο αυτό μέσο, αλλά επίσης επαναλαμβάνουμε ότι είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία η ιδιωτική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της υποδομής μεταφορών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος", δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, κ. Jacques Barrot, κατά την υπογραφή της συμφωνίας. "Για ορισμένα έργα, πιθανώς να αποδειχθεί ότι ο πλέον αποδοτικός τρόπος για να προχωρήσουν είναι στο πλαίσιο συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το νέο μέσο εγγυήσεων, χάρη στο οποίο θα διατεθούν ποσά ύψους δισεκατομμυρίων για νέες επενδύσεις σε ΔΕΔ-Μ, αποτελεί πανίσχυρο εργαλείο διευκόλυνσης των συμπράξεων αυτών."

"Το LGTT θα προσφέρει αξιόλογα επιπρόσθετα επιχειρηματικά κεφάλαια τα οποία αναμένεται να διευκολύνουν και να επιταχύνουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στα ΔΕΔ. Τα κεφάλαια αυτά προστίθενται στους δημοσιονομικούς πόρους για τα ΔΕΔ που προέρχονται από την Επιτροπή και τα εγκεκριμένα δάνεια από την ΕΤΕπ. Αποτελούν επίσης απόδειξη της πολύ αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για τη στήριξη της ανάπτυξης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών", δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Philippe Maystadt με την ευκαιρία της υπογραφής της συμφωνίας. "Για να συμπληρωθεί η σειρά χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διατίθενται για έργα του διευρωπαϊκού δικτύου, συνενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να διευκολύνουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε έργα βασικής υποδομής μεταφορών."

Υπογράφοντας τη συμφωνία, ο Αντιπρόεδρος κ. Barrot και ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Maystadt εγκαινίασαν επισήμως το υπόψη μέσο. Ο αρμόδιος για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Joaquin Almunia, η ομάδα του οποίου συνέβαλε επίσης στην ιδέα του LGTT, καλωσόρισε τη δημιουργία του νέου μέσου επιμερισμού του κινδύνου και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του για την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Το μέσο εγγύησης δανείων για έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

Η απαιτούμενη επένδυση για τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του διευρωπαϊκού δικτύου, που αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς και για την περιφερειακή ολοκλήρωση, υπερβαίνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης από δημόσιους πόρους. Για το διάστημα 2007-2013 και μόνο, οι ανάγκες επενδύσεων σε υποδομές ΔΕΔ αναμένεται να ανέλθουν σε συνολικό ποσό ύψους 300 δις €. Αναμένεται να υπάρξει σημαντική χρηματοδοτική υστέρηση σε πόρους του δημόσιου τομέα, η οποία θα καλυφθεί μόνο με την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε μεγάλα έργα υποδομών. Το LGTT – εγγύηση της ΕΤΕπ για δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, υπό μορφή εφεδρικής ταμειακής διευκόλυνσης την οποία θα προσφέρουν εμπορικές τράπεζες – λύνει το πρόβλημα αυτό προσφέροντας ασφάλεια για τον αρχικό κίνδυνο εσόδων κυκλοφοριακής κίνησης κατά τα πρώτα 5-7 έτη λειτουργίας του έργου. Το LGTT υποβοηθεί το έργο να αντεπεξέλθει στον αρχικό κίνδυνο, ενώ στηρίζεται στις βιώσιμες μακροπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές του έργου.

Ο σχεδιασμός του LGTT, με βελτίωση της ικανότητας του οφειλέτη να εξυπηρετήσει το κατά προτεραιότητα χρέος, ενισχύει την συνολική ποιότητα της πίστεως και τοιουτοτρόπως ενθαρρύνει τη μείωση των περιθωρίων επικινδυνότητας που εφαρμόζονται στα προνομιούχα δάνεια για το έργο. Οι οικονομίες αυτές αναμένεται να είναι μεγαλύτερες από τη δαπάνη στην οποία υποβάλλεται ο δανειζόμενος για την εγγύηση, με αποτέλεσμα προστιθέμενη χρηματική αξία για το έργο. Η δημιουργία του LGTT, καθιστώντας περισσότερο ελκυστική την επένδυση του ιδιωτικού τομέα στο έργο και τοιουτοτρόπως λιγότερο δαπανηρή, θα προσφέρει κατά συνέπεια οφέλη στο σύνολο της κοινωνίας.

Το LGTT θα συμπληρώσει δύο άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικώς επινοημένα για έργα ΔΕΔ-Μ και που στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων. Η Διευκόλυνση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Risk Capital Facility) προσφέρει κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σε επενδυτικoύς οργανισμούς που επικεντρώνονται στην παροχή μετοχικού κεφαλαίου για έργα ΔΕΔ, ενώ τα συστήματα πληρωμών διαθεσιμότητας μπορούν να επωφελούνται από επιχορηγήσεις με βάση το κατασκευαστικό κόστος στη διάρκεια της επιχειρησιακής, μετά την κατασκευή, φάσης του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. επίσης MEMO/08/12

Επιχειρησιακές πληροφορίες για το LGTT:
AGI – EIB – Matthias Woitok: +352/437 987 336

m.woitok@eib.org

http://ec.europa.eu/ten/index_en.html
www.eib.org


Side Bar