Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Bryssel den 27 februari 2008

Kommissionen lägger fram förslag till Europeiska rådet angående nationella placeringsfonder och finansiell stabilitet

Europeiska kommissionen har idag antagit meddelanden om nationella placeringsfonder (sovereign wealth funds) och om anpassning av de europeiska och globala finanssystemen för att uppnå en bättre finansiell stabilitet. Meddelandena utgör kommissionens bidrag till stats- och regeringschefernas diskussion om dessa frågor på Europeiska rådets vårmöte den 13–14 mars. När det gäller nationella placeringsfonder föreslår kommissionen att EU-ledarna försöker enas om en gemensam hållning, med målet att det ska bli lättare att få insyn i och förutse fondernas agerande, samt att ställa dem till ansvar. Ett gemensamt agerande kommer att stärka Europas ställning i de internationella diskussioner som pågår på området och som syftar till att skapa en uppförandekodex, med bl.a. normer på områden som insyn, öppenhet och styrelseformer. När det gäller målet att stärka den finansiella stabiliteten uppmanar kommissionen Europeiska rådet att bekräfta de principer som ska ligga till grund för EU:s insatser för ökad öppenhet på finansmarknaderna, stärkt offentlig tillsyn och bättre riskhantering. Den uppmanar också Europeiska rådet att dra upp allmänna riktlinjer för de åtgärder som bör vidtas.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso gjorde följande uttalande: “EU måste vara fortsatt öppet för investeringar från tredjeland. Det är knappast rimligt att likna de nationella placeringsfonderna vid någon Stora stygga vargen som lurar i skogsbrynet. Fonderna har bidragit med likviditet och hjälpt till att stabilisera finansmarknaderna. De kan bistå med de stabila och långsiktiga investeringar som våra företag behöver. För att åstadkomma detta behöver vi global enighet om en frivillig uppförandekodex – det är bakgrunden till dagens förslag. De ska försvåra för vissa fonder agera utan möjlighet till insyn eller användas för icke ekonomiska mål. EU bör agera unisont och utan olika reaktioner från olika medlemsstater som kan fragmentisera den inre marknaden. Jag har redan gjort klart att vi kan komma att föreslå EU-bestämmelser om vi inte kan uppnå önskade resultat på frivillig väg. När det gäller de internationella finansmarknaderna i allmänhet ber vi EU:s ledare att tydligt bekräfta att unionen kommer att agera gemensamt och målmedvetet för att komma till rätta med de svagheter som blottats genom den senaste tidens turbulens.”

Nationella placeringsfonder (sovereign wealth funds)

I sitt meddelande om nationella placeringsfonder föreslår kommissionen EU:s ledare att enas om ett balanserat och proportionellt gemensamt tillvägagångssätt, som skyddar legitima intressen utan att man för den skull hemfaller åt protektionism.

Det övergripande målet är att bibehålla ett öppet investeringsklimat samtidigt som de nationella placeringsfondernas verksamhet bör präglas av större öppenhet, förutsebarhet och ansvarsskyldighet. Detta kräver ökad insyn i och förståelse för hur fondernas styrs, och varje fond måste också förse marknaden med bättre information om sin volym, sina investeringsmål och strategier samt om varifrån kapitalet kommer.

EU bör vara en drivande kraft i det internationella arbete som bedrivs i denna sak. I oktober 2007 uppmanade G7:s finansministrar ett antal internationella organisationer, bl.a. Internationella valutafonden (IMF) och OECD, att inleda en diskussion om de nationella placeringsfonderna. IMF utarbetar för närvarande en uppförandekodex för nationella placeringsfonder, i samarbete med fondernas ägare. OECD har inlett ett arbete med att sammanställa god praxis för mottagarländerna. Det gemensamma tillvägagångssätt som föreslås i meddelandet bör utgöra EU:s bidrag till dessa internationella ansträngningar.

Meddelandet bygger på fem grundprinciper:

 • Ett fortsatt öppet investeringsklimat såväl inom som utanför EU, inklusive i de tredjeländer som förvaltar nationella placeringsfonder.
 • Stöd till det multilaterala arbete som bedrivs inom internationella organisationer som IMF och OECD.
 • Användning av befintliga redskap på EU- och medlemsstatsnivå.
 • Fortsatt respekt för de förpliktelser som följer av EG-fördraget och internationella åtaganden, t.ex. inom ramen för WTO.
 • Proportionalitet och öppenhet.

I kommissionens meddelande föreslås också några grundläggande normer för styrning och insyn som bör ingå i den icke bindande uppförandekodex för fonderna som håller på att utarbetas på internationell nivå med utgångspunkt från IMF:s arbete. Det finns en oro för att de nationella placeringsfondernas gränsöverskridande verksamhet kan riskera att inverka negativt på marknadsekonomins normala funktion. Här anser kommissionen att en icke bindande uppförandekodex som man enas om på internationell nivå skulle vara det mest ändamålsenliga sättet att hantera detta problem, samtidigt som det uppfyller kravet på proportionalitet.

Ett av de huvudsakliga problemområdena är att insynen i vissa fonders verksamhet är dålig. Fonderna avslöjar till exempel inte värdet på sina tillgångar, sina investeringsmål eller sin riskhantering. Det finns också en oro för att ägarna till fonderna kan använda dem som redskap för strategiska syften snarare än normala affärsmässiga mål. Detta leder både till en snedvridning av marknaden och till potentiella säkerhetspolitiska problem för EU och dess medlemsstater.

Kommissionens förslag till en gemensam hållning syftar också till att undvika att medlemsstaterna enskilt och utan inbördes samordning börjar införa åtgärder som riskerar att fragmentera den inre markanden och skada den europeiska ekonomin. Dessutom kommer den föreslagna ansatsen att gagna ett av målen för EU:s handelspolitik, nämligen att öppna marknader i tredjeland för investerare från EU. Det skulle givetvis bli svårare att uppnå detta mål om man i tredjeland får uppfattningen att EU skyddar sin egen marknad genom att sätta upp obefogade hinder. Kommissionen uppmanar således Europeiska rådet att godkänna det tillvägagångssätt som föreslås, och låta det bli utgångspunkten för de fortsatta diskussionerna mellan mottagarländerna för att hålla sin marknad öppen och ge tydliga riktlinjer för tillgång till investeringar och för ägarna till fonderna, med målet att enas om en uppförandekodex före 2008 års utgång.

Finansiell stabilitet

I oktober 2007 enades Ekofinrådet om en färdplan för att stärka regleringen och tillsynen inom finansområdet i Europa, för att rätta till de brister som blottats genom den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna, vilken ju främst utlöstes av krisen på marknaden för högriskbolån (sub-prime loans) i USA. Denna färdplan är i huvudsak inriktad på fyra områden: ökad öppenhet och insyn, värdering av finansiella produkter, förstärkning av tillsynskrav samt bättre fungerande marknader.

I det meddelande om finansiell stabilitet som läggs fram idag uppmanar kommissionen EU:s ledare att vid Europeiska rådets vårmöte bygga vidare på denna färdplan, och ”ta ytterligare ett steg” genom att på stats- och regeringschefsnivå bekräfta de principer som ska styra EU:s arbete på detta område, såväl internt som i internationella forum.

Dessa principer bör bland annat innefatta följande: Det främsta ansvaret för riskhantering bör ligga hos de enskilda finansiella instituten och investerarna. De nationella regelverken och tillsynsbestämmelserna måste vara utformade så att de kan anpassas till snabba förändringar och nya finansiella produkter. Samarbetet mellan tillsynsmyndigheter bör öka, såväl inom EU som internationellt.

Kommissionen önskar också att Europeiska rådet stöder ett antal förslag till handlingslinjer som EU bör följa internt och i internationella forum. Man bör bland annat verka för att

 • förbättra informationen från kreditvärderingsinstitut, om så krävs genom att införa bestämmelser om instituten inte agerar på frivillig basis,
 • aktualisera bokförings- och värderingsbestämmelser, så att det går att få full tillgång till bankers och andra finansiella instituts exponering mot specialföretag utanför balansräkningen,
 • uppmuntra finansiella institut att snabbt och fullständigt rapportera förluster,
 • förbättra de varningssystem som ska skydda den finansiella stabiliteten,
 • hjälpa de europeiska nätverken för tillsynsmyndigheter inom finanssektorn att bli mer effektiva, och se till att tillsynen över koncerner med gränsöverskridande verksamhet är noggrann och verkningsfull, samt
 • utveckla en gemensam ram för bedömning av de systemrelaterade effekterna av en potentiell kris.

Kommissionen hoppas kunna nå en politisk överenskommelse med rådet och Europaparlamentet i syfte att få till stånd de nödvändiga lagändringarna före april 2009.

Även om det krävs åtgärder på alla de områden som nämns ovan understryks det också i meddelandet att den europeiska ekonomin har klarat sig relativt väl mot effekterna av turbulensen på finansmarknaderna, avmattningen i USA och de höga energi- och råvarupriserna. Kommissionen har visserligen fått revidera tillväxtantagandena neråt i sin senaste interimsprognos, men trots detta ligger den beräknade tillväxten kvar på 2 % för hela EU. Reformerna inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning har gjort de europeiska ekonomierna mer motståndskraftiga. Arbetet inom den följande cykeln i Lissabonstrategin, som Europeiska rådet förväntas godkänna, kommer att leda till ett ytterligare förbättrat skydd mot turbulens på de internationella marknaderna.
Mer information om båda meddelandena finns i MEMO/08/123 och MEMO/08/126 och texterna kommer snarast möjligt att göras tillgängliga via

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar