Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Bruselj, 27. februarja 2008

Komisija Evropskemu svetu predstavlja predloge o državnih premoženjskih skladih in finančni stabilnosti

Evropska komisija je za večje spodbujanje finančne stabilnosti danes sprejela sporočili o državnih premoženjskih skladih ter o prilagoditvi evropskih in svetovnih finančnih sistemov. Pomenita prispevek Komisije pri razpravah voditeljev EU o teh temah na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 13. in 14. marca. Glede državnih premoženjskih skladov (DPS) Komisija voditeljem EU predlaga, naj podprejo skupni pristop EU za povečanje preglednosti, predvidljivosti in odgovornosti DPS. Skupni pristop bo okrepil vlogo Evrope v mednarodnih razpravah, namenjenih uvedbi kodeksa ravnanja, ki bo vključeval standarde na področjih preglednosti in upravljanja. Kar zadeva finančno stabilnost, pa Komisija želi, da Evropski svet potrdi načela, ki bodo usmerjala prizadevanja EU za izboljšanje preglednosti finančnega trga ter okrepitev skrbnega nadzora in obvladovanja tveganja, pa tudi da oblikuje splošne smernice ukrepanja.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je dejal: „Evropa mora ostati odprta za tuje naložbe. Državni premoženjski skladi niso nikakršen bavbav, saj pomenijo dotok likvidnih sredstev in pomagajo stabilizirati finančne trge. Nudijo lahko zanesljive dolgoročne naložbe, ki jih naša podjetja potrebujejo. Za zagotovitev tega potrebujemo splošni sporazum o prostovoljnem kodeksu ravnanja, zato si zanj prizadevamo že danes. Z njim ne bomo dopustili, da bi bilo upravljanje državnih premoženjskih skladov nepregledno ali da bi se uporabljali za negospodarske cilje. EU si mora prizadevati za skupni pristop in se izogniti različnim odzivom držav članic, s katerimi bi se lahko razdrobil enotni trg. Kot sem že jasno navedel, če rezultatov ne moremo doseči na prostovoljni podlagi, si pridržujemo pravico do predlaganja evropske zakonodaje. Na mednarodnih finančnih trgih na splošno pozivamo voditelje EU, naj jasno in glasno potrdijo, da bo Evropa našla učinkovit skupni pristop za odpravljanje pomanjkljivosti, ki so se pokazale v nedavnih pretresih.“

Državni premoženjski skladi

Sporočilo Komisije o državnih premoženjskih skladih voditeljem EU predlaga uravnotežen in sorazmeren skupen pristop EU, da se zaščitijo zakoniti politični interesi, ne da bi se ujeli v past protekcionizma.

Skupni cilj je ohraniti odprto okolje za naložbe ter hkrati spodbujati preglednost, predvidljivost in odgovornost naložb DPS. To zahteva večjo jasnost in vpogled v upravljanje DPS ter boljšo kakovost informacij, ki jih ti skladi zagotavljajo trgom, o svojem obsegu, investicijskih ciljih, strategijah in virih finančnih sredstev.

EU bi morala postati gonilna sila za pospeševanje mednarodnega dela na tem področju. Finančni ministri G7 so mednarodne organizacije, zlasti Mednarodni denarni sklad ter Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), oktobra 2007 spodbudili k razmišljanju o DPS. Mednarodni denarni sklad razvija kodeks ravnanja za DPS v sodelovanju z njihovimi lastniki, OVSE pa opredeljuje najboljše prakse za države prejemnice. Skupni pristop, pojasnjen v sporočilu, bi moral pomeniti prispevek EU k tem mednarodnim prizadevanjem.

V sporočilu je navedenih pet načel:

 • zaveza k odprtem okolju za naložbe v EU in drugod, tudi v tretjih državah, ki upravljajo DPS,
 • spodbujanje večstranskega dela v mednarodnih organizacijah, kot sta Mednarodni denarni sklad in OVSE,
 • uporaba obstoječih instrumentov na ravni EU in držav članic,
 • izpolnjevanje obveznosti iz Pogodbe ES in mednarodnih zavez, npr. v okviru Svetovne trgovinske organizacije,
 • sorazmernost in preglednost.

V sporočilu so nato natančno pojasnjeni nekateri osnovni standardi upravljanja in preglednosti, ki bi jih bilo treba vključiti v prostovoljni kodeks ravnanja za DPS, da bi se o njih dogovorili na mednarodni ravni ter s tem nadgradili trenutno delo Mednarodnega denarnega sklada. Mednarodno dogovorjeni prostovoljni kodeks ravnanja je najučinkovitejši in najbolj sorazmeren način za obravnavanje pomislekov v zvezi z morebitnimi tveganji, da bi lahko čezmejne dejavnosti nekaterih DPS ovirale normalno delovanje tržnih gospodarstev.

Eden glavnih pomislekov je, da se nekateri DPS ne upravljajo pregledno, kar pomeni, da ne razkrivajo npr. vrednosti svojih sredstev, investicijskih ciljev in narave sistemov za obvladovanje tveganja. Obstajajo tudi pomisleki, da lahko lastniki DPS te sklade uporabljajo za spodbujanje strateških interesov, ne pa običajnih poslovnih interesov, pri čemer oboji izkrivljajo razmere na trgu in lahko povzročajo probleme v zvezi z varnostjo za EU ter njene države članice.

S skupnim pristopom, ki ga predstavlja Komisija, se bo moč izogniti neusklajenim nacionalnim odzivom, s katerimi bi se razdrobil notranji trg in povzročila škoda celotnemu evropskemu gospodarstvu, istočasno pa se bo tudi pospešilo doseganje trgovinskega cilja EU, in sicer da se trgi v tretjih državah odprejo za vlagatelje iz EU. To bi bilo težje izvedljivo, če bi se štelo, da EU postavlja neupravičene ovire znotraj Evrope. Komisija poziva Evropski svet, naj podpre ta pristop ter ga uporabi kot podlago za spodbujanje držav prejemnic, da ohranjajo svoje trge odprte in zagotovijo jasne smernice glede dostopa do naložb, ter lastnikov DPS, da sklenejo sporazum o kodeksu ravnanja po možnosti pred koncem leta 2008.

Finančna stabilnost

Ekonomsko-finančni svet se je oktobra 2007 dogovoril o časovnem načrtu za okrepitev finančne ureditve na evropski in svetovni ravni, s čimer bi se zapolnile vrzeli, ki so se pokazale v nedavnih pretresih na finančnih trgih kot posledice krize na trgu drugorazrednih posojil v ZDA. Časovni načrt temelji na štirih ključnih delovnih področjih: izboljšanju preglednosti, ocenjevanju finančnih proizvodov, krepitvi zahtev glede skrbnosti in varnosti ter zagotavljanju boljšega delovanja trgov.

Današnje sporočilo Komisije o finančni stabilnosti poziva voditelje EU, da na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta gradijo na tem časovnem načrtu in „stopijo še korak dlje“ ter na ravni voditeljev držav in vlad potrdijo načela, ki bodo EU usmerjala v notranji politiki in mednarodnih krogih.

Ta načela bi morala obsegati naslednje: primarno odgovornost za upravljanje tveganj nosijo posamezne finančne institucije in vlagatelji; nacionalni ureditveni in nadzorni okvir mora biti kos obvladovanju hitrih sprememb in inovacij pri finančnih proizvodih; pospešiti je treba sodelovanje med upravnimi organi na ravni EU in na svetovni ravni.

Komisija tudi želi, da Evropski svet podpre vrsto ukrepov v notranji politiki ter v mednarodnih krogih, kar vključuje:

 • izboljšanje podatkov, ki jih zagotavljajo bonitetne agencije, s sprejemanjem ureditvenih ukrepov, če agencije ne delujejo prostovoljno,
 • posodabljanje računovodskih pravil in pravil vrednotenja za pridobitev popolnih podatkov o tveganjih, ki so jim banke in druge finančne institucije izpostavljene zaradi zunajbilančnih postavk,
 • spodbujanje pravočasnega in popolnega razkrivanja izgub finančnih institucij,
 • Izboljšanje sistemov zgodnjega opozarjanja o finančni stabilnosti,
 • podpiranje učinkovitosti omrežij finančnih nadzornih organov EU ter zagotavljanje močnega in učinkovitega nadzora čezmejnih skupin,
 • sodelovanje pri skupnem okviru za ocenjevanje sistematskih posledic morebitnih kriz.

Komisija skuša doseči politično soglasje s Svetom in Evropskim parlamentom, da zagotovi potrebne zakonodajne spremembe pred aprilom 2009.

V sporočilu je poudarjeno, da je delovanje na navedenih področjih nujno, toda evropsko gospodarstvo se sorazmerno dobro odziva na pretrese na finančnih trgih, upočasnitev rasti v ZDA ter visoke cene energije in blaga. Kljub določenem popravku navzdol v nedavni vmesni gospodarski napovedi Komisije, ostaja predvidena rast za EU na stopnji 2 %. Z reformami v okviru lizbonske strategije za rast in delovna mesta je postalo evropsko gospodarstvo prožnejše. Naslednja faza lizbonske strategije, ki naj bi jo Evropski svet po pričakovanjih podprl, bo zagotovila dodatno zaščito pred morebitnimi prihodnjimi pretresi na mednarodnih trgih.
Več podrobnosti o obeh sporočilih je na voljo v memorandumih 08/123 in 08/126, besedila pa bodo v najkrajšem možnem času na razpolago na spletišču:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar