Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

V Bruseli 27. februára 2008

Komisia predkladá Európskej rade návrhy týkajúce sa štátnych investičných fondov a finančnej stability

Európska komisia dnes prijala oznámenia o štátnych investičných fondoch a o prispôsobení európskeho a celosvetového finančného systému s cieľom posilniť finančnú stabilitu. Uvedené oznámenia sú príspevkom Komisie k diskusii, ktorú budú na tieto témy viesť vedúci predstavitelia EÚ na jarnom zasadnutí Európskej rady v dňoch 13. – 14. marca. Pokiaľ ide o štátne investičné fondy, Komisia navrhuje, aby predstavitelia EÚ podporili spoločný prístup EÚ s cieľom zvýšiť transparentnosť, predvídateľnosť a zodpovednosť týchto subjektov. Tento spoločný prístup posilní hlas Európy v rámci medzinárodných diskusií zameraných na vytvorenie kódexu správania obsahujúceho základné normy v oblastiach transparentnosti a správy. V oblasti finančnej stability si Komisia želá, aby Európska rada potvrdila zásady, ktorými sa budú riadiť snahy EÚ o zlepšenie transparentnosti finančného trhu a posilnenie dohľadu nad obozretným podnikaním a riadenia rizika, a aby určila celkové zameranie opatrení, ktoré sa majú prijať.

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Európa musí zostať aj naďalej otvorená pre prichádzajúce investície. Štátne investičné fondy nie sú veľkým zlým vlkom, ktorý číha za dverami. Priniesli likviditu a pomohli stabilizovať finančné trhy. Sú schopné ponúknuť spoľahlivé dlhodobé investície, ktoré naše podniky potrebujú. Na zabezpečenie toho potrebujeme celosvetovú dohodu o dobrovoľnom kódexe správania – práve tento cieľ dnes sledujeme. Musí zabrániť tomu, aby niektoré fondy fungovali netransparentným spôsobom alebo sledovali iné než ekonomické ciele. Európska únia by mala prijať spoločný prístup a vyhnúť sa tak rozdielnym reakciám jednotlivých členských štátov, ktoré by mohli viesť k roztriešteniu jednotného trhu. Už som jasne vysvetlil, že v prípade, ak sa nám výsledky nepodarí dosiahnuť prostriedkami založenými na princípe dobrovoľnosti, môžeme predložiť návrhy európskych právnych predpisov. Pokiaľ ide o medzinárodné finančné trhy, žiadame vedúcich predstaviteľov EÚ, aby dôrazne a jasne potvrdili, že Európa prijme účinný spoločný prístup pri riešení nedostatkov, ktoré odhalili súčasné otrasy na finančných trhoch.“

Štátne investičné fondy

Oznámenie Komisie o štátnych investičných fondoch ponúka vedúcim predstaviteľom EÚ vyvážený a primeraný spoločný prístup EÚ na ochranu legitímnych politických záujmov bez toho, aby skĺzlo k protekcionizmu.

Všeobecným cieľom je zachovať otvorené investičné prostredie a zároveň posilniť transparentnosť, predvídateľnosť a zodpovednosť v oblasti investícií štátnych investičných fondov. To vyžaduje získať lepší prehľad a porozumenie, pokiaľ ide o správu štátnych investičných fondov, a zlepšiť kvalitu informácií, ktoré poskytujú trhom, o svojej veľkosti, investičných cieľoch, stratégiách a pôvode zdrojov.

Európska únia by mala byť hnacou silou podporujúcou úsilie v tejto oblasti na medzinárodnej úrovni. V októbri 2007 ministri financií skupiny G7 vyzvali medzinárodné organizácie, najmä Medzinárodný menový fond (MMF) a Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), aby venovali pozornosť štátnym investičným fondom. MMF v spolupráci so svojimi vlastníkmi pracuje na kódexe správania pre štátne investičné fondy. OECD identifikuje osvedčené postupy pre prijímajúce krajiny. Spoločný prístup uvedený v oznámení by mal byť príspevkom EÚ v rámci tohto medzinárodného úsilia.

V oznámení sa ustanovuje päť zásad:

 • oddanosť otvorenému investičnému prostrediu v EÚ, a to aj v tretích krajinách, ktoré riadia štátne investičné fondy,
 • podpora multilaterálnej činnosti v rámci medzinárodných organizácií, ako sú MMF a OECD,
 • využitie nástrojov, ktoré existujú na úrovni EÚ a členských štátov,
 • dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o ES a medzinárodných záväzkov, napríklad v rámci WTO,
 • primeranosť a transparentnosť.

V oznámení sa ďalej uvádzajú niektoré základné normy v oblasti správy a transparentnosti, ktoré by sa mali stať súčasťou dobrovoľného kódexu správania pre štátne investičné fondy, ktorý sa má prijať na medzinárodnej úrovni, pričom sa vychádza z práce, ktorú v súčasnosti realizuje MMF. Dobrovoľný kódex správania prijatý na medzinárodnej úrovni je najúčinnejším a najprimeranejším spôsobom, ako riešiť obavy týkajúce sa možného rizika, že by cezhraničné operácie niektorých štátnych investičných fondov mohli narušiť normálne fungovanie trhových hospodárstiev.

Jednou z najväčších obáv je skutočnosť, že niektoré štátne investičné fondy fungujú netransparentným spôsobom. Nezverejňujú napríklad informácie o hodnote svojich aktív, investičných cieľoch a charaktere svojich systémov riadenia rizika. Existujú tiež obavy, že štátne investičné fondy môžu ich vlastníci využívať skôr na presadzovanie svojich geopolitických záujmov, než bežných podnikateľských záujmov, čo vedie k narušeniu fungovania trhov a zároveň predstavuje potenciálne bezpečnostné problémy pre EÚ a jej členské štáty.

Spoločný prístup navrhnutý Komisiou umožní vyhnúť sa sérii nekoordinovaných reakcií na vnútroštátnej úrovni, ktoré by viedli k roztriešteniu jednotného trhu a poškodili európske hospodárstvo ako celok. Prispeje tiež k realizácii obchodného cieľa EÚ, ktorým je otvorenie trhov tretích krajín pre investorov z EÚ. Dosiahnutie tohto cieľa by bolo zložitejšie, ak by sa zdalo, že EÚ zavádza neoprávnené prekážky v rámci Európy. Komisia žiada Európsku radu, aby schválila tento prístup a využila ho ako základ na povzbudenie prijímajúcich krajín, aby ponechali svoje trhy otvorené a poskytli jasné usmernenia v oblasti prístupu k investíciám, a majiteľov štátnych investičných fondov, aby dosiahli dohodu o kódexe správania, a to najlepšie do konca roka 2008.

Finančná stabilita

Rada ECOFIN v októbri 2007 schválila plán na posilnenie finančnej regulácie a dohľadu na európskej a svetovej úrovni s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré sa objavili v súvislosti so súčasnými finančnými otrasmi v dôsledku krízy na americkom trhu rizikových hypoték. Plán je založený na štyroch kľúčových oblastiach činnosti: zlepšenie transparentnosti, oceňovanie finančných produktov, posilnenie požiadaviek na obozretné podnikanie a zlepšenie fungovania trhov.

Oznámenie o finančnej stabilite, ktoré dnes Komisia predložila, vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, ktorí sa stretnú na jarnom zasadnutí Európskej rady, aby vychádzali z tohto plánu a urobili krok vpred tým, že na úrovni hláv štátov a predsedov vlád potvrdia zásady, ktorými sa bude EÚ riadiť vo vnútri aj na medzinárodných fórach.

Medzi ne by mali patriť tieto zásady: primárnu zodpovednosť za riadenia rizika nesú jednotlivé finančné inštitúcie a investori; vnútroštátne regulačné a kontrolné rámce musia byť schopné vyrovnať sa s rýchlou zmenou a inováciou v oblasti finančných produktov; spolupráca medzi regulačnými orgánmi v EÚ a na medzinárodnej úrovni musí byť posilnená.

Komisia si zároveň želá, aby Európska rada schválila rad oblastí činnosti vo vnútropolitickom aj medzinárodnom rámci. Medzi ne patrí:

 • zlepšenie informácií, ktoré poskytujú agentúry vydávajúce úverové ratingy, a to prijatím regulačných opatrení, ak tieto agentúry nebudú konať z vlastnej iniciatívy,
 • aktualizácia účtovných pravidiel a pravidiel oceňovania, aby boli k dispozícii úplné informácie o expozícii bánk a iných finančných inštitúcií v súvislosti s podsúvahovými nástrojmi,
 • podporovanie rýchleho a úplného zverejňovania strát finančnými inštitúciami,
 • zdokonalenie systému včasného varovania v oblasti finančnej stability,
 • zvýšenie účinnosti sietí finančného dohľadu EÚ a zabezpečenie prísneho a účinného dohľadu nad cezhraničnými skupinami,
 • práca na spoločnom rámci pre posudzovanie systematických vplyvov potenciálnej krízy.

Komisia si želá dosiahnuť politickú dohodu s Radou a Európskym parlamentom v takom čase, aby bolo možné vykonať potrebné zmeny právnych predpisov do apríla 2009.

V oznámení sa zdôrazňuje, že hoci opatrenia v uvedených oblastiach majú zásadný význam, európske hospodárstvo sa pomerne dobre vyrovnáva s nepokojnou situáciou na finančných trhoch, spomalením hospodárstva v USA a vysokými cenami energie a surovín. Napriek tomu, že v poslednej predbežnej hospodárskej prognóze Komisie došlo k určitému zníženiu, predpokladaný hospodársky rast v EÚ sa udržiava vo výške 2 %. Vďaka reformám vykonaným v rámci Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť sa európske hospodárstva stali odolnejšími. Ďalší cyklus lisabonskej stratégie, ktorý by mala Európska rada schváliť, poskytne vyššiu úroveň ochrany pred prípadnými budúcimi turbulenciami na medzinárodných trhoch.

Ďalšie informácie o oboch oznámeniach nájdete v správach MEMO/08/123MEMO 08/126 a ich znenie bude v čo najkratšom čase sprístupnené na stránke: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar