Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Briuselis, 2008 m. vasario 27 d.

Komisija teikia Europos Tarybai pasiūlymus dėl nepriklausomų turto fondų ir finansinio stabilumo

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatus dėl nepriklausomų turto fondų ir dėl Europos bei pasaulio finansų sistemų pritaikymo finansiniam stabilumui geriau užtikrinti. Šiais komunikatais Komisija prisideda prie ES valstybių ir vyriausybių vadovų diskusijų, vykusių kovo 13–14 d. pavasario Europos Vadovų Taryboje. Komisija siūlo ES valstybių ir vyriausybių vadovams laikytis bendros ES pozicijos didinti nepriklausomų turto fondų (NTF) skaidrumą, nepriklausomumą ir atskaitingumą. Tokia bendra pozicija sustiprins Europos vaidmenį tarptautinėse diskusijose, kurių tikslas – parengti elgesio kodeksą, nustatantį, be kita ko, tokioms sritims kaip skaidrumas ir valdymas taikomus standartus. Komisija ragina dėl elgesio kodekso susitarti iki 2008 m. pabaigos. Ji pageidauja, kad finansinio stabilumo srityje Europos Vadovų Taryba patvirtintų principus, kuriais Europos Sąjunga vadovausis siekdama didinti finansų rinkos skaidrumą ir stiprinti riziką ribojančią kontrolę bei rizikos valdymą, ir nustatytų pagrindines būsimos veiklos kryptis.

Europos Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso sakė: „Europa turi išlikti atvira užsienio investicijoms. Nepriklausomi turto fondai nėra pavojingas reiškinys. Dėl jų padidėjo likvidumas ir buvo lengviau stabilizuoti finansų rinkas. Šie fondai gali teikti patikimų ilgalaikių investicijų, kurių reikia mūsų bendrovėms. Norėdami tai užtikrinti, turime pasiekti visuotinį susitarimą dėl savanoriškumo principu grindžiamo elgesio kodekso, – todėl šiandien teikiame susijusius pasiūlymus. Elgesio kodeksas turi padėti išvengti neskaidraus nepriklausomų turto fondų valdymo ir šių fondų naudojimo ne ekonominiais tikslais. ES turėtų laikytis bendros pozicijos, taip išvengdama nesuderintų valstybių narių veiksmų, kurie galėtų lemti bendrosios rinkos suskaidymą. Esu aiškiai nurodęs, kad jeigu laukiamų rezultatų nepasieksime savanoriškumo principu grindžiamomis priemonėmis, pasinaudosime galimybe siūlyti priimti Europos teisės aktus. Prašome ES valstybių ir vyriausybių vadovų tvirtai ir aiškiai nurodyti, kad Europa, kalbant apie tarptautines finansų rinkas apskritai, spręsdama po neseniai kilusio sąmyšio išryškėjusias problemas, laikysis veiksmingos bendros pozicijos.“

Nepriklausomi turto fondai

Komisijos komunikate dėl nepriklausomų turto fondų ES valstybių ir vyriausybių vadovams siūloma laikytis suderintos ir proporcingos bendros ES pozicijos, kuria vadovaujantis būtų ginami teisėti politiniai interesai ir išvengta protekcionizmo pavojaus.

Bendras tikslas – išlaikyti investicijoms atvirą aplinką kartu didinant NTF investicijų skaidrumą, nuspėjamumą ir atskaitingumą. Todėl reikia aiškiau ir geriau suvokti nepriklausomų turto fondų valdymą, taip pat gerinti šių fondų rinkoms teikiamos informacijos apie jų dydį, investicinius tikslus, strategijas ir lėšų šaltinius kokybę.

ES turėtų būti tolesnės tarptautinės veiklos šioje srityje varomoji jėga. 2007 m. spalį G7 finansų ministrai pakvietė tarptautines organizacijas, pirmiausia Tarptautinį valiutos fondą (TVF) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), svarstyti nepriklausomų turto fondų klausimą. TVF, bendradarbiaudamas su NTF savininkais, šiuo metu rengia NTF elgesio kodeksą. EBPO siekia nustatyti gerąją investicijas gaunančių šalių patirtį. Komunikate nustatyta bendra pozicija ES turėtų prisidėti prie šių tarptautinių pastangų.

Komunikate nustatyti penki principai:

 • įsipareigojimas išlaikyti investicijoms atvirą aplinką ES ir už jos ribų, įskaitant trečiąsias šalis, kurios valdo nepriklausomus turto fondus,
 • parama daugiašalei veiklai, vykdomai tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, TVF ir EBPO,
 • esamų priemonių naudojimas ES ir valstybių narių lygmeniu,
 • EB sutartyje nustatytų pareigų ir tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, prisiimtų pagal PPO nuostatas, laikymasis,
 • proporcingumas ir skaidrumas.

Komunikate, be kita ko, nurodomi kai kurie pagrindiniai valdymo ir skaidrumo standartai, įtrauktini į NTF skirtą savanoriškumo principu grindžiamą elgesio kodeksą, dėl kurio reikia susitarti tarptautiniu lygmeniu, remiantis šiuo metu TVF atliekamu darbu. Savanoriškumo principu grindžiamas elgesio kodeksas, dėl kurio susitarta tarptautiniu lygmeniu, – veiksmingiausias ir geriausiai suderintas būdas spręsti problemas, susijusias su galimu pavojumi, kad kai kurių NTF tarpvalstybinės operacijos gali trikdyti normalią rinkos ekonomikos veiklą.

Tarp pagrindinių nerimą keliančių priežasčių yra tai, kad kai kurie NTF veikia neskaidriai, nes neteikia informacijos apie, pavyzdžiui, savo turto vertę, investicinius tikslus ir rizikos valdymo sistemų pobūdį. Taip pat nerimaujama dėl to, kad NTF savininkai gali šiuos fondus naudoti kitiems strateginiams, o ne įprastiems komerciniams interesams įgyvendinti ir taip sutrikdyti rinkų veiklą ir sukelti saugumo problemų ES ir jos valstybėms narėms.

Komisijos siūloma bendra pozicija padės išvengti nekoordinuotų atskirų šalių veiksmų, kurie suskaidytų vidaus rinką ir pakenktų visai Europos ekonomikai. Ji taip pat padės daryti pažangą siekiant ES prekybos tikslo atverti trečiųjų šalių rinkas ES investuotojams. To siekti būtų daug sunkiau, jeigu būtų manoma, kad ES savo teritorijoje kuria nepagrįstas kliūtis. Komisija prašo Europos Vadovų Tarybos paremti šią poziciją ir ja vadovautis skatinant investicijas gaunančias šalis išlaikyti atviras rinkas ir pateikti aiškias gaires dėl su investicijomis susijusių galimybių, taip pat NTF savininkus susitarti dėl elgesio kodekso, geriausia iki 2008 m. pabaigos.

Finansinis stabilumas

2007 m. spalio mėn. ECOFIN taryba susitarė dėl finansinio reglamentavimo ir finansinės priežiūros stiprinimo Europos ir pasaulio lygmeniu gairių, skirtų trūkumams, išryškėjusiems po neseniai finansų rinkose kilusios sumaišties, kurią lėmė JAV antrinės būsto paskolų rinkos krizė, pašalinti. Gairių pagrindas – keturios pagrindinės veiklos sritys: skaidrumo didinimas, finansinių produktų vertinimas, riziką ribojančių reikalavimų griežtinimas ir geresnis rinkų veikimas.

Šiandien paskelbtame Komisijos komunikate dėl finansinio stabilumo pavasario Europos Vadovų Taryboje dalyvavusių ES valstybių ir vyriausybių vadovų prašoma remtis šiomis gairėmis ir padaryti dar daugiau – valstybių ir vyriausybių vadovų lygmeniu patvirtinti principus, kuriais ES vadovausis tiek savo vidaus rinkoje, tiek tarptautiniuose forumuose.

Pagal šiuos principus turėtų būti numatyta, kad pagrindinė atsakomybė už rizikos valdymą tenka atskiroms finansų įstaigoms ir investuotojams, nacionalinės reguliavimo ir priežiūros sistemos turi būti pajėgios veikti atsižvelgdamos finansinių produktų sektoriui būdingus sparčius pokyčius bei naujoves, reguliavimo institucijos ES ir visame pasaulyje turi aktyviau bendradarbiauti.

Komisija taip pat pageidauja, kad Europos Vadovų Taryba patvirtintų tam tikras veiklos kryptis, kurių reikėtų laikytis tiek vykdant vidaus politiką, tiek tarptautiniuose forumuose. Pagal šias veiklos kryptis numatoma:

 • gerinti kredito reitingų agentūrų teikiamos informacijos kokybę ir, jeigu agentūros nesilaiko savanoriškumo principo, imtis reguliavimo priemonių,
 • atnaujinti apskaitos ir vertinimo taisykles, kad būtų galima gauti visą informaciją apie bankų ir kitų finansų įstaigų taikomas nebalansines priemones,
 • skatinti nedelsiant ir visiškai atskleisti informaciją apie finansų įstaigų nuostolius,
 • gerinti išankstinio perspėjimo apie finansinį stabilumą sistemas,
 • didinti ES finansinės priežiūros institucijų tinklų veiksmingumą ir užtikrinti griežtą ir veiksmingą tarpvalstybinių grupių priežiūrą,
 • rengti bendrą galimos krizės sisteminių padarinių vertinimo sistemą.

Komisija siekia politinio susitarimo su Taryba ir Europos Parlamentu, kad iki 2009 m. balandžio galėtų pateikti reikiamus teisės aktų pakeitimus.

Komunikate pabrėžiama, kad būtina imtis veiksmų pirmiau minėtose srityse, bet, nepaisant sumaišties finansų rinkose, JAV ekonomikos sulėtėjimo ir aukštų energijos bei pagrindinių produktų kainų, Europos ekonomika veikia pakankamai gerai. Nors neseniai paskelbtoje tarpinėje Komisijos ekonominėje prognozėje kai kurie rodikliai sumažinti, ir toliau numatomas 2 % ES augimo lygis. Dėl pagal Lisabonos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją vykdytų reformų Europos šalių ekonomika tapo atsparesnė. Kitu Lisabonos strategijos etapu, kurį Europos Vadovų Taryba turėtų patvirtinti, bus užtikrinta papildoma apsauga nuo bet kokių būsimų neramumų tarptautinėse rinkose.

Išsamesnės informacijos apie šiuos komunikatus ieškokite dokumentuose MEMO/08/123 ir MEMO/08/126, be to, tekstai kiek galima greičiau bus pateikti svetainėje http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar