Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Bryssel 27. helmikuuta 2008

Komissiolta Eurooppa-neuvostolle valtioiden omistamia sijoitusyhtiöitä ja rahoitusjärjestelmien vakautta koskevat ehdotukset

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt tiedonannot valtioiden omistamista sijoitusyhtiöistä sekä eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten rahoitusjärjestelmien mukauttamisesta niiden vakauttamista edistävällä tavalla. Tiedonannot ovat komission panos 13. ja 14. maaliskuuta pidettävään Eurooppa-neuvoston kevätkokoukseen, jossa EU:n johtajat keskustelevat näistä aiheista. Komissio ehdottaa, että EU:n johtajat vahvistavat EU:n yhteisen lähestymistavan valtioiden omistamien sijoitusyhtiöiden läpinäkyvyyden, ennustettavuuden ja vastuullisuuden lisäämiseksi. Tämä yhteinen lähestymistapa vahvistaa Euroopan ääntä kansainvälisissä keskusteluissa, joissa pyritään luomaan käytännesäännöt, joihin sisältyisivät läpinäkyvyyttä ja hallintotapaa koskevat normit. Rahoitusjärjestelmien vakauden suhteen komissio haluaa Eurooppa-neuvoston vahvistavan periaatteet EU:n pyrkimyksille parantaa rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja lujittaa vakavaraisuusvalvontaa ja riskienhallintaa sekä antavan yleislinjaukset toteutettaville toimille.

”Euroopan on pysyttävä avoimena muualta tuleville sijoituksille. Valtioiden omistamat sijoitusyhtiöt eivät ole iso paha susi. Ne ovat lisänneet likviditeettiä ja vakauttaneet rahoitusmarkkinoita. Ne voivat tarjota luotettavia pitkäaikaisia sijoituksia, joita yrityksemme tarvitsevat. Tämän varmistamiseksi me tarvitsemme maailmanlaajuisen sopimuksen vapaaehtoisista käytännesäännöistä, ja tähän me olemme tänään antaneet panoksemme. Niillä on vältettävä se, että sijoitusyhtiöitä hoidetaan arveluttavalla tavalla tai käytetään muihin kuin taloudellisiin tavoitteisiin. EU:lla pitäisi olla yhteinen lähestymistapa, johon eivät kuulu jäsenvaltioiden erilliset toimet, jotka voisivat pilkkoa yhtenäismarkkinoita. Olen jo tehnytkin selväksi, että ellemme pääse tuloksiin vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla, saatamme ehdottaa asiaa koskevia EU:n säädöksiä. Mitä tulee kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin yleensä, me pyydämme EU:n johtajia ilmoittamaan selvin sanoin, että Eurooppa ottaa käyttöön tehokkaan yhteisen lähestymistavan viimeaikaisen kuohunnan paljastamien heikkouksien korjaamiseksi.” Tämä oli komission puheenjohtajan José Manuel Barroson viesti tiedonantoja julkaistaessa.

Valtioiden omistamat sijoitusyhtiöt

Komission tiedonannossa valtioiden omistamista sijoitusyhtiöistä ehdotetaan EU:n johtajille punnittua ja oikein suhteutettua EU:n yhteistä lähestymistapaa oikeutettujen poliittisten etujen suojaamiseksi lankeamatta protektionismiin.

Yleistavoitteena on säilyttää avoin sijoitusympäristö samalla kun valtioiden omistamien sijoitusyhtiöiden toiminnan läpinäkyvyyttä, ennustettavuutta ja vastuullisuutta lisätään. Tämä edellyttää, että valtioiden omistamien sijoitusyhtiöiden hallintotavan selkeyttä ja ymmärrettävyyttä lisätään ja että parannetaan niiden tietojen laatua, joita ne toimittavat markkinoille koostaan, sijoitustavoitteistaan, strategioistaan ja varojensa lähteistä.

EU:n olisi oltava liikkeelle paneva voima tähän liittyvän kansainvälisen työn edistämisessä. G7-maiden valtiovarainministerit pyysivät lokakuussa 2007 kansainvälisiä järjestöjä, etenkin IMF:ää ja OECD:tä, käynnistämään keskustelun valtioiden omistamista sijoitusyhtiöistä. IMF laatii parhaillaan käytännesääntöjä valtioiden omistamille sijoitusyhtiöille yhteistyössä niiden omistajien kanssa, ja OECD määrittää parhaita käytäntöjä sijoitusten kohdemaita varten. Tiedonannossa esitetyn yhteisen lähestymistavan on määrä olla EU:n panos näihin kansainvälisiin hankkeisiin.

Tiedonannossa esitetään viisi periaatetta:

 • sitoutuminen avoimeen sijoitusympäristöön sekä EU:ssa että muualla, myös niissä kolmansissa maissa, joilla on sijoitusyhtiöitä
 • kansainvälisten järjestöjen, kuten IMF:n ja OECD:n, toteuttamien monenvälisten hankkeiden tukeminen
 • olemassa olevien välineiden käyttö EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla
 • EY:n perustamissopimuksen velvoitteiden ja kansainvälisten sitoumusten noudattaminen esim. WTO-yhteyksissä
 • oikeasuhteisuus ja läpinäkyvyys.

Tiedonannossa esitetään myös joitakin hallintotapaa ja läpinäkyvyyttä koskevia yleisiä normeja. Ne olisi sisällytettävä valtioiden omistamien sijoitusyhtiöiden vapaaehtoisiin käytännesääntöihin, joista olisi sovittava kansainvälisellä tasolla IMF:ssä tehdyn työn pohjalta. Kansainvälisesti hyväksytyt vapaaehtoiset käytännesäännöt ovat tehokkain ja parhaiten suhteutettu tapa hälventää pelkoja, jotka liittyvät siihen, että joidenkin sijoitusyhtiöiden toimet ulkomailla voisivat häiritä markkinatalouksien tavanomaista toimintaa.

Suurimpia huolenaiheita on, että joitakin valtioiden omistamia sijoitusyhtiöitä hoidetaan arveluttavalla tavalla julkistamatta esim. varojen arvoa, sijoitustavoitteita ja riskienhallintajärjestelmien luonnetta. On myös pelätty, että sijoitusyhtiöiden omistajat voivat käyttää niitä strategisten etujensa ajamiseen pikemminkin kuin tavanomaisten kaupallisten etujen ajamiseen. Tämä vääristää markkinoita ja voi aiheuttaa EU:lle ja sen jäsenvaltioille turvallisuusongelmia.
Komission esittämällä yhteisellä lähestymistavalla vältetään koordinoimattomat kansalliset reaktiot, jotka pilkkoisivat sisämarkkinoita ja vahingoittaisivat Euroopan taloutta kokonaisuutena. Yhteinen lähestymistapa myös edistää EU:n kauppapoliittista tavoitetta avata kolmansien maiden markkinat EU:n sijoittajille. Se olisi vaikeampaa, jos EU loisi perusteettomia esteitä Euroopan markkinoille. Komissio pyytää Eurooppa-neuvostoa vahvistamaan tämän lähestymistavan, jonka pohjalta sijoitusten kohdemaita kannustetaan pitämään markkinansa avoimina ja antamaan selvät ohjeet sijoitustoiminnalle ja sopimaan sijoitusyhtiöiden omistajavaltioiden kanssa käytännesäännöistä, mielellään vuoden 2008 loppuun mennessä.

Rahoitusjärjestelmien vakaus

Ecofin-neuvosto sopi lokakuussa 2007 toimintasuunnitelmasta rahoitusjärjestelmien eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen sääntelyn ja valvonnan vahvistamiseksi. Tarkoituksena on tukkia aukot, jotka Yhdysvaltojen subprime-asuntoluottokriisiä seurannut rahoitusmarkkinoiden kuohunta on paljastanut. Toimintasuunnitelma perustuu neljään ydinkohtaan, jotka ovat läpinäkyvyyden lisääminen, rahoitustuotteiden arvostaminen, vakavaraisuusvaatimusten vahvistaminen ja markkinoiden toiminnan parantaminen.

Tänään hyväksytyssä komission tiedonannossa rahoitusjärjestelmien vakaudesta pyydetään EU:n johtajia menemään kevään Eurooppa-neuvostossa tämän toimintasuunnitelman pohjalta vielä askeleen pidemmälle ja vahvistamaan valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla periaatteet, jotka ohjaavat EU:n toimintaa sisäisesti ja kansainvälisillä foorumeilla.

Näihin periaatteisiin pitäisi sisällyttää ainakin seuraavat: ensisijainen vastuu riskien hallinnasta on yksittäisillä rahoituslaitoksilla ja sijoittajilla; kansallisten sääntely- ja valvontapuitteiden on pystyttävä selviytymään rahoitustuotteiden nopeasta muuttumisesta ja innovoinnista; sääntelyviranomaisten yhteistyötä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti on lisättävä.

Komissio haluaa Eurooppa-neuvoston myös vahvistavan sekä sisäiset toimintalinjat että kansainvälisillä foorumeilla noudatettavat toimintalinjat. Näitä ovat:

 • luokituslaitosten tarjoamien tietojen parantaminen, myös sääntelytoimenpitein, jos ne eivät toimi vapaaehtoisesti
 • tilinpäätös- ja arvostamissääntöjen päivittäminen niin, että kaikki tieto pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin vaikuttavista taseiden ulkopuolisista välineistä on käytettävissä
 • kannustaminen rahoituslaitosten tappioiden ripeään ja täydelliseen julkistamiseen
 • rahoitusjärjestelmien vakautta koskevien ennakkovaroitusjärjestelmien parantaminen
 • EU:n rahoitusvalvojien verkostojen tehokkuuden edistäminen ja kansainvälisten konsernien tiukan ja tehokkaan valvonnan varmistaminen
 • yhteisten puitteiden laatiminen mahdollisen kriisin järjestelmätason vaikutusten arvioinnille.

Komissio haluaa tehdä neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa poliittisen sopimuksen siitä, että tarvittavat säädökset annetaan ennen huhtikuuta 2009.

Tiedonannossa korostetaan, että vaikka toimien toteuttaminen edellä mainituilla alueilla on tärkeää, Euroopan talous pystyy kuitenkin vastaamaan suhteellisen hyvin rahoitusmarkkinoiden kuohuntaan, Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumiseen ja energian ja raaka-aineiden hintojen nousuun. Huolimatta siitä, että komission taannoisessa talousennusteessa tehtiin joitakin tarkistuksia alaspäin, EU:n kasvuennuste on edelleen 2 %. Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvät uudistukset ovat tehneet Euroopan talouksista joustavampia. Lissabonin strategian seuraava kierros, joka Eurooppa-neuvoston on määrä vahvistaa, tarjoaa lisäsuojaa kansainvälisten markkinoiden tulevia myllerryksiä vastaan.

Kummastakin tiedonannosta on lisätietoa asiakirjoissa MEMO/08/123 ja MEMO/08/126 ja ne julkaistaan mahdollisimman pian osoitteessa http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar