Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Brüssel, 27. veebruar 2008

Komisjon esitab Euroopa Ülemkogule ettepanekud riiklike heaolufondide ja finantsstabiilsuse kohta

Finantsstabiilsuse paremaks edendamiseks võeti Euroopa Komisjonis täna vastu riiklikke heaolufonde ning Euroopa ja globaalsete finantssüsteemide kohandamist käsitlevad teatised. Nende teatistega annab komisjon oma panuse 13.–14. märtsi Euroopa Ülemkogu istungil kõnealusel teemal peetavatesse ELi liidrite aruteludesse. Seoses riiklike heaolufondidega teeb komisjon ettepaneku, et ELi liidrid kiidaksid heaks ELi ühise lähenemisviisi riiklike heaolufondide läbipaistvuse, prognoositavuse ja vastutuse suurendamiseks. Sellise ühise lähenemisviisiga muutuks Euroopa hääl paremini kuuldavaks rahvusvahelistel aruteludel, mille eesmärk on töötada välja toimimisjuhend, millega kehtestatakse nõuded selliste valdkondade jaoks nagu läbipaistvus ja haldamine. Seoses finantsstabiilsusega soovib komisjon, et Euroopa Ülemkogu kinnitaks põhimõtted, millest EL saaks finantsturgude läbipaistvuse parandamisel juhinduda ja millega saaks tugevdada usaldatavusnormatiivide täitmise kontrolli ja riskijuhtimist, ning kehtestaks üldsuunad võetavate meetmete jaoks.

Komisjoni president José Manuel Barroso tegi selle kohta järgmise avalduse: “Euroopa peab jääma välisinvesteeringutele avatuks. Riiklikud heaolufondid ei ole meid ähvardav oht. Need on parandanud likviidsust ja aidanud finantsturge stabiliseerida ning pakuvad usaldusväärseid pikaajalisi investeeringuid, mida meie ettevõtetel on vaja. Selle tagamiseks on meil vaja ülemaailmselt kokku leppida vabatahtlikus toimimisjuhendis – praegu peame andma oma panuse just selle eesmärgi saavutamisse. Nimetatud toimimisjuhend peaks vältima seda, et mõnesid riiklikke heaolufonde juhitakse läbipaistmatul viisil või et neid kasutatakse muude kui majanduslike eesmärkide saavutamiseks. EL peaks töötama välja ühise lähenemisviisi, et ära hoida liikmesriikide erinevat reageerimist, mis võiks ühisturgu killustada. Ma olen juba selgelt öelnud, et kui me ei suuda tulemusi vabatahtlike vahenditega saavutada, võime me teha edaspidi Euroopa õigusaktide ettepanekuid. Rahvusvahelistel finantsturgudel palume ELi liidritel valjuhäälselt ja selgesõnaliselt kinnitada, et Euroopa töötab hiljutise finantsturgude heitlikkuse käigus ilmnenud probleemide lahendamiseks välja tõhusa ühise lähenemisviisi.“

Riiklikud heaolufondid

Komisjoni teatises riiklike heaolufondide kohta tehakse ELi liidritele ettepanek ühise tasakaalustatud ja proportsionaalse ELi lähenemisviisi väljatöötamiseks, et kaitsta õigustatud poliitilisi huve, langemata samas protektsionismi lõksu.

Üldine eesmärk on säilitada avatud investeerimiskeskkond, suurendades läbipaistvust, prognoositavust ja vastutust riiklike heaolufondide investeeringute tegemisel. Selleks on vaja suuremat selgust ja teavet riiklike heaolufondide haldamise kohta, lisaks tuleb parandada selle teabe kvaliteeti, mida heaolufondid edastavad turgudele oma suuruse, investeerimiseesmärkide, strateegiate ja vahendite päritolu kohta.

EL peaks olema juhtiv jõud selles valdkonnas tehtava rahvusvahelise töö edendamisel. Oktoobris 2007 kutsusid G7 rahandusministrid rahvusvahelisi organisatsioone, eelkõige IMF-i ja OECD-d üles algatama arutelu riiklike heaolufondide kohta. IMF töötab praegu koostöös riiklike heaolufondide omanikega välja riiklike heaolufondide toimimisjuhendit. OECD teeb kindlaks vastuvõtvates riikides kohaldatava hea tava. Teatises esitatud ühine lähenemisviis peaks olema ELi panus nendesse rahvusvahelistesse jõupingutustesse.

Teatises sätestatakse viis põhimõtet:

 • avatud investeerimiskeskkonna põhimõtte järgimine ELis ja mujal, sealhulgas riiklikke heaolufonde kasutavates kolmandates riikides;
 • mitmepoolse töö toetamine sellistes rahvusvahelistes organisatsioonides nagu IMF ja OECD;
 • olemasolevate vahendite kasutamine ELi ja liikmesriikide tasandil;
 • EÜ asutamislepingus sätestatud kohustuste ja rahvusvaheliste kohustuste austamine, nt WTO raames;
 • proportsionaalsus ja läbipaistvus.

Teatises sõnastatakse ka peamised haldamis- ja läbipaistvusstandardid, mis tuleks riiklike heaolufondide vabatahtlikku toimimisjuhendisse kaasata. Nimetatud juhend tuleb rahvusvahelisel tasandil kokku leppida, arendades edasi IMF-i tööd. Rahvusvaheliselt kokku lepitud vabatahtlik toimimisjuhend on kõige tõhusam ja proportsionaalsem viis probleemide lahendamiseks, kui mõne riikliku heaolufondi piiriülene tegevus võib hakata segama turumajanduse normaalset toimimist.

Peamised probleemid on järgmised: kardetakse, et mõnda riiklikku heaolufondi võidakse juhtida läbipaistmatul viisil, avaldamata näiteks fondi varade väärtust, investeerimiseesmärke ja riskijuhtimissüsteemide olemust. Samuti tuntakse muret seoses sellega, et riiklike heaolufondide omanikud võivad neid kasutada tavaliste ärihuvide asemel strateegiliste huvide läbisurumiseks, moonutades seeläbi turge ja tekitades võimalikke julgeolekuprobleeme Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides.

Komisjoni kavandatava ühise lähenemisviisiga välditakse riikide koordineerimata reageeringute tulva, mis killustaks siseturgu ja kahjustaks Euroopa majandust tervikuna. Lisaks aidatakse sellega edendada ELi kaubanduseesmärki avada ELi investoritele ka kolmandate riikide turud. See oleks keerulisem, kui leitakse, et EL kehtestab Euroopas põhjendamatuid takistusi. Komisjon palub Euroopa Ülemkogul see lähenemisviis heaks kiita ja selle põhjal julgustada vastuvõtvaid riike hoidma oma turud avatuna ja andma suuniseid investeeringutele juurdepääsu kohta ning riiklike heaolufondide omanikke jõudma toimimisjuhendi suhtes kokkuleppele soovitavalt 2008. aasta lõpuks.

Finantsstabiilsus

Majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) jõudis oktoobris 2007 kokkuleppele tegevuskava suhtes Euroopa ja globaalse finantsregulatsiooni ja –järelevalve tugevdamiseks, mille eesmärk on täita lüngad, mis ilmnesid finantsturgudel pärast USA riskantsete hüpoteeklaenude turu kriisi. Tegevuskava põhineb neljal peamisel töövaldkonnal: läbipaistvuse suurendamine, finantstoodete väärtuse hindamine, usaldatavusnõuete tugevdamine ja turgude toimimise parandamine.

Tänases komisjoni teatises finantsstabiilsuse kohta palutakse ELi liidritel kevadel toimuval Euroopa Ülemkogul seda tegevuskava edasi arendada ja astuda veel samm edasi, kinnitades riigi- ja valitsusjuhtide tasandil need põhimõtted, millest lähtutakse ELi siseselt ja rahvusvahelisel areenil.

Need põhimõtted peaksid hõlmama järgmist: riskide juhtimise eest lasub esmane vastutus finantsinstitutsioonidel ja investoritel; riiklikud reguleerivad ja järelevalve raamistikud peavad võtma arvesse ülesannet tulla toime finantstoodete kiire muutumise ja uuendamisega; koostööd reguleerivate asutuste vahel tuleb tugevdada nii ELis kui ka globaalselt.

Lisaks soovib komisjon, et Euroopa Ülemkogu kiidaks heaks järgmised tegevussuunad, mis hõlmavad nii sisepoliitikat kui rahvusvahelist tasandit:

 • krediidireitinguagentuuride esitatava teabe parandamine, võttes vajadusel reguleerivaid meetmeid, kui agentuurid ei tegutse vabatahtlikult;
 • raamatupidamis- ja väärtuse hindamise eeskirjade uuendamine selliselt, et kättesaadav oleks kogu teave riskide kohta, mida pankadele ja teistele finantsinstitutsioonidele avaldavad bilansivälised instrumendid;
 • finantsinstitutsioonide kahjumite kiire ja täieliku avaldamise edendamine;
 • finantsstabiilsuse varajase hoiatamise süsteemide parandamine;
 • ELi finantsjärelevalveasutuste võrgustike tõhususe tugevdamine ja piiriüleste kontsernide tugeva ja tõhusa järelevalve tagamine;
 • ühise raamistiku väljatöötamine võimaliku kriisiolukorra süsteemse mõju hindamiseks.

Komisjon loodab saavutada poliitilise kokkuleppe nõukogu ja Euroopa Parlamendiga, et teha vajalikud õigusaktide muudatused enne 2009. aasta aprilli.

Teatises rõhutatakse, et kuigi meetmed eespool loetletud valdkondades on olulised, reageerib Euroopa majandus finantsturgude heitlikkusele, Ameerika Ühendriikide majanduse aeglustumisele ning kõrgetele energia- ja toorainehindadele suhteliselt hästi. Vaatamata sellele, et komisjoni viimast majanduse vaheprognoosi on mõnevõrra vähendatud, on prognoositav kasv ELis 2 %. Lissaboni majanduskasvu ja tööhõive strateegia raames toimunud reformid on muutnud Euroopa majanduse paindlikumaks. Lissaboni strateegia järgmise tsükliga, mis oodatavalt Euroopa Ülemkogul heaks kiidetakse, pakutakse täiendavat kaitset rahvusvaheliste turgude ebastabiilsuse eest.
Täiendavat teavet mõlema teatise kohta leiab memodest 08/123 ja 08/126 ning tekstid tehakse niipea kui võimalik kättesaadavaks järgmise veebilehe kaudu:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar