Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2008

Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοινώσεις που αφορούν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και την προσαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοπιστωτικών συστημάτων με στόχο τη μεγαλύτερη προάσπιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι εν λόγω ανακοινώσεις αποτελούν τη συμβολή της Επιτροπής στις συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ για τα θέματα αυτά στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 13ης και 14ης Μαρτίου. Για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία (ΚΕΤ), η Επιτροπή προτείνει να υιοθετήσουν οι ηγέτες της ΕΕ μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για να ενισχυθεί η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα και η υποχρέωση λογοδοσίας των ΚΕΤ. Μια κοινή στρατηγική θα ενισχύσει τη φωνή της Ευρώπης στις διεθνείς συζητήσεις για τη θέσπιση ενός κώδικα δεοντολογίας που θα περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τη διαφάνεια και τον τρόπο διακυβέρνησης. Όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η Επιτροπή ζητά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφενός να επιβεβαιώσει τις αρχές που θα καθοδηγήσουν τις προσπάθειες της ΕΕ για να βελτιωθεί η διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών και να ενισχυθεί ο προληπτικός έλεγχος και η διαχείριση κινδύνου, και αφετέρου να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

Σύμφωνα με τη δήλωση του προέδρου της Επιτροπής José Manuel Barroso: «Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανοικτή στις επενδύσεις από το εξωτερικό. Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία δεν πρέπει να μας φοβίζουν, διότι εισήγαγαν ρευστότητα και συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Μπορούν να προσφέρουν τις αξιόπιστες μακροπρόθεσμες επενδύσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας. Για να διασφαλισθεί αυτό, είναι απαραίτητη η γενική συμφωνία σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας σε εκούσια βάση· αυτός είναι ο λόγος της σημερινής μας συμβολής. Πρέπει να αποτραπεί η αδιαφανής διαχείριση ορισμένων ταμείων ή η χρησιμοποίησή τους για μη οικονομικούς στόχους. Η ΕΕ πρέπει να λάβει κοινή θέση και οι αντιδράσεις των κρατών μελών δεν πρέπει να διαφέρουν μεταξύ τους, διότι αυτό θα μπορούσε να κατακερματίσει την ενιαία αγορά. Έχω ήδη τονίσει ότι, εάν δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε αποτελέσματα με μέσα εκούσιου χαρακτήρα, μπορεί να υποβάλουμε στο μέλλον προτάσεις ευρωπαϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων. Σχετικά με τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές γενικά, καλούμε τους ηγέτες της ΕΕ να επιβεβαιώσουν ρητά και σαφώς ότι η Ευρώπη θα λάβει αποτελεσματική κοινή θέση για να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που έφερε στο φως η πρόσφατη κρίση.»

Κρατικά επενδυτικά ταμεία

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για τα κρατικά επενδυτικά ταμεία προτείνει στους ηγέτες της ΕΕ μια ισόρροπη και αναλογική κοινή προσέγγιση της ΕΕ, ώστε να προστατεύονται τα νόμιμα πολιτικά συμφέροντα χωρίς τον κίνδυνο της παγίδας του προστατευτισμού.

Ο γενικός στόχος είναι να διατηρηθεί ένα ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον και συγχρόνως να ενισχυθεί η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα και η υποχρέωση λογοδοσίας των ΚΕΤ. Αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη σαφήνεια και επίγνωση της διακυβέρνησης των ΚΕΤ, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν τα ΚΕΤ στις αγορές σχετικά με το μέγεθός τους, τους επενδυτικούς στόχους τους, τις στρατηγικές τους και την προέλευση των πόρων τους.

Η ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη που θα προωθήσει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για το σκοπό αυτό σε διεθνές επίπεδο. Τον Οκτώβριο του 2007, οι υπουργοί Οικονομικών της Ομάδας G7 κάλεσαν τους διεθνείς οργανισμούς, και ειδικότερα το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ να αρχίσουν έναν προβληματισμό για τα ΚΕΤ. Το ΔΝΤ έχει αρχίσει να καταρτίζει έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ΚΕΤ, σε συνεργασία με τους κατόχους τους. Ο ΟΟΣΑ αναζητεί προς το παρόν τις βέλτιστες πρακτικές για τις αποδέκτριες χώρες. Η κοινή στρατηγική που αναφέρεται στην ανακοίνωση θα αποτελέσει τη συμβολή της ΕΕ στις διεθνείς αυτές προσπάθειες.

Η ανακοίνωση καθορίζει πέντε αρχές:

 • δέσμευση για ανοικτό επενδυτικό περιβάλλον τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και στις υπόλοιπες χώρες, περιλαμβανομένων των τρίτων χωρών που διαχειρίζονται ΚΕΤ,
 • στήριξη στις πολυμερείς εργασίες που διεξάγονται σε διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ,
 • χρήση των μέσων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη,
 • τήρηση των υποχρεώσεων δυνάμει της συνθήκης ΕΚ και των διεθνών δεσμεύσεων, παραδείγματος χάρη στο πλαίσιο του ΠΟΕ,
 • αναλογικότητα και διαφάνεια.

Η ανακοίνωση εξηγεί στη συνέχεια ορισμένους βασικούς κανόνες διακυβέρνησης και διαφάνειας οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνονται σε έναν κώδικα δεοντολογίας εκούσιου χαρακτήρα για τα ΚΕΤ, ο οποίος θα εγκριθεί σε διεθνές επίπεδο, με βάση τις εργασίες που πραγματοποιούν επί του παρόντος το ΔΝΤ. Ένας κώδικας δεοντολογίας εκούσιου χαρακτήρα ο οποίος θα έχει εγκριθεί σε διεθνές επίπεδο αποτελεί τον αποτελεσματικότερο και αναλογικότερο τρόπο για να αντιμετωπισθεί ο φόβος σχετικά με τον κίνδυνο να διαταράξουν οι διασυνοριακές δραστηριότητες ορισμένων ΚΕΤ την ομαλή λειτουργία των οικονομιών αγοράς.

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που προκαλούν ανησυχία είναι μήπως ορισμένα ΚΕΤ λειτουργούν με αδιαφανή τρόπο, παραδείγματος χάρη δεν ανακοινώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων τους, τους επενδυτικούς στόχους τους και τα συστήματά τους για τη διαχείριση κινδύνου. Επίσης, μήπως οι κάτοχοι των ΚΕΤ τα χρησιμοποιήσουν για την προώθηση στρατηγικών συμφερόντων και όχι των νόμιμων εμπορικών συμφερόντων και, επομένως, αφενός στρεβλώσουν τις αγορές και αφετέρου δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Με την κοινή στρατηγική την οποία προτείνει η Επιτροπή θα αποφευχθεί ένα σύνολο διαφορετικών εθνικών αντιδράσεων οι οποίες θα κατακερμάτιζαν την εσωτερική αγορά και θα έβλαπταν την οικονομία της Ευρώπης στο σύνολό της. Επίσης θα συμβάλει στην επίτευξη του εμπορικού στόχου της ΕΕ που είναι το άνοιγμα των αγορών των τρίτων χωρών στους Ευρωπαίους επενδυτές. Αυτό θα ήταν δυσκολότερο εάν η ΕΕ έδινε την εντύπωση ότι επιβάλλει αδικαιολόγητους φραγμούς μέσα στην Ευρώπη. Η Επιτροπή ζητά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτή τη στρατηγική και να βασιστεί σ’ αυτήν για να ενθαρρύνει αφενός τις αποδέκτριες χώρες να διατηρήσουν ανοικτές τις αγορές τους και να προβλέψουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την πρόσβαση στις επενδύσεις, και αφετέρου τις χώρες που έχουν ΚΕΤ να συμφωνήσουν σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας, ει δυνατόν πριν από τέλος του 2008.

Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Το Συμβούλιο ECOFIN συμφώνησε, τον Οκτώβριο του 2007, σχετικά με ένα χάρτη πορείας για την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων και της εποπτείας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ούτως ώστε να εκλείψουν οι αδυναμίες που φάνηκαν με την πρόσφατη κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών λόγω της κρίσης των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ. Ο χάρτης πορείας βασίζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς εργασίας: αύξηση της διαφάνειας, αποτίμηση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, ενίσχυση των απαιτήσεων προληπτικού ελέγχου και βελτίωση της λειτουργίας των αγορών.

Η ανακοίνωση την οποία υποβάλλει σήμερα η Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα καλεί τους ηγέτες της ΕΕ στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να βασιστούν σ’ αυτόν το χάρτη πορείας και να μη διστάσουν να επικυρώσουν, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, τις αρχές που θα καθοδηγήσουν την ΕΕ στο εσωτερικό της και σε διεθνή πλαίσια.

Οι αρχές αυτές αναφέρονται στα εξής θέματα: την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση του κινδύνου φέρουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτές· τα εθνικά κανονιστικά και εποπτικά πλαίσια πρέπει να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν τις ταχείες αλλαγές και τις καινοτομίες στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα· η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, στο πλαίσιο της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να ενταθεί.

Η Επιτροπή ζητά επίσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει μια σειρά από άξονες δράσης όσον αφορά την εσωτερική πολιτική αλλά και στο πλαίσιο διεθνών φορέων. Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

 • βελτίωση των πληροφοριών που παρέχουν οι εταιρείες αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, με τη λήψη κανονιστικών μέτρων εάν οι εταιρείες δεν ενεργήσουν εκουσίως,
 • ενημέρωση των λογιστικών κανόνων και των κανόνων αποτίμησης, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε εκτός ισολογισμού σχήματα,
 • προώθηση της ταχείας και πλήρους γνωστοποίησης των ζημιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
 • βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
 • ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφάλιση αυστηρής και αποτελεσματικής εποπτείας των διασυνοριακών ομίλων,
 • κατάρτιση ενός κοινού πλαισίου για την αξιολόγηση των συστημικών επιπτώσεων μιας ενδεχόμενης κρίσης.

Η Επιτροπή επιδιώκει την πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να επιφέρει τις απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές πριν από τον Απρίλιο του 2009.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι, αν και είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα στους παραπάνω τομείς, η ευρωπαϊκή οικονομία αντιδρά σχετικά καλά στην κρίση των χρηματοπιστωτικών αγορών, στην οικονομική επιβράδυνση των ΗΠΑ και στις υψηλές τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών. Παρά τη σχετική αναθεώρηση προς τα κάτω στις πρόσφατες προσωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής (βλ. IP/) ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης παραμένει 2% για την ΕΕ. Οι μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση κατέστησαν ανθεκτικότερες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο προσεχής κύκλος της στρατηγικής της Λισαβόνας, τον οποίο αναμένεται ότι θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα παράσχει συμπληρωματική ασφάλεια σε περίπτωση μελλοντικών αναταραχών στις διεθνείς αγορές.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο ανακοινώσεις διατίθενται στα MEMO 08/123 και 08/126 και τα κείμενα θα υπάρχουν το συντομότερο δυνατόν στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar