Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Bruxelles, den 27. februar 2008

Kommissionen fremlægger forslag for Det Europæiske Råd om statsejede investeringsfonde og finansiel stabilitet

Europa-Kommissionen vedtog i dag to meddelelser om statsejede investeringsfonde og om tilpasning af de europæiske og globale finansieringssystemer med henblik på øget finansiel stabilitet. Meddelelserne er Kommissionens bidrag til EU-ledernes diskussion af disse emner på Det Europæiske Råds forårsmøde den 13.-14. marts. Angående de statsejede investeringsfonde foreslår Kommissionen, at EU-lederne anlægger en fælles EU-tilgang for at øge åbenheden, forudsigeligheden og ansvarligheden i forbindelse med disse fonde. Med en fælles tilgang vil EU's stemme have større vægt i de internationale forhandlinger om vedtagelse af en adfærdskodeks omfattende standarder for åbenhed og god regeringsførelse. Med hensyn til den finansielle stabilitet ønsker Kommissionen, at Det Europæiske Råd bekræfter principperne for EU's bestræbelser på at gøre finansmarkederne mere gennemskuelige og at styrke forsigtighedstilsynet og risikostyringen, og at der fastlægges nogle overordnede retningslinjer for indsatsen.

Kommissionens formand, José Manuel Barroso, sagde, "EU må fortsat at være åben for udenlandske investeringer. Statsejede investeringsfonde er ikke at betragte som den store stygge ulv, der står på lur ved døren. De har tilført markedet likviditet og været med til at stabilisere finansmarkederne. De kan tilbyde den langsigtede og pålidelige investering, som vore virksomheder har brug for. For at opnå dette har vi brug for en global aftale om en frivillig adfærdskodeks – og det er det, vi bidrager til i dag. Det må undgås, at nogle fonde administreres uigennemskueligt eller bruges til formål, der ikke har noget med økonomi at gøre. EU bør indtage en fælles holdning, da forskellige tiltag fra medlemsstaternes side risikerer at opsplitte markedet. Jeg har allerede gjort det klart, at vi nok vil fremsætte forslag til EU-lovgivning, hvis der ikke opnås resultater ad frivillighedens vej. Med henblik på de internationale markeder generelt opfordres EU-lederne til utvetydigt at bekræfte, at EU vil træffe effektive fælles foranstaltninger for at afhjælpe de svagheder, som den seneste tids uro har bragt for dagen."

Statsejede investeringsfonde

I Kommissionens meddelelse om statsejede investeringsfonde opfordres EU's ledere til i fællesskab at fastlægge en afbalanceret og proportional EU-tilgang med det formål at beskytte EU's legitime politiske interesser uden at henfalde til protektionisme.

Det overordnede mål er at bevare det åbne investeringsmiljø, samtidig med at der skabes større åbenhed, forudsigelighed og ansvarlighed omkring de statsejede investeringsfondes investeringer. Det forudsætter større klarhed og bedre indsigt i styringen af de statsejede investeringsfonde, og at fondene stiller oplysninger af bedre kvalitet til rådighed for markederne vedrørende deres størrelse, investeringsmål, strategier og indkomstkilder.

EU bør gå forrest i bestræbelserne på at fremme det internationale samarbejde på dette område. I oktober 2007 opfordrede G7-landenes finansministre de internationale organisationer, især IMF og OECD, til at overveje situationen for de statsejede investeringsfonde. IMF er gået i gang med at udvikle en adfærdskodeks for de statsejede investeringsfonde i samarbejde med fondsejerne. OECD arbejder på at fastlægge reglerne for god praksis for modtagerlandene. Den fælles tilgang, som er skitseret i meddelelsen, er EU's bidrag til disse internationale bestræbelser.

I meddelelsen fastslås fem principper:

 • fastholdelse af et åbent investeringsmiljø både i og uden for EU, inkl. i de tredjelande, som benytter sig af statsejede investeringsfonde
 • støtte til det multilaterale arbejde i internationale organisationer som f.eks. IMF og OECD
 • anvendelse af de eksisterende redskaber på såvel EU- som medlemsstatsniveau
 • overholdelse af EF-traktatens krav og de internationale forpligtelser, f.eks. i forhold til WTO
 • proportionalitet og åbenhed.

I meddelelsen præciseres det desuden, hvilke grundlæggende standarder for god regeringsførelse og åbenhed der bør indgå i en international frivillig adfærdskodeks for de statsejede investeringsfonde; udgangspunktet er det arbejde, der er udført i IMF. En internationalt aftalt adfærdskodeks er det mest effektive og forholdsmæssigt bedste redskab til at imødegå bekymringen for, at de statsejede investeringsfonde gennem deres tværnationale transaktioner risikerer at påvirke markedsøkonomiernes normale måde at fungere på.

De vigtigste bekymringer skyldes, at der ikke er åbenhed omkring visse statsejede fonde, idet der ikke foreligger oplysninger om værdien af deres aktiver, deres investeringsmål og deres risikostyringssystemer. Det er også bekymrende, at de statsejede investeringsfonde kan anvendes til at fremme ejernes strategiske interesser og i mindre grad tjene normale kommercielle interesser, hvorved de virker forstyrrende for markederne og samtidig er en potentiel sikkerhedsfare for EU og dens medlemsstater.

Ved hjælp af den fælles tilgang, som Kommissionen foreslår, undgår man en ukoordineret indsats fra medlemsstaternes side, som ville opsplitte det indre marked og være til generel skade for EU's økonomi. Den vil desuden hjælpe EU med at nå målet om at få tredjelandes markeder åbnet for EU-investeringer. Det ville være vanskeligere at nå dette, hvis EU blev anset for at indføre uberettigede hindringer i Europa. Kommissionen anmoder Det Europæiske Råd om at godkende denne fremgangsmåde og om med den som grundlag at opfordre modtagerlandene til at holde deres markeder åbne og til at sørge for, at der findes klare retningslinjer for adgangen til investeringer. De statsejede investeringsfonde opfordres til at indgå en aftale om en adfærdskodeks, om muligt inden udgangen af 2008.

Finansiel stabilitet

På Rådets møde for økonomi- og finansministrene i oktober 2007 blev der vedtaget en køreplan for, hvordan der på europæisk og globalt plan kan sikres en bedre finansiel regulering og et bedre tilsyn for at undgå de svagheder, der har vist sig efter den seneste tids finansielle uro efter subprime-krisen i USA. Køreplanen er baseret på fire indsatsområder: større åbenhed, vurdering af de finansielle produkters værdi, øget forsigtighedskrav og bedre fungerende markeder.

I dagens meddelelse om finansiel stabilitet anmodes EU's ledere om på Det Europæiske Råds forårsmøde at fortsætte arbejdet med denne køreplan og tage yderligere skridt til på stats- og regeringslederniveau at bekræfte principperne for EU's adfærd internt og i international sammenhæng.

Principperne bør fastslå følgende: det primære ansvar for risikostyringen ligger hos de enkelte finansieringsinstitutioner og investorerne, den nationale lovgivning og kontrol skal modsvare de hurtige ændringer og innovationen i de finansielle produkter, og samarbejdet mellem de lovgivende myndigheder i EU og på verdensplan skal udvides.

Kommissionen ser desuden gerne, at Det Europæiske Råd vedtager en række retningslinjer for den interne politik og indsatsen i international sammenhæng. Det drejer sig bl.a. om følgende:

 • forbedring af kreditvurderingsinstitutternes oplysninger, idet der vil blive truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger, hvis der ikke sker noget ad frivillighedens vej
 • ajourføring af bestemmelserne om revision og værdiansættelse ud fra ønsket om at få fyldestgørende oplysninger om bankers og andre finansieringsinstitutters påvirkning af ikke-balanceførte poster
 • henstilling om, at der straks fremlægges fyldestgørende oplysninger om finansieringsinstitutters tab
 • forbedring af varslingssystemerne for den finansielle stabilitet
 • styrkelse af effektiviteten i EU's netværk for finansielle tilsynsmyndigheder og sikring af et stærkt og effektivt tilsyn med tværnationale grupper
 • fastlæggelse af fælles rammer for vurderingen af, hvordan en potentiel krise indvirker på systemerne.

Kommissionen ønsker at indgå en politisk aftale med Rådet og Europa-Parlamentet om, at de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer skal vedtages inden april 2009.

Samtidig med at det i meddelelsen understreges, at en indsats på området er vigtig, så har EU's økonomi reageret forholdsvis fornuftigt på uroen på finansmarkederne, opbremsningen i USA og de høje energi- og råvarepriser. Selv om Kommissionen har måttet nedjustere sin seneste vurdering af de økonomiske prognoser, anslås væksten i EU fortsat at være på 2 %. Reformerne i kølvandet på Lissabonstrategien for vækst og jobskabelse har gjort EU's økonomi mere fleksibel. Næste led i Lissabonstrategien, som forventes vedtaget på Det Europæiske Råd, vil sikre EU's markeder yderligere mod eventuel fremtidig uro på de internationale markeder.

Yderligere oplysninger om de to meddelelser findes i MEMO/08/123 og MEMO/08/126. Teksterne vil snarest blive offentliggjort på følgende adresse: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar