Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

V Bruselu dne 27. února 2008

Komise předkládá Evropské radě návrhy týkající se fondů státního majetku a finanční stability

Evropská komise dnes přijala sdělení o fondech státního majetku a o úpravě evropských a světových finančních systémů tak, aby lépe podporovaly finanční stabilitu. Tato sdělení jsou příspěvkem Komise k jednáním o těchto tématech, kterými se budou zabývat vedoucí představitelé Evropské unie na jarním zasedání Evropské rady ve dnech 13. a 14. března. Co se týká fondů státního majetku, Komise navrhuje, aby vedoucí představitelé Evropské unie přijali společný přístup EU týkající se zvýšení průhlednosti, předvídatelnosti a zodpovědnosti za tyto fondy. Tento společný přístup posílí hlas Evropy na mezinárodních jednáních, jejichž cílem je vypracovat kodex chování, včetně norem v oblasti transparentnosti a správy věcí veřejných. Co se týká finanční stability, Komise si přeje, aby Evropská rada potvrdila zásady, díky nimž bude úsilí EU směřovat ke zvyšování průhlednosti finančních trhů, k posilování obezřetnostního dohledu a řízení rizik a k vypracování hlavních rysů opatření, jež je třeba provést.

Předseda Komise José Manuel Barroso uvedl: „Evropa musí zůstat otevřená investicím přicházejícím ze zahraničí. Fondy státního majetku nejsou velkým zlým vlkem číhajícím za dveřmi. Posilují likviditu a přispívají ke stabilizaci na finančních trzích. Mohou nabídnout spolehlivé dlouhodobé investice, které naše podniky potřebují. Abychom to zajistili, potřebujeme celosvětovou shodu ve věci dobrovolného kodexu chování, a právě tomu slouží náš dnešní příspěvek. Je třeba se vyhnout tomu, aby některé fondy byly spravovány neprůhledně nebo aby byly využívány k nehospodářským cílům. EU by měla zaujmout společný přístup bez rozdílných reakcí ze strany členských států, které by mohly rozdrobit jednotný trh. Již jsme dal jasně najevo, že pokud nedokážeme dosáhnout výsledků dobrovolnými prostředky, můžeme navrhnout evropské právní předpisy. V oblasti mezinárodních finančních trhů zpravidla vedoucí představitele EU žádáme, aby jasně potvrdili, že Evropa zaujme účinný společný postoj a vyřeší tak nedostatky související se současnými problémy.“

Fondy státního majetku

Sdělení Komise o fondech státního majetku navrhuje vedoucím představitelům EU vyrovnaný a přiměřený společný postoj EU, jehož cílem bude taková ochrana legitimních politických zájmů, která umožní vyvarovat se léčky protekcionismu.

Hlavním cílem je zachovat prostředí otevřeného investicím a zároveň posílit průhlednost a předvídatelnost investic týkajících se fondů státního majetku a odpovědnosti za ně. K tomu je zapotřebí nejen větší jasnosti a lepšího pochopení správy fondů státního majetku, ale i zlepšení kvality informací, které jsou trhům poskytovány, co se týká jejich objemu, investičních cílů, strategií a finančních zdrojů.

Evropská unie by měla být hnacím motorem podporujícím v tomto ohledu činnost na mezinárodním poli. Ministři financí skupiny G7 vyzvali v říjnu 2007 mezinárodní organizace, zejména Mezinárodní měnový fond (MMF) a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), aby zahájily úvahy o fondech státního majetku. MMF pracuje ve spolupráci s vlastníky fondů státního majetku na kodexu chování těchto fondů. OECD se v současnosti snaží o definici nejlepších postupů pro přijímající země. Společný přístup stanovený ve sdělení by měl být příspěvkem EU ke stávajícímu úsilí na mezinárodní scéně.

Sdělení stanoví pět zásad:

 • dodržování zásady otevřeného přístupu k investicím, a to nejen v rámci Evropské unie, ale i jinde ve světě, včetně třetích zemí, jež spravují fondy státního majetku;
 • podpora vícestranného pracovního nasazení v mezinárodních organizacích jako jsou MMF a OECD;
 • použití stávajících nástrojů na úrovni EU a členských států;
 • dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy o ES a mezinárodních závazků, například v rámci WTO;
 • přiměřenost a průhlednost.

Sdělení dále stanoví určité základní normy správy a průhlednosti. Ty by měly být zahrnuty do dobrovolného kodexu chování týkajícího se fondů státního majetku, který by měl být schválen na mezinárodní úrovni na základě práce vykonané v současné době IMF. Dobrovolný kodex chování schválený na mezinárodní úrovni je nejúčinnější a nejpřiměřenější způsob řešení obav z možných rizik, tedy z přeshraničních operací některých fondů státního majetku, jež by mohly vést k narušení běžného fungování tržních ekonomik.

K věcem, které vyvolávají největší obavy, patří, že některé fondy státního majetku fungují neprůhledným způsobem, a to tak, že například neplní oznamovací povinnost týkající se hodnoty svého majetku, investičních cílů a charakteru svých systémů řízení rizik. Existují rovněž obavy, že místo toho, aby byly fondy státního majetku používány jejich vlastníky v rámci běžných obchodních zájmů, budou používány v rámci jiných strategických zájmů, a tím dojde k narušení trhu a ke vzniku možných problémů spojených s bezpečností, se kterými se bude potýkat nejen Evropská unie, ale i její členské státy.

Společný přístup navržený Komisí umožní to, že bude možné vyhnout se nekoordinovaným reakcím na vnitrostátní úrovni, které by roztříštily vnitřní trh a celkově poškodily evropskou ekonomiku. Přispěje také k realizaci obchodního cíle EU, kterým je otevření trhu třetích zemí investorům z EU. Dosáhnout tohoto cíle by bylo obtížnější, pokud by se zdálo, že EU klade neoprávněné překážky uvnitř Evropy. Komise žádá Evropskou radu, aby přijala tento přístup a aby z něj vycházela při podpoře snah přijímacích zemí o udržení otevřenosti jejich trhů a poskytnutí jasného návodu ohledně přístupu k investicím, jakož i snah vlastníků fondů státního majetku o to, aby dosáhli dohody o kodexu chování, a to nejlépe do konce roku 2008.

Finanční stabilita

Rada ve složení pro hospodářské a finanční věci schválila v říjnu 2007 plán na posílení evropských a světových finančních nařízení a dohled na nimi. Jeho cílem je zamezit nedostatkům, jež vyšly najevo v souvislosti se současnými finančními problémy na trhu s rizikovými hypotékami. Plán je založen na čtyřech klíčových oblastech práce: zlepšení průhlednosti, zhodnocování finančních produktů, posílení obezřetnostních požadavků a zdokonalení fungování trhu.

Dnešní sdělení Komise o finanční stabilitě vyzývá vedoucí představitele Evropské unie, kteří se sejdou na jarním zasedání Evropské rady, aby vycházeli z tohoto plánu a pokročili kupředu tím, že na úrovni hlav států a předsedů vlád potvrdí zásady, podle nichž se EU bude řídit jak na vnitřním trhu, tak na mezinárodní scéně.

Mezi tyto zásady patří: základní zodpovědnost za řízení rizik nesou finanční instituce a investoři, národní předpisové a kontrolní rámce musí čelit rychlým změnám a inovacím, které jsou charakteristické pro finanční produkty, spolupráce mezi regulačními orgány na úrovni EU a v mezinárodním měřítku musí být posílena.

Komise si rovněž přeje, aby Evropská rada přijala celou řadu opatření ve vnitropolitickém i mezinárodním rámci. Jedná se o:

 • zlepšení poskytování informací agenturami vydávajícími ratingy úvěrů, a to přijímáním regulačních opatření v případě, že tak agentury nečiní z vlastní iniciativy;
 • aktualizaci účetních pravidel a pravidel zhodnocování tak, aby veškeré informace o riziku, kterému jsou vystaveny banky a dalších finanční instituce v souvislosti s podrozvahovými nástroji, byly dostupné;
 • podporu rychlého a úplného zveřejnění ztrát způsobených finančními institucemi;
 • zdokonalení systému včasného varování v oblasti finanční stability;
 • posílení účinnosti sítí finančního dozoru a zajištění přísné a účinné kontroly přeshraničních skupin;
 • práci na společném rámci, kterým se vyhodnocuje systematický vliv možného rizika.

Komise si přeje uzavřít politickou dohodu s Radou a Evropským parlamentem s cílem provést potřebné legislativní změny do dubna 2009.

Sdělení zdůrazňuje důležitost provádění iniciativ ve výše uvedených oblastech, přestože evropská ekonomika poměrně dobře reaguje na nepokoje na finančních trzích, na zpomalení hospodářského růstu v USA a na vysoké ceny energie a komodit. Předpokládaný růst uvnitř EU se udržuje ve výši 2 %, a to i přesto, že má dojít k jeho poklesu na základě nedávné prozatímní prognózy Komise týkající se hospodářského růstu. Evropská ekonomika se stala pružnější díky reformám uskutečněným v souladu s lisabonskou strategií růstu a zaměstnanosti. Příští cyklus Lisabonské strategie, kterou by měla Evropská rada přijmout, poskytne vyšší úroveň ochrany vůči jakýmkoli budoucím nepokojům na finančních trzích.
Další informace o obou sděleních najdete v MEMO/08/123 a MEMO/08/126 a jejich texty budou k dispozici co nejdříve na stránce:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm


Side Bar