Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/313

Брюксел, 27 февруари 2008 г.

Комисията направи предложения до Европейския съвет относно държавните инвестиционни фондове и финансовата стабилност

Днес Европейската комисия прие съобщения относно държавните инвестиционни фондове и относно изменения на европейските и световни финансови системи с цел по-добра защита на финансовата стабилност. Тези съобщения представляват приноса на Комисията към дискусиите на ръководителите на ЕС по тези въпроси, които ще се състоят по време на пролетния Европейски съвет на 13 и 14 март. По отношение на държавните инвестиционни фондове (ДИФ) Комисията предлага ръководителите на ЕС да подкрепят общ европейски подход за увеличаване на прозрачността, предвидимостта и отчетността на ДИФ. Подобен общ подход ще подсили позицията на Европа в рамките на международните дискусии, които имат за цел създаването на кодекс за поведение, включително стандарти в областите прозрачност и управление. По отношение на финансовата стабилност Комисията би искала Европейският съвет да потвърди принципите, които ще ръководят усилията на ЕС за подобряване на прозрачността на финансовите пазари и за подсилване на финансовия надзор и управлението на риска, както и за създаване на общи насоки относно действията, които да бъдат предприети.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Европа трябва да остане отворена за чужди инвестиции. Държавните инвестиционни фондове не представляват заплаха за нас. Те вляха парични средства и спомогнаха за стабилизирането на финансовите пазари. Те могат да осигурят надеждните дългосрочни инвестиции, от които се нуждаят нашите компании. За да се гарантира това, е необходимо да се договори на глобално равнище доброволен кодекс за поведение — именно за тази цел даваме своя принос днес. Той трябва да спомогне за избягването на непрозрачното управление на държавните инвестиционни фондове или на това те да бъдат използвани за неикономически цели. ЕС трябва да приеме общ подход, без различни реакции от страна на държавите-членки, които биха могли да фрагментират единния пазар. Вече ясно посочих, че можем да направим предложения за европейско законодателство, ако не успеем да постигнем резултати на доброволни начала. Като цяло по отношение на международните финансови пазари ние приканваме европейските ръководители да потвърдят силно и ясно, че Европа ще предприеме ефективен общ подход за справяне със слабостите, които излязоха наяве при неотдавнашната криза.“

Държавни инвестиционни фондове

Съобщението на Комисията относно държавните инвестиционни фондове предлага на европейските ръководители балансиран и пропорционален общ подход на ЕС за закрила на легитимните интереси по различните политики без да се стига до протекционизъм.

Общата цел е да се запази открита инвестиционната рамка, като същевременно се подобри прозрачността, предвидимостта и отчетността на инвестициите на ДИФ. Това изисква постигането на по-голяма яснота и вникване в управлението на ДИФ, както и подобряване на качеството на информацията, предоставяна от тях в рамките на пазара относно техния размер, инвестиционни цели, стратегии и произход на средствата.

ЕС трябва да бъде движещата сила за задълбочаване на международните усилия в тази насока. През октомври 2007 г. финансовите министри на Г-7 поканиха международни организации, а именно МВФ и ОИСР, да започнат обмисляне на подход по отношение на ДИФ. МВФ изготвя кодекс за поведение за ДИФ в сътрудничество с техните притежатели. ОИСР определя най-добри практики за страните получатели. Общият подход, посочен в съобщението, трябва да представлява приноса на ЕС към тези международни усилия.

В съобщението се посочват пет принципа:

 • ангажимент за поддържане на открита инвестиционна рамка в ЕС и извън него, включително в трети държави, в които действат ДИФ;
 • подкрепа за многостранни действия в рамките на международни организации като МВФ и ОИСР;
 • използване на съществуващи инструменти на равнище на ЕС и на държавите-членки;
 • спазване на задълженията по Договора за ЕО и на международните ангажименти, например в рамките на СТО;
 • пропорционалност и прозрачност;

В съобщението се посочват някои основни стандарти за управление и прозрачност, които трябва да бъдат включени в кодекса за поведение за ДИФ на доброволни начала с цел постигане на съгласие на международно равнище, което да се основава на настоящите действия на МВФ. Постигането на международно съгласие относно кодекс за поведение на доброволни начала е най-ефективният и пропорционален начин за справяне с тревогите, свързани с възможни рискове относно нарушаване на нормалното функциониране на пазарните икономики, предизвикано от трансграничните операции на някои ДИФ.

Едни от основните тревоги са, че някои ДИФ работят по непрозрачен начин, като например не разкриват стойността на активите си, инвестиционните си цели и същността на системите си за управление на риска. Съществуват и тревоги, че притежателите на ДИФ могат да ги използват по-скоро за прокарване на стратегически интереси, отколкото на нормални търговски интереси, като така нарушат пазарите и създадат потенциални проблеми по отношение на сигурността на ЕС и на неговите държави-членки.

Общият подход, изтъкван от Комисията, ще спомогне за избягването на некоординирани национални отговори, които ще фрагментират вътрешния пазар и ще навредят на европейската икономика като цяло. Подходът ще спомогне също така за постигане на търговската цел на ЕС за отваряне на пазарите на трети държави за инвеститори от ЕС. Това би било по-трудно, ако действията на ЕС бъдат изтълкувани като налагане на неоправдани бариери в рамките на Европа. Комисията поиска от Европейския съвет да подкрепи този подход и да го превърне в основа за насърчаване на страните получатели да държат техния пазар отворен и да осигурят ясни насоки относно достъпа до инвестиции, а на притежателите на ДИФ да постигнат съгласие относно кодекс за поведение, за предпочитане до края на 2008 г.

Финансова стабилност

През октомври 2007 г. Съветът във формат „Икономически и финансови въпроси“ (ЕКОФИН) постигна съгласие за пътна карта за подобряване на европейското и световно финансово регулиране и надзор, за да се запълнят пропуските, които бяха разкрити при последната финансова криза, породена от високорисковите ипотечни кредити в САЩ. Пътната карта се основава на четири ключови области на действие: подобряване на прозрачността; установяване на стойността на финансовите продукти; засилване на изискванията за надзор и подобряване функционирането на пазарите.

Днешното съобщение на Комисията относно финансовата стабилност приканва ръководителите на ЕС по време на пролетния Европейски съвет да се основат на тази пътна карта и да „направят крачка напред“, като потвърдят на равнище на държавни и правителствени ръководители принципите, които ще ръководят ЕС на вътрешно равнище, както и в рамките на международните форуми.

Тези принципи трябва да включват: първоначалната отговорност при управление на риска се пада на отделните финансови институции и инвеститори; националните регулаторни и контролни рамки трябва да могат да се справят с бързите промени и иновациите при финансовите продукти; сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС и в международен план трябва да бъде засилено.

Комисията иска също така Европейският съвет да подкрепи серия от насоки за действие по отношение на вътрешните политики, както и по отношение на международните форуми. Това включва:

 • подобряване качеството на информацията, предоставена от агенциите за кредитен рейтинг, като се предприемат регулаторни мерки, ако агенциите не го направят доброволно;
 • актуализиране на счетоводните правила и на тези за оценяване, така че, да бъде предоставена пълна информация за излагането на банките и другите финансови институции на задбалансови елементи;
 • насърчаване на бързото и пълно разкриване на загуби от страна на финансовите институции;
 • подобряване на системи за ранно предупреждение относно финансовата стабилност;
 • засилване на ефективността на мрежите в ЕС от служби за финансов надзор и осигуряване на засилен и ефективен контрол върху трансграничните групи;
 • работа върху обща рамка за оценяване на последиците върху системите от потенциална криза.

Комисията се стреми към постигане на политическо съгласие със Съвета и Европейския парламент за провеждане на необходимите законодателни промени преди април 2009 г.

Комисията подчертава че, въпреки че действията в горепосочените области са от първостепенно значение, европейската икономика се справя относително добре с кризата във финансовите пазари, със спада на икономиката в САЩ и високите цени на енергията и на потребителските стоки. В неотдавнашната междинна икономическа прогноза на Комисията планираният растеж за ЕС продължава да бъде 2 %, въпреки известно преразглеждане в посока намаляване. Реформите, проведени в рамките на Лисабонската стратегия за растеж и трудова заетост, направиха европейските икономики по-устойчиви. Следващият цикъл от Лисабонската стратегия, който се очаква да бъде подкрепен от Европейския съвет, ще предостави допълнителна сигурност при бъдещи проблеми на международните пазари.
Повече подробности относно двете съобщения можете да намерите в MEMO/08/123 и MEMO/08/126, а текстовете ще бъдат предоставени възможно най-скоро на адрес:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm.


Side Bar