Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/310

V Bruseli 27. februára 2008

Ešte bezpečnejší internet pre deti

Európska komisia dnes predložila návrh nového programu pre bezpečnejší internet s cieľom posilniť bezpečnosť detí v prostredí on-line. Vzhľadom na to, že nový program zahŕňa aj moderné služby komunikácie typu Web 2.0, ako napríklad vytváranie sociálnych sietí, bude sa jeho prostredníctvom bojovať nielen proti nezákonnému obsahu, ale aj proti škodlivému správaniu, akým je napríklad šikanovanie a pochybné nadväzovanie kontaktov. Tento program nadväzuje na úspešný program pre bezpečnejší internet, s realizáciou ktorého sa začalo v roku 2005, a bude sa vykonávať v rokoch 2009 až 2013, pričom je naň vyhradený rozpočet vo výške 55 miliónov EUR.

„Bezpečnejší internet je vhodným príkladom európskeho programu, ktorý má priamy vplyv na každodenný život občanov: keďže čoraz viac detí a dospievajúcich v Európe používa on-line technológie či už doma alebo v škole, je nevyhnutné, aby oni a ich rodičia a učitelia mali k dispozícii informácie o príležitostiach a rizikách, ktoré sa môžu objaviť,“ uviedol José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie. „Európska komisia chce prostredníctvom nového programu pre bezpečnejší internet realizovať svoje úsilie zamerané na vytváranie bezpečnejšieho prostredia on-line pre deti posilnením samoregulačných iniciatív a väčšej informovanosti spoločnosti. Ak sa vyskytne prípad nezákonného obsahu on-line, verejné orgány zabezpečia rýchle a cielené opatrenia vďaka zdokonalenému systému hlásenia.“

„EÚ v uplynulých rokoch do značnej miery podporila snahu zaistiť bezpečnosť internetu pre deti, ale tento cieľ sa ešte nepodarilo naplniť,“ dodala komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Presnejšie povedané, potreba prijímať opatrenia sa v odozve na nové spôsoby využívania technológií zvyšuje. Som presvedčená o tom, že vďaka novému programu pre bezpečnejší internet sa Európa stane príkladom v súvislosti s ochranou neplnoletých pred ich zneužívaním prostredníctvom mobilných technológií a on-line technológií.“

Prostredníctvom návrhu nového programu sa bude:

  • Obmedzovať nezákonný obsah a riešiť otázka škodlivého správania on-line: opatrenia zamerané na vytvorenie národných kontaktných miest pre verejnosť, kde je možné nahlásiť prípady nezákonného obsahu on-line a škodlivého správania, pričom sa pozornosť zameria najmä na prípady pohlavného zneužívania detí a pochybné nadväzovanie kontaktov.
  • Podporovať bezpečnejšie prostredie on-line: posilnia sa samoregulačné iniciatívy v tejto oblasti. Podpora účasti detí a mladých ľudí na vytváraní bezpečnejšieho prostredia on-line, a to najmä prostredníctvom mládežníckych skupín.
  • Zabezpečovať informovanosť verejnosti: opatrenia zamerané na deti, ich rodičov a učiteľov. Posilnenie multiplikačného účinku prostredníctvom výmeny najlepších postupov v rámci siete národných informačných centier. Podpora kontaktných miest, kde sa pre rodičov a deti zabezpečuje poradenstvo v súvislosti so zachovaním bezpečnosti on-line.
  • Vytvorí sa aj vedomostná základňa, a to prostredníctvom spolupráce výskumníkov pôsobiacich v oblasti on-line bezpečnosti detí na európskej úrovni. Vytvorenie vedomostnej základne týkajúcej sa nových technológií, ktoré používajú deti, účinkov, ktoré na ne majú tieto technológie, a súvisiacich rizík. Základňa sa bude využívať s cieľom zlepšiť účinnosť prebiehajúcich opatrení v rámci programu pre bezpečnejší internet.

Súvislosti:

V dnešnom návrhu sa zohľadňujú výsledky verejnej diskusie o bezpečnejšom internete a on-line technológiách pre deti, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch od apríla do júna 2007:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/public_consultation/index_en.htm

Návrh zahŕňa aj odporúčania, ktoré uviedli samotné deti na Európskom fóre mládeže organizovanom Európskou komisiou pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2008 (pozri IP/08/207).

Okrem programu pre bezpečnejší internet sa uskutočnili aj iné politické iniciatívy na základe dohody s významnými operátormi mobilných sietí z februára 2007, ktoré boli zamerané na rozvíjanie samoregulačných kódexov správania s cieľom chrániť neplnoleté osoby používajúce mobilné telefóny (pozri IP/07/139). Zástupcovia odvetvia mobilných služieb navyše nedávno oznámili, že úplne zablokujú prístup k detskej pornografii prostredníctvom mobilných telefónov.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar