Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/267

V Bruselu dne 20. února 2008

Politika soudržnosti a energetické výzvy: podpora řešení v regionech EU

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová dnes vysvětlila, jak politika soudržnosti na období 2007–2013 přispěje k rozvoji obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti v regionech EU. Do těchto oblastí bude investováno téměř 9 miliard EUR. Komise bude rovněž v roli prostředníka podporovat členské státy při včasném investování do energetiky a prosazovat sdílení znalostí mezi regiony.

„Regiony hrají při dosahování ambiciózních cílů v energetice na základě uvážlivých investic v rámci politiky soudržnosti zásadní roli. Udělala na mě dojem představivost, která se promítla v místních iniciativách, jež jsou již rozběhnuté – jsou dobrými příklady pro ostatní. A spatřuji zde obrovský potenciál pro tvorbu udržitelných pracovních míst a růst na základě vývoje inovativních technologií, které přispějí ke snížení naší uhlíkové stopy. Čím dříve začnou regiony jednat, tím dříve budou mít prospěch z nízkouhlíkového životního stylu,“ uvedla komisařka.

Evropská komise dne 23. ledna předložila návrh opatření na ochranu klimatu, ve kterých se přisuzuje vysoká priorita obnovitelné energii a zvýšení energetické účinnosti.

V rámci 450 operačních programů politiky soudržnosti na období 2007–2013 bude vynaloženo celkem 9 miliard EUR na projekty související s energetikou, 4,8 miliard EUR na obnovitelné zdroje energie a 4,2 miliardy EUR na opatření týkající se energetické účinnosti a hospodaření s energií.

Na podporu výzkumu a vývoje je vyčleněno 63,8 miliard EUR a komisařka doporučila věnovat významnou část těchto prostředků na projekty výzkumu obnovitelných zdrojů energie.

Paralelně s tím bude Komise pomáhat členským státům dosáhnout jejich stanovených cílů zaměřených na obnovitelné zdroje energie a urychlit provádění programů. Rovněž prosazuje sdílení zkušeností a osvědčených postupů, zejména prostřednictvím iniciativy „Regiony pro hospodářskou změnu“. Tři linie této iniciativy se týkají energetiky: 1) přechod na nízkouhlíkové hospodářství; 2) rozvoj udržitelného a energeticky účinného bydlení a 3) dosažení udržitelného rozvoje měst.

Řada evropských regionů se stala průkopníky, pokud jde o tento vývoj a technologie. Pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost je však především charakteristické to, že se většinou vyvíjejí v okrajových oblastech.

Komisařka Hübnerová představila několik případových studií, které mohou posloužit jako příklady vhodné následování pro jiné regiony:

Příklad 1: Zvláštní nástroj Francie pro hodnocení emisí uhlíku

Francie prosazuje „nízkouhlíkové hospodářství“ a bude v tomto směru mapovat investice pro operační programy na období 2007–2013. Francie vyvinula zvláštní nástroj pro měření monitorování emisí CO2 produkovaných v rámci všech projektů financovaných s podporou EU. Tento nástroj pro hodnocení uhlíkových emisí se použije u všech investic v rámci CPER (smlouvy mezi státem a regiony) a operačních programů spolufinancovaných v rámci politiky soudržnosti. Posouzením podílu každé projektové investice na uhlíkových emisích přispěje k rozhodovacímu procesu na jednotlivých úrovních partnerství a rovněž usnadní trvalé monitorování uhlíkové neutrality v partnerském regionu. Francie je přesvědčena, že jí tento přístup pomůže dosáhnout splnění závazku snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů o 75 %.

Příklad 2: Ambice Itálie v energetice

Itálie je vysoce závislá na dovozech tradičních zdrojů energie. Z tohoto důvodu se rozhodla začít vyvíjet nová řešení, konkrétně prostřednictvím politiky soudržnosti až do výše 1 057 miliard EUR. Udržitelná energetika byla jako specifická priorita zařazena do všech italských programů. Program pro jižní regiony je výslovně zaměřen na inovace a udržitelnou energetiku. Itálie, Polsko a Česká republika zaujímají vedoucí místa v pořadí investic určených v členských státech na podporu energie z obnovitelných zdrojů.

Příklad 3: Samsø (Dánsko) – průkopník v energetické soběstačnosti

Ostrov Samsø se od roku 1997, kdy zahájil svůj ambiciózní plán být ostrovem využívajícím pouze energii z obnovitelných zdrojů, stal ukázkovým příkladem. Ostrov získal zkušenosti, co se týká větrných turbín a energie neutrální z hlediska CO2, dálkového vytápění využívajícího obnovitelné zdroje energie, traktorů na řepkový olej i solárních panelů. Jeho pobřežní větrné turbíny nyní vyrábějí více energie, než kolik jí spotřebuje doprava na ostrově. Energetická akademie na Samsø zprostředkovává výměnu zkušeností a výsledků výzkumu s návštěvníky a výzkumníky.

Příklad 4: Projekt „Energie pro soudržnosti“: vytváření sítí mezi regiony

Tento projekt podporovaný z programu Inteligentní energie – Evropa (IEE) byl zahájen počátkem roku 2006. Cílem je prosazovat obnovitelné zdroje energie v méně rozvinutých venkovských oblastech za podpory politiky soudržnosti na období 2007–2013. Mezi účastníky projektového konsorcia patří 12 společností a institucí z 11 různých členských států (Německo, Belgie, Česká republika, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Itálie, Řecko). Cílem je vypracovat „hlavní plány“ pro pilotní projekty týkající se obnovitelných zdrojů energie v osmi cílových regionech a šířit výsledky po celé Evropě.

Příklad 5: INTERREG III

REGIOSUSTAIN: Čtrnáct partnerů z pěti členských států (Rakousko, Česká republika, Německo, Polsko a Slovensko) spolupracují na rozvoji využívání biomasy pro výrobu energie vytvořením odborné sítě, prosazováním strukturálních změn ve venkovských oblastech, poskytováním alternativních zdrojů příjmu a využitím stávajícího potenciálu v zemědělství a lesnictví.

CHANGELAB: Spolupráce sedmi členských států (Estonsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Švédsko, Spojené království) dokládá potřebu zaměřit se na životní styl a postoje spotřebitelů, a tak dosáhnout účinných regionálních strategií pro udržitelnou spotřebu a udržitelný rozvoj.

Příloha (pdf, pouze v angličtině): Výše finančních prostředků EU vyčleněných na obnovitelnou energii v každém členském státě

Doplňkové informace o regionální politice najdete na adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


Side Bar