Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/264

V Bruselu dne 19. února 2008

Komise přijala akční plán na posílení dozoru při sdíleném řízení strukturálních opatření

Komise přijala akční plán pro strukturální fondy, který má pomoci uskutečnit doporučení Účetního dvora ke zlepšení dozoru Komise nad řídícími a kontrolními systémy pro strukturální opatření v členských státech.

Akční plán se zaměřuje na zlepšení primární kontroly na řídící úrovni v členských státech: právě tato úroveň může nejvýznamněji přispět ke snížení potenciálního rizika. Nedostatky a chyby na této úrovni bývají způsobeny složitými pravidly, která nejsou patřičně pochopena či uplatňována. Proto je nezbytné těmto nedostatkům a chybám předcházet proškolováním řídících orgánů a poskytováním pokynů.

V rámci procesu, který má vést ke snížení počtu chyb a zlepšení auditních systémů, již 25 členských států zaslalo či brzy zašle roční shrnutí o svých dostupných auditech a výkazy za rok 2007. Prostudování shrnutí a následná opatření budou základem pro úsilí Komise při zlepšování její úlohy v oblasti dozoru. Členské státy, které dosud nesplnily svou zákonnou povinnost a nezaslaly shrnutí, popřípadě zaslaly shrnutí neúplná, obdrží dopis se žádostí o doplnění příslušných informací. V dopise bude uvedeno, že v případě nesplnění daných požadavků bude zahájeno řízení pro porušení práva.

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová uvedla: „Komise považuje zlepšování sdíleného řízení za prioritu. Tento akční plán představuje praktickou reakci na doporučení Účetního dvora a poslouží jako prostředek spolupráce se členskými státy k zajištění spolehlivější a důslednější certifikace výdajů. Plán stanoví konkrétní opatření, která se mají provést v přesně stanovených termínech. Jsem přesvědčena, že tento pragmatický přístup přinese výsledky, o něž všichni usilujeme; tedy výrazné zlepšení účinnosti primární finanční kontroly na úrovni členských států.

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla řekl: „Většina finančních prostředků EU se vynakládá v členských státech a Komise zajistí, aby peníze daňových poplatníků byly řádně využity. Tento akční plán pomůže Komisi ještě lépe dohlížet nad vynakládáním finančních prostředků v členských státech. Díky němu budeme moci zdokonalit kontroly ex post a v případě potřeby použít rychlejší mechanismy k zastavení plateb a zahájit postupy pro finanční opravy.“

Programové období 2007–2013: Preventivní opatření, která mají zlepšit fungování kontrolních a auditních systémů pro programy období 2007–2013 od samého počátku a přinést zjednodušení, se právě uskutečňují a budou se uskutečňovat i v budoucnu, aby bylo možné odhalovat a odstraňovat případné nedostatky včas.

Programové období 2000–2006: Mezitím bude Komise věnovat zvýšenou pozornost ukončování programů z období 2000–2006 k zajištění legality a řádnosti plateb pro dané období. Díky akčnímu plánu by účinnější kontroly ex post měly odstranit případné zbývající nedostatky systémů.

Bude zlepšeno podávání zpráv o finančních opravách provedených členskými státy a v náležitých případech zajistí Komise rychlejší používání postupů k zastavení plateb a k finančním opravám.

Komise podpoří praxi uzavírání „smluv o důvěře“ týkajících se auditních systémů členských států, které by měly zajistit spolehlivost vnitrostátních auditních orgánů. Šest takových smluv již bylo podepsáno s Rakouskem, Dánskem, Estonskem, Portugalskem, Slovinskem a Spojeným královstvím (Walesem).

Prostudování ročních shrnutí dostupných auditů a výkazů od členských států a následná opatření budou v tomto procesu hrát klíčovou úlohu.


Side Bar