Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA

IP/08/257

Briuselis, 2008 m. vasario 19 d.

Komisija vertina Danijos ir Lietuvos konvergencijos programas

Šiandien Europos Komisija išnagrinėjo atnaujintas Danijos ir Lietuvos konvergencijos programas[1]. Danijos programoje numatyta, kad 2007–2010 m. biudžeto būklė bus gera ir kad lėtesnio ekonomikos augimo sąlygomis bus užtikrintas didelis, nors ir mažėjantis, perteklius. Tačiau vidutinės trukmės tikslas (VTT) – ¾–1¾ % bendrojo vidaus produkto (BVP) struktūrinis perteklius – programos įgyvendinimo laikotarpiu bus pasiektas. Lietuvos programa siekiama griežtinti fiskalinę politiką ir taip didinti makroekonominį stabilumą. Tačiau atsižvelgiant į nuolatinį išorės ir vidaus veiksnių poveikį derėtų vykdyti dar griežtesnę fiskalinę politiką. Programoje numatoma, kad siekiant vidutinės trukmės tikslo – užtikrinti ne didesnį nei 1 % BVP struktūrinį deficitą – struktūrinis balansas bus gerinamas tik palaipsniui ir kad tuo tikslu laikotarpio pabaigoje bus atliktas pajamomis grįstas tikslinimas. Be to, atsižvelgiant į gana drąsias pajamų prognozes ir į tai, kad nenustatytas įpareigojantis vidutinės trukmės biudžeto planas, biudžeto vykdymo rezultatai gali būti blogesni nei prognozuojama. Ilgalaikio valstybės finansų tvarumo rizika Danijoje ir Lietuvoje yra nedidelė[2].

„Danijos valstybės finansų būklė yra viena geriausių visoje Europos Sąjungoje. Sveikintina tai, kad Danija nuosekliai užtikrina didelį biudžeto perteklių. Šiuo metu pagrindinis uždavinys – toliau vykdyti apdairią fiskalinę politiką ir mažinti įtampą darbo rinkoje derinant įvairias struktūrinės ir makroekonominės politikos priemones. Lietuva primygtinai raginama siekti geresnių biudžeto rodiklių ir toliau vykdyti struktūrines reformas, kad galėtų tinkamai valdyti infliaciją lemiančius veiksnius, išsaugoti konkurencingumą ir spręsti darbo rinkos problemas. Tai bus labai svarbu siekiant ir toliau spartinti šalies vystymąsi“, – teigė už ekonomikos ir pinigų reikalus atsakingas Komisijos narys Joaquínas Almunia.

Šiandien Komisija įvertino atnaujintas Danijos ir Lietuvos konvergencijos programas. Įvertintos ir Airijos, Graikijos bei Ispanijos stabilumo programos (žr. IP/08/256). Dvi šalių grupės jau įvertintos sausį, o vertinimas aptartas vasario 12 d. vykusiame ES finansų ministrų tarybos posėdyje. Vasario 13 d. Komisija išnagrinėjo trečios grupės programas. Trečios ir ketvirtos grupės programas tikimasi aptarti kovo 4 d. rengiamame ES finansų ministrų tarybos posėdyje.

LIETUVA

2007 m. gruodžio 28 d. Lietuva pateikė atnaujintą 2007–2010 m. konvergencijos programą.

Nors beveik 10 % Lietuvos ūkio augimas buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, tačiau 2007 m. deficitas, turimais duomenimis, buvo 0,9 % BVP, t. y. didesnis nei 2006 m.

Programoje numatyta griežtinti fiskalinę politiką ir taip spręsti didelio užsienio prekybos deficito ir infliacijos problemas. Tačiau nepaisant spartaus ekonomikos augimo užsibrėžti biudžeto tikslai nėra dideli. Vidutinės trukmės tikslas – 1 % BVP struktūrinis deficitas. Kadangi nėra pakankamai informacijos apie reikiamas priemones ir neparengtas įpareigojantis vidutinės trukmės planas, Komisijos nuomone kyla pavojus, kad biudžeto tikslai gali būti nepasiekti. Turint omenyje tai, kad neseniai Lietuvoje sumažinti tiesioginiai mokesčiai ir kad daug vilčių siejama su geresniu mokesčių surinkimu, pajamų prognozės taip pat atrodo gana drąsios.

Lietuvos įsiskolinimo santykis mažas. Ilgalaikio valstybės finansų tvarumo rizika nedidelė.

Atsižvelgiant į Komisijos vertinimą ir siekiant užtikrinti tvarią konvergenciją bei sklandų dalyvavimą antrajame valiutų kurso mechanizme, Lietuva raginama mažinti ekonomikos perkaitimo riziką, t. y.: i) 2008 ir vėlesniais metais siekti daug geresnių biudžeto rodiklių nei numatyta programoje, visų pirma ribojant išlaidų augimą, kaupiant nenumatytąsias pajamas ir užtikrinant, kad vidutinės trukmės išlaidų ribinės vertės būtų privalomos; ii) valdyti infliaciją lemiančius veiksnius darbo užmokesčio augimą derinant su bendru produktyvumo augimu ir imtis struktūrinių priemonių darbo rinkos problemoms šalinti.

Lietuva taip pat raginama geriau laikytis elgesio kodekse nustatyto stabilumo ir konvergencijos programų pateikimo termino[3].

For the assessment of the convergence programmes of the other countries, please see the English, French or German translation of this press release.
Komisijos rekomendacijas dėl Tarybos nuomonės apie kiekvienos šalies programas galima rasti

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article11980_en.htm

LITHUANIA
Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

 
 
2006
2007
2008
2009
2010
Real GDP
(% change)
CP Dec 2007
7.7
9.8
5.3
4.5
5.2
COM Nov 2007
7.7
8.5
7.5
6.3
n.a.
CP Dec 2006
7.8
6.3
5.3
4.5
n.a.
HICP inflation
(%)
CP Dec 2007
3.8
5.8
6.5
5.1
3.6
COM Nov 2007
3.8
5.6
6.5
5.2
n.a.
CP Dec 2006
3.9
4.7
3.4
3.1
n.a.
Output gap1
(% of potential GDP)
CP Dec 2007
1.7
3.3
1.5
-0.4
-1.3
COM Nov 20072
1.0
1.0
0.4
-0.6
n.a.
CP Dec 2006
2.4
1.6
0.1
-1.9
n.a.
Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)
CP Dec 2007
-9.5
-12.5
-12.7
-14.5
-15.4
COM Nov 2007
-8.9
-12.5
-12.9
-13.0
n.a.
CP Dec 2006
-6.6
-7.5
-7.0
n.a.
n.a.
General government balance
(% of GDP)
CP Dec 2007
-0.6
-0.9
-0.5
0.2
0.8
COM Nov 2007
-0.6
-0.9
-1.4
-0.8
n.a.
CP Dec 2006
-1.2
-0.9
-0.5
0.0
n.a.
Primary balance
(% of GDP)
CP Dec 2007
0.2
-0.1
0.3
0.9
1.4
COM Nov 2007
0.2
0.0
-0.5
0.2
n.a.
CP Dec 2006
-0.4
0.0
0.4
0.8
n.a.
Cyclically-adjusted balance1
(% of GDP)
CP Dec 2007
-1.0
-1.8
-0.9
0.3
1.1
COM Nov 2007
-0.8
-1.2
-1.5
-0.6
n.a.
CP Dec 2006
-1.8
-1.3
-0.5
0.5
n.a.
Structural balance3
(% of GDP)
CP Dec 2007
-1.0
-1.2
-0.9
0.3
1.1
COM Nov 2007
-0.8
-1.2
-1.5
-0.6
n.a.
CP Dec 2006
-1.8
-1.3
-0.5
0.5
n.a.
Government gross debt
(% of GDP)
CP Dec 2007
18.2
17.6
17.2
15.0
14.0
COM Nov 2007
18.2
17.7
17.2
16.1
n.a.
CP Dec 2006
18.4
19.2
19.0
17.7
n.a.
Notes:
 
 
 
 
 
 
1Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.
2Based on estimated potential growth of 7.9%, 8.4%, 8.2% and 7.4% respectively in the period 2006-2009.
3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.6% of GDP in 2007 (deficit-increasing) according to the most recent programme. As this transaction was decided after the cut-off date of the autumn 2007 forecast, it is not reflected in the Commission services' autumn forecast.
 
 
 
 
 
 
 
Source:
 
 
 
 
 
 
Convergence programme (CP); Commission services’ autumn 2007 economic forecasts (COM); Commission services’ calculations


[1] Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 1055/2005) valstybės narės privalo kasmet pateikti atnaujintas makroekonomines ir biudžeto projekcijas. Tokios atnaujintos projekcijos vadinamos stabilumo programomis, jei pateikiamos eurą įsivedusių šalių, o euro neįsivedusių šalių programos vadinamos konvergencijos programomis. Šis reglamentas taip pat žinomas kaip Stabilumo ir augimo pakto prevencinė priemonė.

[2] Analizuojant ilgalaikį viešųjų finansų tvarumą atsižvelgiama į skolos dydį, biud˛eto deficitą arba perteklių ir numatomas su gyventojų senėjimu susijusias išlaidas (jei nebus pensijų politikos pokyčių).

[3] Kai programas pateikti vėluojama, nukenčia daugiašalio priežiūros proceso efektyvumas ir nuoseklumas.


Side Bar