Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT

IP/08/257

Bruxelles, den 19. februar 2008

Kommissionen vurderer Danmarks og Litauens konvergensprogrammer

I dag har Europa-Kommissionen undersøgt Danmarks og Litauens opdaterede konvergensprogrammer[1]. Det danske program forventer en sund budgetstilling igennem hele perioden 2007-2010 med store, om end faldende, overskud som følge af gradvis dårligere konjunkturforhold. Alligevel vil den mellemfristede budgetmålsætning – et strukturelt overskud på mellem ¾ % og 1¾ % af BNP – blive overholdt fuldt ud igennem programperioden. Litauens program sigter mod at fremme makroøkonomisk stabilitet via en strammere finanspolitik. På grund af det vedvarende eksterne og indenlandske pres på økonomien vil en endnu strammere finanspolitik dog være hensigtsmæssig. Programmet opererer kun med en langsom forbedring af den strukturelle saldo hen imod den mellemfristede budgetmålsætning – et strukturelt underskud på 1 % af BNP – via en indtægtsbaseret tilpasning i programperiodens sidste del. Budgetresultatet kan desuden blive værre end ventet på grund af optimistiske fremskrivninger af indtægterne og mangelen på bindende budgetrammer for det mellemlange sigt. Hvad angår de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt, står både Danmark og Litauen over for en lav risiko[2].

“Danmarks offentlige finanser hører blandt de stærkeste i EU. Danmark fortjener ros for sine konstant høje budgetoverskud. Hovedudfordringen i den aktuelle situation er at fastholde en forsigtig finanspolitik og lette spændingerne på arbejdsmarkedet via en kombination af strukturpolitiske og makroøkonomiske tiltag. Litauen opfordres kraftigt til at tilstræbe et bedre budgetresultat og til at gennemføre yderligere strukturreformer for at dæmpe det stigende inflationspres, bevare konkurrenceevnen og finde en løsning på de resterende flaskehalse på arbejdsmarkedet. Dette er også helt afgørende for at sikre en hurtig økonomisk indhentning”, sagde kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, Joaquín Almunia.

Kommissionen vurderede i dag Danmarks og Litauens opdaterede konvergensprogrammer. Den vurderede også Irlands, Grækenlands og Spaniens stabilitetsprogrammer (se IP/08/256). To grupper af lande blev allerede vurderet i januar og drøftet på EU-finansministrenes møde den 12. februar. Den 13. februar undersøgte Kommissionen en tredje gruppe af programmer. Den tredje og fjerde landegruppes programmer ventes drøftet på EU-finansministrenes møde den 4. marts.

DANMARK

Danmark forelagde en ny opdatering af sit konvergensprogram for perioden 2007-2010 den 21. december 2007, som opfattede yderligere oplysninger om udviklingen frem til 2015[3].

Danmark ventes at kunne notere et overskud på over 4,0 % af BNP i 2007 sammenlignet med et mål for overskuddet på 2,8 % i 2006-opdateringen af konvergensprogrammet. Dette forbedrede resultat har sin forklaring i den kraftige vækst i beskæftigelsen og højere indtægter fra de olie- og gasrelaterede aktiviteter i Nordsøen.

Igennem perioden søger programmet at fastholde en sund budgetstilling, som overholder den mellemfristede budgetmålsætning, som er blevet opjusteret til et overskud på den strukturelle saldo (dvs. det konjunkturkorrigerede overskud eksklusive engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger) på mellem ¾ % og 1¾ % af BNP. De forventede budgetmål er faldende, men de kan vise sig at blive bedre end forventet på grund af det forventede gode resultat i 2007.

Den nationale gæld er lav og ventes at falde til 18,6 % i 2010. Risikoen for holdbarheden på lang sigt vurderes som lav. I den aktuelle situation består den vigtigste politiske udfordring i at få løst mangelen på arbejdskraft og det truende omkostningspres via en kombination af strukturpolitiske og makroøkonomiske tiltag. Der er behov for at finde frem til og gennemføre foranstaltninger for at stimulere udbuddet af arbejdskraft. I mellemtiden bør den finanspolitiske situation følges nøje, så det undgås, at den bliver procyklisk. Det er derfor fortsat en høj prioritet at holde væksten i udgifterne til det offentlige forbrug i ave, hvilket programmet da også sigter mod.

Der er ikke behov for at rette nogen særlige opfordringer til Danmark.

For the assessment of the convergence programmes of the other countries, please see this same press release in English, French or German.
The country-specific Commission recommendations for a Council opinion on each programme are available at:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article11980_en.htm

DENMARK

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections


2006
2007
2008
2009
2010
Real GDP
(% change)
CP Dec 2007
3.5
2.0
1.3
1.1
0.5
COM Nov 2007
3.5
1.9
1.3
1.4
n.a.
CP Dec 2006
2.7
2.0
0.7
0.7
0.6
HICP inflation
(%)
CP Dec 2007
1.9
1.7
2.4
1.6
1.9
COM Nov 2007
1.9
1.7
2.4
2.4
n.a.
CP Dec 2006
2.0
1.8
1.7
1.8
1.7
Output gap1
(% of potential GDP)
CP Dec 2007
1.2
1.0
0.3
-0.4
-1.5
COM Nov 20072
1.1
0.7
-0.2
-0.9
n.a.
CP Dec 2006
0.9
0.9
-0.3
-1.3
-2.3
Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world
(% of GDP)
CP Dec 2007
2.4
1.7
1.3
1.9
2.2
COM Nov 2007
2.4
1.2
0.7
0.6
n.a.
CP Dec 2006
1.6
1.7
1.3
1.2
1.3
General government balance
(% of GDP)
CP Dec 2007
4.6
3.8
3.0
2.0
1.2
COM Nov 2007
4.6
4.0
3.0
2.5
n.a.
CP Dec 2006
3.1
2.8
2.5
1.8
1.2
Primary balance
(% of GDP)
CP Dec 2007
6.2
5.2
4.2
3.0
2.1
COM Nov 2007
6.2
5.3
4.3
3.6
n.a.
CP Dec 2006
4.7
4.3
3.3
2.5
1.8
Cyclically-adjusted balance1
(% of GDP)
CP Dec 2007
3.8
3.1
2.8
2.3
2.2
COM Nov 2007
3.9
3.6
3.2
3.0
n.a.
CP Dec 2006
2.5
2.2
2.7
2.6
2.7
Structural balance3
(% of GDP)
CP Dec 2007
2.7
3.5
3.4
2.5
2.5
COM Nov 2007
3.6
3.2
3.4
3.0
n.a.
CP Dec 2006
2.2
1.9
2.7
2.6
2.7
Government gross debt
(% of GDP)
CP Dec 2007
30.1
25.6
21.6
19.2
18.6
COM Nov 2007
30.3
25.0
20.9
17.5
n.a.
CP Dec 2006
29.8
25.8
22.7
20.5
19.0
Notes:
 
 
 
 
 
 
1Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.
2Based on estimated potential growth of 2.2%, 2.3%, 2.2% and 2.0% respectively in the period 2006-2009.
3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 1.1% of GDP in 2006 (surplus-increasing) and 0.4%, 0.6%, 0.2% and 0.3% of GDP respectively in the period 2007-2010 (all surplus-reducing) according to the most recent programme and 0.3% of GDP in both 2006 and 2007 (surplus-increasing) and 0.2% in 2008 (surplus-reducing) in the Commission services' autumn forecast. However, the programme uses a different definition of a one-off measure, as the temporary variations in revenue identified in the programme are not considered as one-offs by the Commission services.
 
 
 
 
 
 
 
Source:
 
 
 
 
 
 
Convergence programme (CP); Commission services’ autumn 2007 economic forecasts (COM); Commission services’ calculations


[1] Ifølge Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (ændret ved forordning nr. 1055/2005) skal medlemsstaterne hvert år forelægge opdaterede makroøkonomiske prognoser og budgetfremskrivninger. Disse opdateringer kaldes stabilitetsprogrammer, når de vedrører lande, der har indført euroen, og konvergensprogrammer, når de vedrører lande, der endnu ikke har gjort det. Denne forordning betegnes også stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del.

[2] Ved analysen af de offentlige finansers holdbarhed på lang sigt tages der hensyn til det aktuelle gældsniveau, det aktuelle budgetunderskud/budgetoverskud og de forventede udgifter til en aldrende befolkning ud fra en antagelse om, at der ikke sker ændringer i pensionspolitikken.

[3] Opdateringen blev forelagt over tre uger efter fristen den 1. december, som er fastsat i adfærdskodeksen, på grund af dannelsen af en ny regering efter valget i november.


Side Bar