Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Bryssel den 13 februari 2008

Vision för ett integrerat system för EU:s gränsförvaltning på 2000-talet

Kommissionen har idag presenterat sin vision för hur förvaltningen av EU:s yttre gränser bör utvecklas i framtiden. Det handlar både om konkreta åtgärder (t.ex. den europeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex och kontrollen vid sjögränserna) och mer långsiktiga frågeställningar om hur tredjelandsmedborgares inresor och utresor kan registreras. Tanken är att skyddet av Schengenområdets yttre gränser ska förbli på en hög nivå, samtidigt som man underlättar gränsövergången för de tredjelandsmedborgare som uppfyller villkoren för inresa. Den ansats som föreslås av kommissionen bör ses som ännu ett led i dess pågående arbete för att stärka solidariteten och samarbetet med förvaltningen av de yttre gränserna och utvecklingen av en gemensam invandringspolitik för EU.

Kommissionens vice ordförande Franco Frattini, med särskilt ansvar för politikområdet rättvisa, frihet och säkerhet, gjorde följande uttalande i samband med presentationen: "Några av syftena med detta 'paket' är att lägga fram nya idéer när det gäller kontrollen av de yttre gränserna, såväl vid etablerade gränsövergångsställen som längs gränsen i allmänhet. För att nå högsta möjliga säkerhetsnivå och samtidigt underlätta gränsövergången för de tredjelandsmedborgare med ärligt uppsåt som vill resa in på Schengenområdet bör vi ta hjälp av den mest moderna teknik som står till buds. De idéer som presenteras här kommer att underlätta människors legitima önskan att röra sig fritt, samtidigt som de bidrar till att hantera situationer med ett oförutsett immigrationstryck, särskilt vid EU:s södra sjögräns, och till att minska smugglingen av människor till EU."

Kommissionens meddelanden

De meddelanden som nu läggs fram av kommissionen är av "framåtblickande" karaktär i den meningen att de innehåller åtgärder för att förstärka alla aspekter av en effektiv och välordnad förvaltning av inflödet av personer på Europeiska unionens territorium. Till de föreslagna åtgärderna hör

  • att underlätta kontrollen av gränserna genom samarbete mellan medlemsstaterna och med hjälp av ny teknik,
  • att förstärka det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna inom ramen för gränsförvaltningsbyrån Frontex, genom att genomföra byråns nuvarande mandat fullt ut och särskilt öka användningen av gemensamma kontroller med deltagande från fler än en medlemsstat, inklusive i form av gemensam kustbevakning,
  • att ta initiativ till en debatt om ett framtida "system för in- och utresa", som skulle göra det lättare att få överblick över dem som passerar in och ut ur Schengenområdet, samt om ett "program för registrerade resenärer", som skulle underlätta resandet för tredjelandsmedborgare som först genomgått en förhandsprövning för att få ansluta sig till programmet.

Tid för nytänkande

Kommissionen har lagt fram sina meddelanden som ett led i arbetet för att bemöta de nya utmaningar som följer av 2000-talets resetrender och befolkningsströmmar. De ska också ses mot bakgrund av EU:s målsättning att genom gemensamt ansvar och solidaritet skapa ett område där enskilda kan resa fritt och säkert. Målet är att Schengenområdet ska kunna förbli ett område där medborgare och andra resande kan röra sig fritt mellan 24 länder i Europa, samtidigt som säkerheten vid gränsen skärps. Detta bör också uppmuntra till ökade kontakter mellan människor i olika länder, inte minst mellan EU-medborgare och människor i de länder som gränsar till unionen.

Det slovenska ordförandeskapet har betonat att man fäster stor vikt vid dessa förslag, och att frågorna kommer att diskuteras vid den särskilda ministerkonfererens om utmaningarna kring EU:s system för gränsförvaltning som kommer att hållas i mars (The Challenges of the EU External Border Management).

Tidsplan

Åtgärder som rör Frontex och Eurosur, i synnerhet medlemsstaternas ökade deltagande i gemensam gränspatrullering, kan förutses redan 2008, och förberedelser för en skärpt gränsbevakning har redan inletts för detta ändamål. Några av de andra förslagen är främst avsedda som underlag för en diskussion med rådet och Europaparlamentet, och kommissionen kommer att utgå från resultaten av denna diskussion då den bedömer av vilka system som eventuellt bör utvecklas i framtiden.

Mer information om det arbete som bedrivs inom vice ordförande Frattinis områden finns på http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar