Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

V Bruseli 13. februára 2008

Komplexná vízia integrovaného systému riadenia hraníc pre 21. storočie

Komisia dnes predstavila svoju víziu rozvoja systému riadenia vonkajších hraníc EÚ. Táto vízia pozostáva z balíka konkrétnych opatrení (týkajúcich sa agentúry FRONTEX a kontroly námorných hraníc) a dlhodobejších úvah o spôsoboch zaznamenávania vstupov a výstupov štátnych príslušníkov tretích krajín. Tento prístup zaistí ochranu integrity schengenského priestoru pri súčasnom zachovaní čo možno najjednoduchších pravidiel prekračovania vonkajších hraníc pre tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí spĺňajú podmienky vstupu do tohto priestoru. Predstavuje ďalší z krokov, ktoré nedávno prijala Komisia s cieľom prispieť k posilnenej solidarite a spolupráci pri riadení vonkajších hraníc a pri rozvoji prisťahovaleckej politiky EÚ.

Podpredseda Franco Frattini, komisár zodpovedný za oblasť slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, uviedol: „Tento balík opatrení predstavuje nové plány v oblasti kontroly našich hraníc na kontrolných bodoch ako aj pozdĺž hraníc s využitím najrozvinutejšej technológie na dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti za súčasného zjednodušenia postupov pre bona fide štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí si želajú vstúpiť do schengenského priestoru. Tieto plány podporia legálny voľný pohyb osôb pričom súčasne riešia otázku nečakaného migračného tlaku najmä na južnej námornej hranici Únie a obmedzia obchodovanie s ľuďmi smerujúcimi na územie EÚ.

Oznámenia

Oznámenia sú zamerané na budúcnosť, pretože obsahujú opatrenia na posilnenie všetkých dimenzií účinného a riadeného vstupu na územie Európskej únie. Ide napríklad o opatrenia na:

  • zjednodušenie hraničného dozoru prostredníctvom lepšej spolupráce medzi členskými štátmi a využívaním nových technológií;
  • posilnenie operatívnej spolupráce medzi členskými štátmi prostredníctvom agentúry FRONTEX (agentúra pre hranice EÚ) plným využitím súčasného mandátu tejto agentúry a hlavne ďalším zintenzívnením spoločných operácií medzi členskými štátmi vrátane námorných pobrežných hliadok;
  • začatie diskusie o: systéme vstupu a výstupu na zlepšenie prehľadu o osobách, ktoré vstupujú do schengenského priestoru alebo ktoré ho opúšťajú; a o programe registrovaných cestujúcich, ktorý umožní rýchle a jednoduché cestovanie pre osoby, ktoré často cestujú z tretích krajín a prešli predbežnou kontrolou.

Čas na obnovu

Oznámenia predložila Komisia v reakcii na výzvy, ktoré prinieslo 21. storočie v oblasti cestovania a pohybu osôb. Sú stavebnými kameňmi často vyslovovaného cieľa Európskej únie vybudovať priestor slobodného a bezpečného cestovania prostredníctvom kolektívnej zodpovednosti a solidarity. Cieľom by malo byť zabezpečenie takého schengenského priestoru, ktorý umožňuje bezpečné cestovanie pre občanov a cestujúcich do 24 krajín v Európe pri súčasnom zlepšovaní bezpečnosti hraníc. Tento postup by mal tiež podnietiť najmä budovanie kontaktov medzi občanmi EÚ a ľuďmi zo susedných krajín.

Slovinské predsedníctvo vyzdvihlo dôležitosť týchto návrhov a vyhlásilo, že budú predmetom diskusie na konferencii ministrov venovanej téme „Výzvy v oblasti riadenia vonkajších hraníc EÚ“, ktorá sa bude konať v marci.

Časový plán

V roku 2008 by mohli byť realizované opatrenia týkajúce sa agentúry FRONTEX a systému EUROSUR, najmä intenzívnejšia účasť členských štátov na spoločných operáciách pohraničných hliadok. Zároveň prebiehajú prípravy na zlepšenie hraničného dozoru. Ďalšie návrhy by mali podnietiť dialóg s Radou a Európskym parlamentom, na základe ktorého Komisia posúdi možný vývoj nových systémov.

Viac informácií o práci podpredsedu Frattiniho nájdete na tejto internetovej stránke: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar