Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Brussel, 13 februari 2008

Een alomvattende visie voor een geïntegreerd Europees grensbeheerssysteem voor de 21ste eeuw

De Commissie heeft vandaag haar visie over de ontwikkeling van het Europese systeem voor het beheer van de buitengrenzen toegelicht. Het gaat daarbij om een combinatie van concrete maatregelen (betreffende het Frontex-agentschap en het toezicht op de zeegrenzen) en beschouwingen voor de langere termijn over wijzen waarop de in- en uitreis van onderdanen van derde landen kan worden geregistreerd. Door deze aanpak kan worden gewaarborgd dat de integriteit van de Schengenruimte wordt gevrijwaard, terwijl het overschrijden van de buitengrens voor onderdanen van derde landen die aan de voorwaarden voor binnenkomst voldoen zo gemakkelijk mogelijk blijft. Aldus wordt een volgende stap gezet in het kader van de recente maatregelen die door de Commissie zijn genomen om bij te dragen aan een versterking van de solidariteit en de samenwerking bij het beheer van de buitengrens en bij de ontwikkeling van een Europees immigratiebeleid.

Vicevoorzitter Franco Frattini, het lid van de Commissie dat belast is met justitie, vrijheid en veiligheid, merkte het volgende op: "In dit maatregelenpakket worden nieuwe ideeën naar voren geschoven voor het toezicht aan onze grenzen, aan grensovergangen en langsheen de grens, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest geavanceerde technologie om het hoogste niveau van beveiliging te bereiken, terwijl tegelijkertijd de procedures voor bonafide onderdanen van derde landen die het Schengengebied wensen binnen te komen, worden vereenvoudigd. Deze ideeën zullen het legitieme vrije verkeer van personen bevorderen, terwijl het tegelijk mogelijk zal zijn het hoofd te bieden aan een onverwachte migratiedruk, in het bijzonder aan de zuidelijke zeegrens van de Unie, en de mensenhandel richting Europese Unie terug te dringen".

De mededelingen

De mededelingen zijn gericht op de toekomst en omvatten maatregelen die de binnenkomst op het grondgebied van de Europese Unie in alle opzichten efficiënt en op gereguleerde wijze moeten doen verlopen. Daarbij gaat het om:

  • de vereenvoudiging van de grensbewaking, door betere samenwerking tussen de lidstaten en gebruik van nieuwe technologie;
  • de versterking van de operationele coördinatie tussen de lidstaten via Frontex (het Buitengrenzenagentschap van de Europese Unie), door het huidige mandaat van het agentschap ten volle uit te voeren, met name door de intensivering van gezamenlijke operaties van de lidstaten, waaronder kustpatrouilles;
  • het op gang brengen van een debat over een in- en uitreissysteem om een beter overzicht mogelijk te maken van personen die de Schengenruimte binnenkomen of verlaten, alsmede over een programma voor geregistreerde reizigers waardoor frequent reizende onderdanen van derde landen die aan de eisen van een controle vooraf hebben voldaan, sneller en gemakkelijker kunnen reizen.

Tijd voor vernieuwing

Deze mededelingen zijn door de Commissie ingediend om een antwoord te bieden op de uitdagingen die het gevolg zijn van de toegenomen mobiliteit in de 21ste eeuw. Zij vormen bouwstenen op de weg naar de verwezenlijking van de vaak genoemde doelstelling van de Europese Unie, namelijk de totstandbrenging van een ruimte waarin dankzij de collectieve verantwoordelijkheid en solidariteit vrij en veilig kan worden gereisd. Het doel moet zijn ervoor te zorgen dat Schengen een ruimte zonder grenzen blijft waarin burgers en reizigers zich veilig naar 24 landen in Europa kunnen begeven, terwijl de grensbeveiliging wordt verbeterd. Dit zou ook contacten tussen EU-burgers, en met name mensen in buurlanden, aanmoedigen.

Het Sloveense voorzitterschap heeft gewezen op het belang dat het aan deze mededelingen hecht door te verklaren dat deze zullen worden besproken op de ministeriële conferentie over de uitdagingen van het beheer van de buitengrenzen van de EU, die in maart wordt gehouden.

Tijdschema

Wat de maatregelen betreffende Frontex en Eurosur aangaat, en met name de intensievere deelname van de lidstaten aan gezamenlijke grenspatrouilles, zou in 2008 vooruitgang kunnen worden geboekt. Hiermee samenhangend zijn voorbereidingen aan de gang om de grensbewaking te verbeteren. Andere voorstellen zouden een gedachtewisseling met de Raad en het Europees Parlement op gang moeten brengen en op grond van deze gedachtewisseling zal de Commissie beoordelen of het mogelijk is nieuwe systemen te ontwikkelen.

Indien u meer wil te weten komen over de werkzaamheden van vicevoorzitter Frattini, kunt u zijn website raadplegen op het volgende adres: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar