Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Briselē 2008. gada 13. februārī

Visaptverošs redzējums par integrētu Eiropas robežu pārvaldības sistēmu 21. gadsimtā

Komisija šodien izklāstīja savu redzējumu par ES ārējo robežu pārvaldības sistēmas izstrādi. Šo redzējumu veido vairāki konkrēti pasākumi (saistībā ar FRONTEX aģentūru un jūras robežu kontroli) un uz ilgāku laika posmu orientēts skatījums par to, kā reģistrēt trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un izceļošanu. Šāda pieeja nodrošinās Šengenas zonas vienotības saglabāšanu, vienlaikus rūpējoties par to, ka trešo valstu pilsoņiem, kas izpildījuši ieceļošanas noteikumus, ārējo robežu šķērsošana arī turpmāk būs pēc iespējas vienkāršāka. Šī pieeja ir vēl viens no Komisijas pēdējā laikā spertajiem soļiem, ar kuriem tā sniedz savu ieguldījumu pastiprinātā solidaritātē un sadarbībā, pārvaldot ārējās robežas un attīstot ES imigrācijas politiku.

Priekšsēdētāja vietnieks Franko Fratīni, par tieslietām, brīvību un drošību atbildīgais komisārs, paskaidroja: „Ar šo dokumentu kopumu ir iesniegtas jaunas idejas par mūsu robežu kontroli – gan robežšķērsošanas vietās, gan visā robežas garumā izmantojot vismodernāko tehnoloģiju, lai tādējādi panāktu visaugstāko drošības līmeni, vienlaikus atvieglojot robežšķērsošanas procedūras godīgiem trešo valstu pilsoņiem, kas vēlas ieceļot Šengenas zonā. Īstenojot šīs idejas, tiks veicināta tiesību aktos paredzētā cilvēku brīva pārvietošanās, vienlaikus arī risinot jautājumu par migrācijas izraisīto, negaidīto spiedienu, īpaši pie Eiropas Savienības dienvidu jūras robežas, kā arī samazinot cilvēku nelegālu ievešanu Eiropas Savienībā.”

Paziņojumi

Paziņojumi ir orientēti uz nākotni, un tajos iekļauti pasākumi, lai pastiprinātu visus tos aspektus, kas saistīti ar efektīvu un labi organizētu ieceļošanu Eiropas Savienībā. Daži no paziņojumiem ir šādi:

  • atvieglot robežuzraudzību, uzlabojot dalībvalstu sadarbību un izmantojot jaunās tehnoloģijas;
  • pastiprināt operatīvo koordināciju starp dalībvalstīm ar FRONTEX (ES robežu aģentūra) palīdzību, pilnībā īstenojot aģentūras pašreizējās pilnvaras, jo īpaši pastiprinot dalībvalstu kopīgās darbības, tostarp jūras robežu patruļas;
  • sākt apspriešanos par ieceļošanas/izceļošanas sistēmu, lai ar tās palīdzību atvieglotu to cilvēku pārraudzību, kas ieceļo Šengenas zonā un no tās izceļo, kā arī apspriešanos par Reģistrēto ceļotāja programmu par bieži ceļojošo trešo valstu pilsoņu ātru un vienkāršu ceļošanu, ar nosacījumu, ka viņi atbilst iepriekšējas pārbaudes ietvaros veiktā novērtējuma kritērijiem.

Atjaunošanas laiks

Komisija ir iesniegusi šos paziņojumus, lai atbildētu uz problēmām, kuras 21. gadsimts izraisījis ceļošanas un cilvēku pārvietošanās jomā. Šie paziņojumi jāuztver kā turpmāki pasākumi, lai ar kopīgās atbildības un solidaritātes palīdzību sasniegtu bieži pieminēto Eiropas Savienības mērķi radīt brīvas un drošas ceļošanas telpu. Jānodrošina, ka arī nākotnē pilsoņi un ceļotāji Šengenas zonā varēs droši ceļot bez robežkontrolēm 24 Eiropas valstīs, vienlaikus uzlabojot robežu drošību. Tādējādi tiks īpaši veicināta arī saskarsme starp ES pilsoņiem un cilvēkiem kaimiņvalstīs.

Padomes prezidentvalsts Slovēnija ir norādījusi, ka tā pievērš šiem priekšlikumiem lielu uzmanību, un paziņojusi, ka tie tiks apspriesti ministru konferencē „Problēmas ES ārējo robežu pārvaldībā”, kas notiks martā.

Grafiks

Pasākumus saistībā ar FRONTEX un EUROSUR, jo īpaši pastiprināto dalībvalstu līdzdalību kopīgās robežu patruļās, varētu īstenot 2008. gadā. Atbilstoši tam jau norisinās priekšdarbi robežuzraudzības uzlabošanai. Citos priekšlikumos jāiekļauj apspriedes ar Padomi un Eiropas Parlamentu, uz šo apspriežu pamata Komisija novērtēs iespējas izstrādāt jaunas sistēmas.

Lai gūtu sīkāku ieskatu par priekšsēdētāja vietnieka Fratīni darbu, lūdzu, apmeklējiet viņa tīmekļa vietni: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar