Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Briuselis, 2008 m. vasario 13 d.

Išsami 21 amžiaus Europos integruotos sienų valdymo sistemos vizija

Šiandien Komisija išdėstė savo viziją, kaip turėtų būti plėtojama ES išorės sienų valdymo sistema. Ją sudaro konkrečių priemonių (susijusių su FRONTEX agentūra ir jūrų sienų kontrole) rinkinys ir per ilgesnį laikotarpį įgyvendintinos mintys, kaip turėtų būti registruojamas trečiųjų šalių piliečių atvykimas ir išvykimas. Šiuo būdu užtikrinama, kad būtų išsaugotas Šengeno erdvės vientisumas ir kartu kad trečiųjų šalių piliečiai, atitinkantys atvykimo reikalavimus, galėtų kuo paprasčiau kirsti išorės sieną. Tai yra vienas iš naujausių Komisijos veiksmų solidarumui ir bendradarbiavimui valdant išorės sienas ir plėtojant ES imigracijos politiką stiprinti.

Pirmininko pavaduotojas Frankas Fratinis – Komisijos narys, atsakingas už teisingumo, laisvės ir saugumo reikalus, sakė: „Šiame pakete išdėstytos naujos mintys dėl mūsų sienų kontrolės pasienio kontrolės punktuose ir išilgai visos sienos, naudojant pažangiausias technologijas, kad būtų pasiektas didžiausias saugumas ir kartu palengvintos procedūros sąžiningiems trečiųjų šalių piliečiams, norintiems atvykti į Šengeno erdvę. Šios idėjos leis plėtoti teisėtą laisvą asmenų judėjimą ir kartu bus sprendžiamas netikėto migrantų antplūdžio klausimas, ypač svarbus prie Europos Sąjungos pietinės jūrų sienos, ir bus mažinamas į ES nukreiptas prekybos žmonėmis srautas.“

Komunikatai

Komunikatuose svarstomi ateities planai, nes į juos įtrauktos priemonės, skirtos visiems veiksmingo ir valdomo atvykimo į Europos Sąjungos teritoriją sistemos aspektams stiprinti. Jomis siekiama:

  • palengvinti sienų priežiūrą, gerinant valstybių narių bendradarbiavimą ir naudojant naująsias technologijas,
  • paspartinti valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą per FRONTEX (ES sienų valdymo agentūrą) visiškai įgyvendinant agentūros įgaliojimus ir ypač stiprinant bendras valstybių narių operacijas, įskaitant patruliavimą prie jūrų sienų,
  • pradėti diskusiją apie atvykimo ir išvykimo sistemą, kad pagerėtų į Šengeno erdvę atvykstančių ir iš jos išvykstančių asmenų kontrolė, ir apie Registruotų keliautojų programą, kad dažnai keliaujančių trečiųjų šalių keliautojų, atitinkančių išankstinio patikrinimo reikalavimus, kelionė būtų greita ir paprasta.

Laikas atnaujinti

Komisija parengė komunikatus svarstydama uždavinius, susijusius su asmenų kelionėmis ir judėjimu 21 amžiuje. Tai tolesni žingsniai siekiant dažnai kartojamo Europos Sąjungos tikslo – turint bendrą atsakomybę ir laikantis solidarumo sukurti laisvo ir saugaus judėjimo erdvę. Turėtų būti siekiama, kad Šengeno erdvė ir toliau užtikrintų saugų judėjimą be sienų 24 šalių piliečiams ir keliautojams Europoje ir kad kartu gerėtų sienų apsauga. Tai pirmiausia turėtų paskatinti ES ir kaimyninių šalių piliečius megzti ryšius.

Europos Sąjungai pirmininkaujanti Slovėnija pabrėžė šių pasiūlymų svarbą ir patikino, kad jie bus aptarti kovą ministrų konferencijoje „ES išorės sienos valdymo uždaviniai“.

Laikas

2008 metais gali būti toliau plėtojamos priemonės, susijusios su FRONTEX ir EUROSUR, visų pirma aktyvesnis valstybių narių bendradarbiavimas vykdant bendras patruliavimo prie sienų operacijas. Siekiant šių tikslų, sienų priežiūrą rengiamasi stiprinti. Pagal kitus pasiūlymus turėtų būti pradėtas bendras su Taryba ir Europos Parlamentu svarstymas, o Komisija, remdamasi šio svarstymo rezultatais, įvertins galimą naujų sistemų plėtrą.

Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie pirmininko pavaduotojo Franko Fratinio veiklą, apsilankykite svetainėje http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar