Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Bryssel 13. helmikuuta 2008

Euroopan yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän tulevaisuus

Komissio on esittänyt tänään ehdotuksia siitä, miten EU:n ulkorajojen valvontaa olisi kehitettävä. Tiedonannoissa ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka koskevat rajaturvallisuusvirasto Frontexin toimintaa ja merirajojen valvontaa. Lisäksi niissä pohditaan, miten kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä olisi valvottava pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on varmistaa Schengenin alueen loukkaamattomuus ja tehdä samalla ulkorajojen ylittäminen mahdollisimman helpoksi niille kolmansien maiden kansalaisille, jotka täyttävät maahantulon edellytykset. Komissio on toteuttanut viime aikoina myös muita toimia lujittaakseen yhteisvastuullisuutta ja yhteistyötä ulkorajojen valvonnassa ja EU:n maahanmuuttopolitiikan kehittämisessä.

Oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Franco Frattini toteaa, että ”toimenpidepaketissa esitetyt uudet ideat koskevat sekä rajoilla tehtäviä tarkastuksia että tarkastuspisteiden ulkopuolisten rajaosuuksien valvontaa, jossa hyödynnetään uusinta teknologiaa parhaan mahdollisen turvallisuustason saavuttamiseksi. Samalla pyritään helpottamaan Schengenin alueelle vilpittömässä mielessä pyrkivien kolmansien maiden kansalaisten maahanpääsymenettelyjä. Tarkoituksena on helpottaa niiden henkilöiden vapaata liikkuvuutta, jotka täyttävät maahanpääsyn edellytykset. Toisaalta on myös pystyttävä vastaamaan odottamattomiin maahanmuuttopaineisiin erityisesti EU:n eteläisillä merirajoilla ja pyrittävä vähentämään ihmisten salakuljetusta EU:hun”.

Tiedonannot

Tiedonannoissa luodaan katse tulevaisuuteen ehdottamalla toimenpiteitä, joiden avulla pyritään vahvistamaan EU:n tehokkaan ja hallitun maahantulojärjestelmän eri ulottuvuuksia. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa

• rajavalvonnan helpottaminen parantamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja käyttämällä uusinta teknologiaa;

• operatiivisen koordinoinnin tehostaminen jäsenvaltioiden välillä EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) johdolla; tämä edellyttää viraston nykyisten toimivaltuuksien täysimääräistä hyödyntämistä ja erityisesti jäsenvaltioiden yhteisten operaatioiden tehostamista muun muassa rannikkovartiostojen yhteistyön avulla;

• maahantulo- ja maastalähtöjärjestelmän perustaminen, jotta voitaisiin paremmin valvoa Schengenin alueelle saapumista ja sieltä poistumista; sekä erityisen ohjelman laatiminen rekisteröityjä matkustajia varten, jotta voidaan helpottaa ja nopeuttaa ennakkotarkastuksen läpäisseiden, EU:hun usein matkustavien kolmansien maiden kansalaisten rajanylitystä.

Uudistumisen aika

Rajaturvallisuutta koskevissa tiedonannoissa etsitään vastauksia matkustamiseen ja muuttoliikkeisiin liittyviin tulevaisuuden haasteisiin. Tarkoituksena on tukea tavoitetta, jonka mukaan EU:sta olisi tehtävä vapaan ja turvallisen matkustamisen alue vastuunjaon ja keskinäisen solidaarisuuden pohjalta. Tätä varten on varmistettava, että sekä EU:n kansalaiset että EU:n ulkopuolelta tulevat voivat matkustaa Schengenin alueeseen kuuluvissa 24 jäsenvaltiossa turvallisesti ilman sisärajoilla tehtäviä tarkastuksia. Samalla on parannettava ulkorajojen turvallisuutta. Näin voidaan toivottavasti myös vahvistaa yhteyksiä EU:n kansalaisten ja naapurimaiden kansalaisten välillä.

Neuvoston puheenjohtajamaa Slovenia on ilmoittanut pitävänsä ehdotuksia erityisenä painopisteenä. Niitä on tarkoitus käsitellä lähemmin maaliskuussa järjestettävässä EU:n ministerikokouksessa, jonka aiheena ovat EU:n ulkorajojen valvontaan liittyvät haasteet.

Aikataulu

Rajaturvallisuusvirastoon (Frontex) ja rajavalvontajärjestelmään (Eurosur) liittyviä toimenpiteitä, erityisesti jäsenvaltioiden osallistumista yhteisiin rajavalvontaoperaatioihin, voidaan viedä eteenpäin jo vuonna 2008. Samanaikaisesti jatketaan valmisteluja rajavalvonnan kehittämiseksi. Muista ehdotuksista olisi vielä keskusteltava neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Komissio arvioi keskustelujen tulosten pohjalta mahdollisuuksia kehittää uusia järjestelmiä.
Lisätietoja varapuheenjohtaja Frattinin toimialasta on saatavilla internetosoitteessa:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar