Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Brüssel, 13. veebruar 2008

Üldnägemus 21. sajandi Euroopa integreeritud piirihaldussüsteemist

Täna esitab komisjon oma nägemuse ELi välispiiride haldamise süsteemi arendamise kohta. See hõlmab nii konkreetseid meetmeid (seoses agentuuriga FRONTEX ja merepiiride kontrollimisega) kui ka kaugemasse tulevikku suunatud kaalutlusi selle üle, kuidas registreerida kolmandate riikide kodanike sisenemist ja väljumist. Selline lähenemisviis tagab Schengeni ala ühtsuse säilimise, jättes samal ajal välispiiride ületamise sissesõidunõuetele vastavate kolmandate riikide kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. See samm on üks komisjoni hiljutistest meetmetest tugevdatud ühtekuuluvuse ja koostöö suunas välispiiride haldamisel ja ELi sisserändepoliitika arendamisel.

Euroopa Komisjoni asepresident, õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste eest vastutav volinik Franco Frattini märkis: „Selles paketis esitatakse uusi ideid meie piiride kontrollimiseks nii piiripunktides kui ka kogu piiri ulatuses, kasutades suurima turvalisuse saavutamiseks tipptehnoloogiat, kuid samal ajal lihtsustades menetlusi Schengeni alasse siseneda soovivate usaldusväärsete kolmandate riikide kodanike jaoks. Nende ideede abil edendatakse inimeste õiguspärast vaba liikumist, tegeletakse eelkõige liidu lõunapoolsetel merepiiridel esineda võiva ootamatu rändesurvega ja vähendatakse ELi suunatud inimkaubandust”.

Teatised

Teatised on suunatud tulevikku: neis käsitletakse meetmeid, mis on mõeldud tugevdama tõhusa ja hallatud Euroopa Liidu territooriumile sisenemise kõiki tahke. Nimetatud meetmed hõlmavad:

• piiride valvamise lihtsustamist liikmesriikidevahelise koostöö parandamise ning uute tehnoloogiate kasutamise kaudu;

• liikmesriikide vahelise operatiivkoostöö tugevdamist FRONTEXi (ELi välispiiride haldamise agentuur) kaudu, kasutades selleks täielikult ära FRONTEXi praegusi volitusi ja eelkõige liikmesriikidevaheliste ühisoperatsioonide, sealhulgas merepiiri patrullimise tihendamist;

• arutelu käivitamist, mis käsitleb sisenemise ja väljumise süsteemi, mis hõlbustaks ülevaate saamist Schengeni ruumi sisenevate ja sealt väljuvate isikute kohta, ja registreeritud reisijate programmi sageli reisivate eelkontrolli läbinud kolmandate riikide kodanike kiire ja lihtsa reisimise tagamiseks.

Aeg uuendusteks

Komisjon on esitanud teatised, et vastata väljakutsetele, mida 21. sajand esitab reisimisele ja isikute vabale liikumisele. Need teatised aitavad liikuda sageli korratud Euroopa Liidu eesmärgi suunas – luua kollektiivse vastutuse ja ühtekuuluvuse kaudu ala, milles on võimalik vabalt ja turvaliselt reisida. See eesmärk peaks tagama Schengeni ruumi, mis võimaldab jätkuvalt turvalist piirikontrollita reisimist 24 Euroopa riigi kodanikele ja reisijatele, tugevdades samal ajal piiride turvalisust. Seeläbi peaksid tugevnema ka ELi kodanike ja eelkõige naaberriikide kodanike vahelised suhted.

Sloveenia on eesistujariigina osutanud nimetatud ettepanekute olulisusele ja öelnud, et neid arutatakse märtsis toimuval ministrite kohtumisel, kus käsitletakse ELi välispiiride haldamisega kaasnevaid väljakutseid. .

Ajastamine

FRONTEXi ja Euroopa välispiiride seiresüsteemiga seotud meetmeid, eelkõige liikmesriikide tihedamat osalemist piiripatrulli ühisoperatsioonides, võiks edasi arendada 2008. aastal. Sellega kooskõlas tehakse ettevalmistusi piiride valvamise tugevdamiseks. Muid ettepanekuid peaks arutama nõukogu ja Euroopa Parlament ja arutelu tulemustele vastavalt hindab komisjon uute süsteemide võimalikku arendamist.

Täiendavat teavet asepresident Franco Frattini töö kohta leiab tema veebisaidilt: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar