Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2008

Συνολική θεώρηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των συνόρων για τον 21ο αιώνα

Η Επιτροπή εξέθεσε σήμερα τη συνολική θεώρησή της για τη μελλοντική εξέλιξη του συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η συγκεκριμένη θεώρηση αποτελεί ένα συνδυασμό συγκεκριμένων μέτρων (σχετικά με τον οργανισμό FRONTEX και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων) και πιο μακροπρόθεσμων προβληματισμών σχετικά με τους τρόπους καταχώρισης της εισόδου και της εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών. Αυτή η προσέγγιση θα εξασφαλίσει την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν, διατηρώντας ταυτόχρονα όσο το δυνατόν απλούστερη τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων εκ μέρους υπηκόων τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου. Αυτή η νέα πρωτοβουλία εγγράφεται στο πλαίσιο των πρόσφατων διαβημάτων που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή για να συμβάλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας κατά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την ανάπτυξη ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης.

Ο Αντιπρόεδρος Franco Frattini, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Αυτό το πακέτο μέτρων προτείνει νέες ιδέες όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων μας, τόσο στους μεθοριακούς σταθμούς ελέγχου όσο και κατά μήκος των συνόρων, χρησιμοποιώντας τις πιο προχωρημένες τεχνολογίες για να επιτευχθεί ο υψηλότερος βαθμός ασφάλειας και διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις διαδικασίες για τους καλόπιστους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο Σένγκεν. Οι συγκεκριμένες ιδέες θα προωθήσουν τη νόμιμη ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ενώ ταυτόχρονα θα επιτρέψουν την καλύτερη αντιμετώπιση απρόβλεπτων μεταναστευτικών πιέσεων, ιδιαίτερα στα νότια θαλάσσια σύνορα της Ένωσης, και τη μείωση της εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ».

Οι ανακοινώσεις

Οι ανακοινώσεις κοιτάζουν προς το μέλλον υπό την έννοια ότι περιλαμβάνουν μέτρα που επιδιώκουν να ενισχύσουν όλες τις διαστάσεις μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της εισόδου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα μέτρα είναι κυρίως τα ακόλουθα:

  • διευκόλυνση της επιτήρησης των συνόρων, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και προσφεύγοντας στις νέες τεχνολογίες·
  • επιτάχυνση του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ κρατών μελών με τη μεσολάβηση του FRONTEX (ο οργανισμός της ΕΕ για τα σύνορα) θέτοντας πλήρως σε εφαρμογή την ισχύουσα εντολή του οργανισμού και ειδικότερα εντατικοποιώντας τις κοινές ενέργειες μεταξύ κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων περιπολιών·
  • έναρξη συζήτησης σχετικά με ένα σύστημα εισόδου/εξόδου που θα διευκόλυνε την καλύτερη εποπτεία προσώπων που εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν και εξέρχονται από αυτόν καθώς επίσης σχετικά με ένα πρόγραμμα καταχώρισης των επιβατών που θα επιτρέπει τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση των μετακινήσεων τακτικών ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε προηγούμενο έλεγχο.

Ανάγκη ανανέωσης

Οι ανακοινώσεις εκδόθηκαν από την Επιτροπή με στόχο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που δημιουργούνται κατά τον 21ο αιώνα λόγω των ταξιδιών και των μετακινήσεων των ατόμων. Αποτελούν περαιτέρω βήματα για την οικοδόμηση του συχνά αναφερόμενου στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει ένα χώρο ελεύθερων και ασφαλών ταξιδιών μέσω της συλλογικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ένας χώρος Σένγκεν που θα συνεχίσει να επιτρέπει στους πολίτες και στους ταξιδιώτες να διενεργούν ασφαλή απαλλαγμένα συνόρων ταξίδια σε 24 χώρες της Ευρώπης βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των συνόρων. Αυτό θα ενθαρρύνει τους δεσμούς μεταξύ πολιτών της ΕΕ και ατόμων από γειτονικές χώρες.

Η σλοβενική προεδρία κατέδειξε τη σημασία που προσδίδει στις συγκεκριμένες προτάσεις προβαίνοντας στη δήλωση ότι αυτές θα συζητηθούν κατά την υπουργική συνδιάσκεψη με θέμα τις «Προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ» που θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο.

Χρονοδιάγραμμα

Μέτρα που αφορούν τον οργανισμό FRONTEX και το σύστημα EUROSUR, ιδιαίτερα η εντατικοποιημένη συμμετοχή κρατών μελών σε κοινές περιπολίες συνόρων, θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται κατά το 2008. Στο πλαίσιο αυτό, διεξάγονται προπαρασκευαστικές εργασίες για να ενισχυθεί η επιτήρηση των συνόρων. Άλλες προτάσεις θα αποτελέσουν το αντικείμενο προβληματισμού με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του οποίου η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων συστημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία του Αντιπροέδρου Frattini παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του:
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm


Side Bar