Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/215

Bruxelles, den 13. februar 2008

En samlet vision for EU's integrerede grænseforvaltning i det 21. århundrede

Kommissionen præsenterede i dag sin vision om, hvordan EU's ydre grænser kan forvaltes fremover. Der er tale om en blanding af konkrete foranstaltninger (vedrørende Frontex-agenturet og kontrol af søgrænserne) og mere langsigtede overvejelser over, hvordan det er muligt at registrere tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejser. Formålet er at sikre Schengenområdets integritet og samtidig gøre det så enkelt som muligt for tredjelandsstatsborgere, der opfylder betingelserne for indrejse, at passere de ydre grænser. Forslaget indgår i Kommissionens igangværende bestræbelser for at styrke solidariteten og samarbejdet om forvaltningen af de ydre grænser og udvikle EU's indvandringspolitik.

Næstformand Franco Frattini, der er kommissær med ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed, sagde, at der i denne pakke fremlægges nye idéer vedrørende kontrollen af EU's grænser (ved kontrolsteder såvel som langs grænsen) ved brug af den mest avancerede teknologi for derved at opnå den højst mulige sikkerhed og samtidig lempe procedurerne for tredjelandsstatsborgere i god tro, der ønsker at indrejse i Schengenområdet. Ifølge Franco Frattini vil disse idéer både fremme den lovlige fri bevægelighed, samtidig med at der kan sættes ind over for uventet migrationspres, navnlig ved EU's sydlige søgrænser, og mindske indsmuglingen af mennesker i EU.

Meddelelserne

Meddelelserne er fremsynede, idet de omfatter foranstaltninger med henblik på at styrke alle aspekter af en effektiv og styret indrejse på EU's område. De omfatter følgende punkter:

  • det skal gøres lettere at overvåge grænsen ved hjælp af bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og ny teknologi
  • det operative samarbejde mellem medlemsstaterne via Frontex (EU's grænseagentur) skal optrappes ved at gennemføre agenturets mandat fuldt ud, navnlig ved at øge antallet af fælles aktioner mellem medlemsstaterne, herunder patruljering ved søgrænserne
  • der skal indledes drøftelser om et ind- og udrejsesystem, der skal gøre det lettere at få et overblik over, hvem der rejser ind i og ud af Schengenområdet, og om et program for tredjelandsstatsborgere, der rejser hyppigt, og som har fået status som registreret rejsende, efter at de er blevet forhåndskontrolleret, for at gøre det hurtigt og let for dem at indrejse i Schengenområdet.

Tid til nytænkning

Kommissionen har fremlagt meddelelserne som led i bestræbelserne på at tage de udfordringer op, EU står over for i det 21. århundrede med rejsende og befolkningsstrømme. De indgår som yderligere elementer i EU's målsætning om, at der skal skabes et område, hvor borgerne frit og sikkert kan rejse takket være medlemsstaternes kollektive ansvar og solidaritet. Målet bør være at sikre, at Schengenområdet fortsat giver borgerne og andre rejsende mulighed for frit at rejse i 24 lande i Europa, samtidig med at grænsesikkerheden forbedres. Dette skal også være med til at fremme relationerne mellem EU-borgerne og navnlig folk i nabolandene.

Det slovenske formandskab har understreget, at det tillægger disse forslag stor betydning, og at de vil blive drøftet på ministerkonferencen i marts vedrørende udfordringerne i forbindelse med EU's forvaltning af de ydre grænser.

Tidsplan

Foranstaltningerne vedrørende Frontex og EUROSUR, navnlig medlemsstaternes øgede deltagelse i den fælles grænsepatruljering, kan træffes i 2008, og der er med henblik herpå forberedelser i gang for at øge overvågningen af grænserne. En række andre forslag skal behandles i Rådet og Europa-Parlamentet, og på grundlag af resultaterne heraf vil Kommissionen vurdere, hvilke nye systemer der skal udvikles fremover.

For yderligere oplysninger om næstformand Franco Frattinis arbejde henvises til hans websted: http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm.


Side Bar