Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT SL

IP/08/214

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2008

Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα σταθερότητας της Αυστρίας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε σήμερα τα προγράμματα σταθερότητας[1] της Αυστρίας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας. Το 2007, τόσο η Κύπρος όσο και η Σλοβενία επέτυχαν τον μεσοπρόθεσμο στόχο (ΜΠΣ) για τα δημόσια οικονομικά τους: ισοσκέλιση του προϋπολογισμού στην περίπτωση της Κύπρου και διαρθρωτικό έλλειμμα 1% του ΑΕΠ στην περίπτωση της Σλοβενίας. Οι δύο χώρες φαίνεται επίσης να είναι σε θέση να διατηρήσουν υγιείς δημοσιονομικές θέσεις καθ' όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων τους. Η Μάλτα ευελπιστεί σε συνεχή πρόοδο προς τον ΜΠΣ της του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Αν και η Αυστρία έχει επίσης σημειώσει κάποια πρόοδο για την επίτευξη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, η προγραμματισμένη δημοσιονομική εξυγίανση προχωρεί βραδύτερα και αναμένεται να επιτευχθεί μάλλον προς το τέλος της περιόδου. Αν ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις δημοσιονομικές προβλέψεις των δύο χωρών, ο ΜΠΣ τους ενδέχεται να μην επιτευχθεί μέχρι το 2010. Το πρόγραμμα της Πορτογαλίας είναι σύμφωνο με τον στόχο της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος μέσα στην προθεσμία που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο. Αποβλέπει στην περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, με επίτευξη του ΜΠΣ για διαρθρωτικό έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2010. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώθηκαν στο πρόγραμμα, ενδέχεται δε να απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους, η Πορτογαλία και η Μάλτα θεωρούνται μεσαίου κινδύνου, ενώ η Κύπρος και η Σλοβενία είναι υψηλού κινδύνου. Μόνο η Αυστρία θεωρείται χαμηλού κινδύνου.[2]

«Η Κύπρος έχει καταβάλει αξιόλογες προσπάθειες εξυγίανσης κατά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2007 και μείωση του χρέους στο 60% του ΑΕΠ. Ωστόσο, θα πρέπει να διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος και να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, να αναμορφώσει το συνταξιοδοτικό σύστημα και να επιβάλει τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης ώστε να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της», δήλωσε ο αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Επίτροπος κ. Joaquín Almunia.

Σήμερα, η Επιτροπή αξιολόγησε τα επικαιροποιημένα προγράμματα σταθερότητας της Αυστρίας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας. Επίσης, αξιολόγησε τα προγράμματα σύγκλισης της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Εσθονίας και της Λετονίας (βλ. IP/08/213). Δύο άλλες ομάδες χωρών είχαν ήδη αξιολογηθεί τον Ιανουάριο, τα δε προγράμματά τους συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις 12 Φεβρουαρίου. Στις 19 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή θα εξετάσει μια τέταρτη ομάδα προγραμμάτων. Τα προγράμματα της τρίτης και της τέταρτης ομάδας αναμένεται να συζητηθούν κατά το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις 4 Μαρτίου.

ΚΥΠΡΟΣ

Η Κύπρος εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2008 και υπέβαλε το πρώτο της πρόγραμμα σταθερότητας στις 7 Δεκεμβρίου 2007, που καλύπτει την περίοδο 2007-2011.[3]

Η γενικότερη δημοσιονομική στρατηγική της δείχνει επαρκής για τη διατήρηση υγιούς δημοσιονομικής θέσης και μακροοικονομικής σταθερότητας καθ' όλη την περίοδο.

Η Κύπρος έχει θέσει ως ΜΠΣ την επίτευξη ισοσκελισμένης θέσης σε διαρθρωτικούς όρους. Ο στόχος αυτός είναι περισσότερο φιλόδοξος από εκείνον του προηγούμενου προγράμματος (-0,5%), ενώ ήδη σημειώθηκε πλεόνασμα το 2007 χάρη σε μια απροσδόκητη αύξηση των συνολικών εσόδων κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ. Για τα επόμενα έτη, το πρόγραμμα προβλέπει επιστροφή στις διαχρονικές τάσεις των φορολογικών εσόδων.

Παρ' όλο που η προγραμματισμένη μείωση του πλεονάσματος του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά τα έτη 2008 και 2009 αντικατοπτρίζει αυτή την εξομάλυνση των φορολογικών εσόδων, τα δε αποτελέσματα μπορεί να είναι καλύτερα των αναμενόμενων, υπάρχει κίνδυνος η δημοσιονομική πολιτική του 2008 να αποδειχθεί ενισχυντική των τάσεων του οικονομικού κύκλου.

Κατά τα υπόλοιπα έτη, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των προβλέψεων όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, πράγμα που στην παρούσα φάση φαίνεται αρκετά πιθανό.

Tο χρέος της Κύπρου επίσης φαίνεται να έχει φθάσει στο 60% του ΑΕΠ το 2007 και αναμένεται να μειωθεί με ταχείς ρυθμούς στο 40% το 2011, από 70% που ήταν το 2004. Αυτό αποτελεί ευπρόσδεκτη εξέλιξη δεδομένου ότι η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Κύπρου βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο λόγω της προβλεπόμενης αύξησης των δαπανών από τη γήρανση του πληθυσμού.

Με βάση την αξιολόγηση που πραγματοποίησε η Επιτροπή, καλείται η Κύπρος: (i) να αποφύγει την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών που ενισχύουν τις τάσεις του οικονομικού κύκλου, με καλύτερο έλεγχο των τρεχουσών δαπανών και χρησιμοποίηση των έκτακτων εσόδων για την περαιτέρω μείωση του χρέους, και (ii) να συγκρατήσει τις δημόσιες δαπάνες, ιδίως με την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την έγκαιρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί στον τομέα της υγείας, ώστε να βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

For the assessment of the stability programmes of the other countries, please see the English, French or German version of this press release.

Οι κατά χώρα συστάσεις της Επιτροπής για τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το κάθε πρόγραμμα διατίθενται στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/economy_finance/sg_pact_fiscal_policy/sg_programmes9147_en.htm

CYPRUS

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections
[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


[1] Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό αριθ. 1055/2005), τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις κάθε χρόνο. Οι επικαιροποιημένες αυτές προβλέψεις καλούνται προγράμματα σταθερότητας στις χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ, και πρόγραμμα σύγκλισης στις χώρες που δεν το έχουν ακόμα υιοθετήσει. Ο κανονισμός αυτός χαρακτηρίζεται επίσης και ως το «προληπτικό σκέλος» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

[2] Κατά την ανάλυση της μακροπρόθεσμης διατηρησιμότητας των δημόσιων οικονομικών συνεκτιμώνται το τρέχον επίπεδο του χρέους, το τρέχον δημοσιονομικό έλλειμμα/πλεόνασμα και το αναμενόμενο κόστος από τη γήρανση του πληθυσμού εάν δεν υπάρξουν μεταβολές στην εφαρμοζόμενη πολιτική.

[3] Η υποβολή του προγράμματος έγινε σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου ο οποίος ορίζει ότι όταν ένα κράτος μέλος υιοθετεί το ενιαίο νόμισμα πρέπει να υποβάλει πρόγραμμα σταθερότητας εντός έξι μηνών από την απόφαση του Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στη ζώνη του ευρώ.


Side Bar