Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/2033

Brussel, 18 december 2008

Staatssteun: Commissie zet licht op groen voor herkapitalisatie Belgische KBC Groep

De Europese Commissie heeft, op basis van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, toestemming gegeven voor 3,5 miljard EUR noodherkapitalisatie van de Belgische overheid voor KBC Groep NV. De Commissie kwam tot de bevinding dat de maatregel in lijn is met haar richtsnoeren over staatssteun in de huidige financiële crisis (zie IP/08/1495 en IP/08/1901). De maatregel is een geschikt instrument om een ernstige verstoring in de Belgische economie op te heffen, zonder dat de mededinging daardoor buitensporig wordt verstoord. Daarom kon de maatregel verenigbaar worden verklaard met artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag. De maatregel is met name beperkt in omvang, vraagt een passende vergoeding en biedt de nodige waarborgen dat concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt blijven.

EU-Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "De kapitaalinjectie is nodig om de markten hun vertrouwen in KBC te laten behouden en moet ervoor zorgen dat de bank haar rol kan blijven spelen bij de kredietverstrekking aan de reële economie. Dit besluit laat andermaal zien dat de Commissie maatregelen erg snel kan goedkeuren, zodra zij over alle informatie beschikt om deze te kunnen beoordelen."

Op 1 december 2008 deed de Belgische overheid aanmelding van haar plannen om KBC Groep NV voor 3,5 miljard EUR te herkapitaliseren door middel van een speciaal soort effecten. De aanpassingen die de Belgische overheid en KBC nadien aan de geplande transacties zijn overeengekomen, zijn de Commissie op 5 december 2008 meegedeeld. Op 11 december 2008 is de gewijzigde Term Sheet aan de Commissie meegedeeld.

Door de huidige financiële crisis kunnen zelfs financieel gezonde instellingen zoals KBC Groep NV het moeilijk krijgen en moeten zij de financiële markten geruststellen over hun stabiliteit. Onder deze omstandigheden werd het nodig geacht om de kapitaalbasis van KBC te versterken tegen eventuele toekomstige verliezen. Dankzij deze kapitaalinjectie zal de Tier 1-ratio van KBC Bank stijgen tot meer dan 10% en de solvabiliteitsratio van KBC Verzekeringen tot meer dan 280%.

De uit te geven effecten zouden als core Tier 1-kapitaal worden beschouwd en leveren een jaarlijkse coupon op die gelijk is aan de hoogste van de volgende waarden:

  • 2,51 EUR per stuk, niet-cumulatief, jaarlijks achteraf te betalen;
  • 120% van het dividend op de gewone aandelen in 2009;
  • 125% van het dividend op de gewone aandelen vanaf 2010.

De coupon wordt alleen betaald indien over de gewone aandelen een dividend wordt uitgekeerd. Wanneer KBC besluit deze effecten in te kopen, moet zij 150% van de uitgifteprijs betalen. Wanneer KBC vraagt om de effecten te converteren in gewone aandelen, kan de Belgische overheid eisen dat de effecten worden terugbetaald tegen een prijs van tussen 115% en 150% van de uitgifteprijs, afhankelijk van het tijdstip van de conversie.

De Commissie kwam tot de conclusie dat de maatregel voldoet aan de voorwaarden die zij in de desbetreffende richtsnoeren had vastgelegd (zie IP/08/1495 en IP/08/1901). Deze maatregelen voldoen met name aan de volgende criteria:

  • noodzaak van de steun: KBC speelt een belangrijke rol in het Belgische financiële bestel. Een verlies aan vertrouwen in deze instelling zou de huidige financiële situatie nog verder hebben verstoord en zou tot schadelijke spill-overeffecten naar de rest van de economie hebben geleid;
  • passende eigen bijdrage: zelfs met de onzekerheid die inherent is aan core Tier 1-effecten, zal KBC, rekening houdend met de jaarlijkse coupon en de terugkoopopties, de overheid toch een passende vergoeding betalen, met een verwacht rendement van meer dan 8,8%. Er zijn passende garantiemechanismen uitgewerkt zodat de Commissie op de hoogte wordt gebracht wanneer er eventuele afwijkingen zijn, zodat zij, zo nodig, verdere gedragsrestricties kan opleggen;
  • buitensporige concurrentieverstoring wordt voorkomen: het pakket bevat voldoende gedragsregels (bv. het aanhouden van een bepaalde solvabiliteitsratio) om te beletten dat misbruik wordt gemaakt van de staatssteun.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt beschikbaar onder zaaknummer N 602/2008 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.


Side Bar