Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/2032

Bryssel den 18 december 2008

Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att reglera varsamt när de aktualiserar TV-lagstiftningen 2009

Det har nu gått ett år sedan det nya EU-direktivet som skulle liberalisera TV-lagstiftningen trädde i kraft. Direktivet hade till syfte att ta bort förlegade och byråkratiska restriktioner för tillträdet till digital-TV via Internet, beställvideo och mobil-TV i Europa, men EU:s medlemsstater har inte kommit långt med anpassningen av de nationella reglerna. Det är bara Rumänien som på ett omfattande sätt har införlivat EU:s nya regler för audiovisuella medier som trädde i kraft den 19 december 2007 (IP/07/1809). EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster, som antagits av Europaparlamentet och EU:s ministerråd på ett förslag från kommissionen (IP/05/1573), moderniserar de tidigare EU-reglerna om traditionella TV-sändningar och anpassar dem till den digitala eran och den nya generationen av TV-liknande tjänster. De övriga 26 medlemsstaterna håller för närvarande på att överföra de moderniserade reglerna för Europas audiovisuella industri till nationell lagstiftning. De måste vara färdiga med detta till december 2009. Då bör EU har fått en inre marknad för alla audiovisuella medietjänster och med den ett entydigt rättsläge för företagen och ett större utbud av kvalitetsprogram för tittarna.

”De nya EU-reglerna är ett tillfälle att skapa en inre marknad för den digitala eran, och jag uppmanar å det bestämdaste medlemsstaterna att införa dem snabbt och flexibelt, så att de kan komma till nytta för TV-producenter, sändningsföretag och tittare så snart som möjligt, säger Viviane Reding, kommissionär med ansvar för informationssamhället och media. ”Vi aktualiserade EU:s TV-regler på grund av den snabba tekniska utvecklingen och behovet att stärka konkurrenskraften för EU:s audiovisuella industri. För medlemsstaterna innebär detta en möjlighet att avskaffa förlegade restriktioner, stärka sam- och självregleringen, särskilt i fråga om reklam, stärka rätten till information och främja kvalitet och mångfald. Jag är dock oroad över att en del medlemsstater verkar se de nya reglerna som en ursäkt för att skapa mer byråkrati. Vi har infört bättre lagstiftning på EU-nivå för den audiovisuella sektorn och jag förväntar mig att medlemsstaterna gör samma sak nationellt. .”

Halvvägs igenom de två år som medlemsstaterna fått på sig för att införa de nya EU-reglerna för TV- och TV-liknande tjänster (t.ex. beställvideo och mobilvideo), är det bara Rumänien som helt har genomfört direktivet om audiovisuella medietjänster i nationell lagstiftning (för läget i alla 27 medlemsstater se bilagan).

Den 25 november antog Rumänien ett nytt regeringsbeslut om ändring av landets audiovisuella lag från 2002, för att genomföra ändringarna enligt det nya EU-direktivet. Rumänien har utnyttjat alla de liberaliseringsalternativ som direktivet erbjuder, inklusive produktplacering. Kommissionen kommer att kontrollera om ändringarna innebär fullt genomförande av EU-direktivet från 2007, så snart den mottar en officiell anmälan om dem.

EU:s övriga 26 medlemsstaterna samt EES-länderna (Island, Norge, Liechtenstein) och kandidatländerna (Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Turkiet) håller fortfarande på att införa de nya reglerna. Utvecklingen går dock långsamt i många medlemsstater. Några regeringar har ännu inte genomfört samråden med intressenter om hur EU:s regler kommer att fungera i deras respektive land (Bulgarien, Danmark, Tyskland, Grekland, Italien, Slovenien, Slovakien och Spanien). I några medlemsstater ligger utkast till nya regler färdiga för parlamentsförfaranden tidigt nästa år (Belgien, Tjeckien, Finland, Irland, Lettland, Nederländerna och Portugal).

Luxemburg har uppgett att landet redan har genomfört vissa av de nya reglerna, framför allt reglerna om reklam. Österrike följer efter i januari. Österrike var också det första land som tillät produktplacering i filmer och andra program, i linje med det nya direktivets regler och på villkor att konsumenterna fick information i god tid.

I Frankrike lades ett lagutkast fram för nationalförsamlingen förra månaden. Den omarbetade lagen kan komma att antas av det franska parlamentets två kammare tidigt nästa år. Det franska lagutkastet ger den oberoende regleringsmyndigheten (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) befogenhet att reglera produktplacering.

De nya EU-reglerna gör det lättare för producenter och för dem som står för programutbudet att få finansiering genom nya former av audiovisuell annonsering (t.ex. delad skärm – split screen-reklam – eller produktplacering), som tillåts i alla program utom i nyhetsprogram, dokumentärer och barnprogram. Det kommer också att bli lättare för sändningsföretagen att avbryta programmen, eftersom den bestämmelse som krävde en tjugominutersperiod mellan reklamavbrotten har tagits bort. De nya EU-reglerna har till syfte att stärka Europas TV- och audiovisuella industri genom att minska regleringen och skapa lika villkor för audiovisuella medietjänster ”utan gränser”.

Bakgrund

Den 13 december 2005 föreslog kommissionen en översyn av direktivet ”Television utan gränser”, för att ta hänsyn till den betydande tekniska och marknadsmässiga utvecklingen på området audiovisuella tjänster (IP/05/1573, MEMO/06/208). Den 9 mars antog kommissionen ett aktualiserat förslagsutkast till ett moderniserat direktiv för audiovisuella medietjänster (IP/07/311) för att skapa förutsättningar för snabb enighet vid Europaparlamentets och rådets andra behandling (MEMO/07/206). Europaparlamentet godkände rådets gemensamma ståndpunkt och direktivet trädde i kraft den 18 december 2007.

Direktivet finns på

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/avms/index_en.htm

MEMO/08/803
Annex:

State of play on the implementation of the new Directive in EU Member States

Country
Implementation has started
Legislative draft presented to Parliament
Parliament
has adopted implementing legislation
Implementing legislation
in force
Belgium
(French Community)
Draft decree to be approved by French Community government by the end of the year. Opinion of the State Council (Conseil d'Etat) received on 26 November.
No
-
-
Belgium (Flemish Community)
Draft decree approved by the Flemish Community government. Flemish government approved the new draft media decree 2009 on 5 December.2008. Opinion of the State Council (Raad van State) received on 10 September.
Yes, 8 December 2008
No
-
Belgium (German Community)
Draft decree in preparation. Must be submitted to the State Council in March 2009.
No
-
-
Bulgaria
Consultations ongoing. First administrative draft expected beginning 2009.
No
-
-
Czech Republic
Draft legislation prepared by Ministry of Culture and submitted for consultations. Draft legislation should then be submitted to Government. Expected to be presented to Parliament in March/April 2009.
No
-
-
Denmark
Draft law being elaborated. Working group set-up. Public consultation to be prepared and draft bill expected to be sent to Parliament in October 2009.
No
-
-
Germany
Draft legislation being prepared by Bund + Länder Governments, public consultation expected for first half 2009. First administrative draft expected in February 2009.
No
-
-
Ireland
Some questions already addressed in the broadcasting bill, 2nd part to be transposed by Governmental regulation to be finalised by summer 2009.
Yes, 1st part (e.g. co-/self-regulation, unhealthy food advertising)
No
-
Estonia
Pre-legislative public consultation finished, draft legislation being prepared and expected to be submitted to Parliament by end of 2009.
No
-
-
Greece
Public consultation ended on 15 December 2008. A working group is preparing a draft law.
No
-
-
Spain
Draft legislation has been prepared but not yet published. Expected to be presented to the Government on 31 March 2009.
No
-
-
France
Public consultation in March 2008. Draft law published and approved by the National Assembly. Adoption by Senate expected in early 2009. Rules on TV advertising will be adopted by Governmental Decree following a public consultation.
Yes, in November.
No
-
Italy
Draft law authorising government to adopt a decree law under discussion in the Parliament. Public consultation in 2009 envisaged.
No
-
-
Cyprus
Public consultation will start in early 2009. First administrative draft bill should be published for public consultation in January 2009 and then sent to Parliament in June 2009.
No
-
-
Latvia
In November 2007 Parliament mandated broadcasting Council to prepare draft bill for Parliament by end 2008.
No
-
-
Lithuania
Working group set up. A conference took place on 4 December. Plan to submit the draft bill to Parliament in spring 2009.
No
-
-
Luxembourg
Amending TV advertising rules adopted. Draft legislation is in preparation concerning other rules.
No
-
-
Hungary
Draft legislation has been published. Two public consultations: the first in 2007 on general concepts; the second on the draft text in November-December 2008. Draft bill expected to be presented to Parliament first half 2009.
No
-
-
Malta
Public consultations conducted; draft amendments to existing law expected to be presented to the ministry by the end of January 2009.
No
-
-
Netherlands
Draft law approved by Government and submitted for opinion to the State Council. Will then be submitted to the Parliament for approval.
No
-
-
Austria
Legislation concerning TV advertising rules presented to Parliament and should be in force by February 2009. Draft legislation concerning the other rules expected to be published in March 2009.
Yes, draft legislation on television advertising presented to Parliament on 27/11/2008, but not for other rules.
-
-
Poland
Public consultation carried out between July and September 2008, expert group is about to finalise the guiding rules for the draft law. Draft bill planned to be submitted to Parliament in July 2009.
No
-
-
Portugal
Draft law being elaborated. Consultation on draft law planned in January 2009. Final draft law expected in spring 2009.
No
-
-
Romania
Completed
Government Decree adopted on 25th November for modification and completion of Audiovisual law No 504/2002.
Not required.
Yes
Slovenia
Working group created but no public consultation launched yet.
No
-
-
Slovakia
Working group established in September 2008, draft to be finalised end of March, public consultation to take place April-May 2009.
No
-
-
Finland
Following limited public consultation, a working group prepared and published a draft legislation, which is expected to be put to public consultation and then presented to Parliament in March 2009.
No
-
-
Sweden
A commission of enquiry has been charged with the preparation of a legislative proposal. This proposal was presented to the Minister of Culture on Dec 15 and was published for public consultation immediately afterwards. Government proposal is expected in late Spring 2009.
No
-
-
United Kingdom
Several consultations have taken place the results of which are being currently analysed. Draft law expected in spring.
No
No
-


Side Bar